Alma 38
Mga Download
Buong Aklat (PDF)
Mga Footnote
Theme

Ang mga kautusan ni Alma sa kanyang anak na si Siblon.

Binubuo ng kabanata 38.

Kabanata 38

Si Siblon ay inusig dahil sa kabutihan—Ang kaligtasan ay na kay Cristo, na siyang buhay at ilaw ng sanlibutan—Pigilin ang lahat ng inyong silakbo ng damdamin. Mga 74 B.C.

1 Anak ko, pakinggan ang aking mga salita, sapagkat sinasabi ko sa iyo, maging tulad ng sinabi ko kay Helaman, na habang sinusunod mo ang mga kautusan ng Diyos ikaw ay uunlad sa lupain; at habang hindi mo sinusunod ang mga kautusan ng Diyos ikaw ay itatakwil mula sa kanyang harapan.

2 At ngayon, anak ko, ako ay nagtitiwalang magkakaroon ako ng labis na kagalakan sa iyo, dahil sa iyong katatagan at iyong katapatan sa Diyos; sapagkat nang magsimula kang umasa sa Panginoon mong Diyos sa iyong kabataan, maging sa ako’y umaasang amagpapatuloy ka sa pagsunod sa kanyang mga kautusan; sapagkat pinagpala siya na bmakapagtitiis hanggang sa katapusan.

3 Sinasabi ko sa iyo, anak ko, na ako ay nagkaroon na ng labis na kagalakan sa iyo, dahil sa iyong katapatan at iyong pagkamasigasig, at iyong tiyaga at iyong mahabang pagtitiis sa mga tao ng mga aZoramita.

4 Sapagkat nalalaman kong ikaw ay iginapos; oo, at nalalaman ko ring pinagbabato ka dahil sa salita; at tiniis mo ang lahat ng bagay na ito nang may apagtitiyaga dahil sa bkasama mo ang Panginoon; at ngayon nalalaman mong iniligtas ka ng Panginoon.

5 At ngayon anak ko, Siblon, nais kong pakatandaan mo, na habang ibinibigay mo ang iyong lubos na atiwala sa Diyos ikaw ay bmaliligtas mula sa iyong mga pagsubok, at iyong mga csuliranin, at iyong mga paghihirap, at dadakilain ka sa huling araw.

6 Ngayon, anak ko, hindi ko nais na isipin mong nalalaman ko ang mga bagay na ito para sa aking sarili, kundi ito ang Espiritu ng Diyos na nasa akin na siyang nagbigay-alam ng mga bagay na ito sa akin; sapagkat kung hindi ako aisinilang sa Diyos ay hindi ko sana nalaman ang mga bagay na ito.

7 Subalit masdan, ang Panginoon sa kanyang dakilang awa ay isinugo ang kanyang aanghel upang ipahayag sa akin na kailangang itigil ko ang gawain ng bpangwawasak sa kanyang mga tao; oo, at nakakita ako ng isang anghel nang harap-harapan, at siya ay nakipag-usap sa akin, at ang kanyang tinig ay tulad sa kulog, at niyanig nito ang buong lupa.

8 At ito ay nangyari na, na ako’y tatlong araw at tatlong gabing nasa pinakamapait na sakit at pagdurusa ng kaluluwa; at hindi kailanman, hanggang sa humingi ako ng awa sa Panginoong Jesucristo, na nakatanggap ako ng akapatawaran sa aking mga kasalanan. Subalit masdan, nagsumamo ako sa kanya at natagpuan ko ang kapayapaan sa aking kaluluwa.

9 At ngayon, anak ko, ito ay sinabi ko sa iyo upang ikaw ay matuto ng karunungan, nang matuto ka sa akin na awalang ibang daan o pamamaraan upang maligtas ang tao, tanging kay at sa pamamagitan ni Cristo. Masdan, siya ang buhay at ang bilaw ng sanlibutan. Masdan, siya ang salita ng katotohanan at kabutihan.

10 At ngayon, sapagkat nagsimula ka nang ituro ang salita maging sa nais kong magpatuloy ka sa pagtuturo; at nais kong maging masigasig at mahinahon ka sa lahat ng bagay.

11 Tiyaking hindi ka inaangat sa kapalaluan; oo, tiyaking hindi ka anagmamalaki sa iyong sariling karunungan, ni sa iyong labis na lakas.

12 Gumamit ng katapangan, subalit hindi mapanupil; at tiyakin ding pigilin ang lahat ng iyong silakbo ng damdamin; upang mapuspos ka ng pagmamahal; tiyaking nagpipigil ka mula sa katamaran.

13 Huwag manalanging tulad ng ginagawa ng mga Zoramita, sapagkat nakita mong sila ay nananalangin upang marinig ng mga tao, at purihin dahil sa kanilang karunungan.

14 Huwag sabihin: O Diyos, ako ay nagpapasalamat sa inyo na ahigit kaming mabubuti kaysa sa aming mga kapatid; kundi sabihin: O Panginoon, patawarin ang aking pagiging bhindi karapat-dapat, at alalahaning kaawaan ang aking mga kapatid—oo, kilalanin ang iyong pagiging hindi karapat-dapat sa harapan ng Diyos sa lahat ng panahon.

15 At nawa’y pagpalain ng Panginoon ang iyong kaluluwa, at tanggapin ka sa huling araw sa kanyang kaharian, upang umupo sa kapayapaan. Ngayon humayo, anak ko, at ituro ang salita sa mga taong ito. Maging mahinahon. Anak ko, paalam.