Pyhät kirjoitukset
2. Nefi 32


Luku 32

Enkelit puhuvat Pyhän Hengen voimalla. Ihmisten täytyy rukoilla ja saada itse tieto Pyhältä Hengeltä. Noin 559–545 eKr.

1 Ja nyt, katso, rakkaat veljeni, minä luulen, että te pohdiskelette jonkin verran sydämessänne sitä, mitä teidän pitäisi tehdä mentyänne sisälle oikealla tavalla. Mutta katso, miksi te pohdiskelette näitä asioita sydämessänne?

2 Ettekö muista minun sanoneen teille, että asaatuanne Pyhän Hengen te voisitte puhua enkelien bkielellä? Ja nyt, kuinka te voisitte puhua enkelien kielellä muutoin kuin Pyhän Hengen avulla?

3 aEnkelit puhuvat Pyhän Hengen voimalla; sen vuoksi he puhuvat Kristuksen sanoja. Sen vuoksi, minä sanoin teille: bKestitkää itseänne Kristuksen sanoilla, sillä katso, Kristuksen sanat kertovat teille kaiken, mitä teidän tulee tehdä.

4 Ja nyt, kun minä olen puhunut nämä sanat, jos ette voi ymmärtää niitä, se johtuu siitä, että te ette apyydä ettekä kolkuta; sen vuoksi teitä ei tuoda valoon, vaan teidän täytyy hukkua pimeydessä.

5 Sillä katso, vielä minä sanon teille, että jos te menette sisälle oikealla tavalla ja saatte Pyhän Hengen, se osoittaa teille kaiken, mitä teidän tulee tehdä.

6 Katso, tämä on Kristuksen oppi, eikä mitään muuta oppia anneta, ennen kuin hän ailmaisee itsensä teille lihassa. Ja kun hän ilmaisee itsensä teille lihassa, tehkää tarkoin se, mitä hän teille sanoo.

7 Ja nyt minä, Nefi, en voi sanoa enempää; Henki estää minua puhumasta, ja minä jään suremaan ihmisten aepäuskon ja jumalattomuuden ja tietämättömyyden ja uppiniskaisuuden tähden; sillä he eivät tahdo etsiä tietoa eivätkä ymmärtää suurta tietoa, kun se annetaan heille bselkeänä, aivan niin selkeänä kuin sana voi olla.

8 Ja nyt, rakkaat veljeni, minä huomaan, että te vielä pohdiskelette sydämessänne; ja minua surettaa se, että minun on puhuttava teille tästä asiasta. Sillä jos te kuulisitte Henkeä, joka opettaa ihmistä arukoilemaan, te tietäisitte, että teidän on rukoiltava; sillä bpaha henki ei opeta ihmistä rukoilemaan vaan opettaa hänelle, ettei hänen pidä rukoilla.

9 Mutta katso, minä sanon teille, että teidän on arukoiltava aina ja uupumatta; ettei teidän pidä tehdä Herralle mitään, ellette ensiksi rukoile Isää Kristuksen bnimessä, jotta hän pyhittäisi teidän tekonne teille, jotta tekonne olisivat sielunne cparhaaksi.