Nefis Første Bog 13


Kapitel 13

Nefi ser i et syn Djævelens kirke blive oprettet blandt ikke-jøderne, opdagelsen og koloniseringen af Amerika, tabet af mange tydelige og dyrebare dele af Bibelen, den deraf følgende tilstand af frafald blandt ikke-jøderne, gengivelsen af evangeliet, fremkomsten af hellig skrift i de sidste dage og opbygningen af Zion. Omkring 600-592 f.Kr.

1 Og det skete, at englen talte til mig og sagde: Se! Og jeg så og skuede mange folkeslag og riger.

2 Og englen sagde til mig: Hvad ser du? Og jeg sagde: Jeg ser mange folkeslag og riger.

3 Og han sagde til mig: Det er de ikke-jødiske folkeslag og riger.

4 Og det skete, at jeg blandt de aikke-jødiske folkeslag så dannelsen af en bstor kirke.

5 Og englen sagde til mig: Betragt dannelsen af en kirke, som er yderst vederstyggelig, mere end alle andre kirker, og som aslår Guds hellige ihjel, ja, og torturerer dem og undertrykker dem og lægger et bjernåg på dem og fører dem ned i fangenskab.

6 Og det skete, at jeg så denne astore og vederstyggelige kirke; og jeg så bDjævelen, at han var grundlægger af den.

7 Og jeg så også aguld og sølv og silke og skarlagen og fintvævet linned og alle slags kostbare klæder, og jeg så mange skøger.

8 Og englen talte til mig og sagde: Se, guldet og sølvet og silken og skarlagenet og det fintvævede linned og de kostbare klæder og skøgerne er denne store og vederstyggelige kirkes alyst.

9 Og for at få verdens ros aslår de også Guds hellige ihjel og fører dem ned i fangenskab.

10 Og det skete, at jeg så og skuede mange vande; og de skilte ikke-jøderne fra mine brødres efterkommere.

11 Og det skete, at englen sagde til mig: Se, Guds vrede er over dine brødres efterkommere.

12 Og jeg så og skuede en mand blandt ikke-jøderne, som var adskilt fra mine brødres efterkommere af de mange vande, og jeg så aGuds Ånd, at den kom ned og påvirkede manden; og han drog ud på de mange vande, ja, over til mine brødres efterkommere, som var i det forjættede land.

13 Og det skete, at jeg så Guds Ånd, at den påvirkede andre ikke-jøder; og de drog ud af fangenskab ud på de mange vande.

14 Og det skete, at jeg så mange amængder af ikke-jøder i det bforjættede land; og jeg så Guds vrede, at den var over mine brødres efterkommere; og de blev cspredt foran ikke-jøderne og blev slået.

15 Og jeg så Herrens Ånd, at den var over ikke-jøderne, og de havde fremgang og fik alandet som deres arvelod; og jeg så, at de var hvide og overordentlig skønne og bsmukke, ligesom mit folk, før de blev cudryddet.

16 Og det skete, at jeg, Nefi, så, at ikke-jøderne, som var draget ud af fangenskab, ydmygede sig for Herren; og Herrens kraft var med adem.

17 Og jeg så, at de ikke-jøder, som de stammede fra, var samlet på vandene og også på land for at kæmpe mod dem.

18 Og jeg så, at Guds kraft var med dem, og også at Guds vrede var over alle dem, der var samlet imod dem for at kæmpe.

19 Og jeg, Nefi, så, at de ikke-jøder, der var draget ud af fangenskab, ved Guds kraft blev audfriet af alle andre folkeslags hænder.

20 Og det skete, at jeg, Nefi, så, at de havde fremgang i landet, og jeg så en abog, og den blev båret frem blandt dem.

21 Og englen sagde til mig: Forstår du betydningen af bogen?

22 Og jeg sagde til ham: Jeg forstår den ikke.

23 Og han sagde: Se, den udgår af en jødes mund. Og jeg, Nefi, så det; og han sagde til mig: aBogen, som du ser, er en boptegnelse om cjøderne, som indeholder Herrens pagter, som han har sluttet med Israels Hus; og den indeholder også mange af de hellige profeters profetier; og det er en optegnelse i lighed med de indgraveringer, der findes på dbronzepladerne, bortset fra at der ikke er så mange; alligevel indeholder de Herrens pagter, som han har sluttet med Israels hus; derfor er de af stor værdi for ikke-jøderne.

24 Og Herrens engel sagde til mig: Du har set, at bogen udgik af en jødes mund, og da den udgik af en jødes mund, indeholdt den Herrens evangeliums fylde, han, om hvem de tolv apostle aflægger vidnesbyrd; og de aflægger vidnesbyrd i overensstemmelse med den sandhed, der er i Guds lam.

25 For se, dette udgår i renhed fra ajøderne til bikke-jøderne i overensstemmelse med den sandhed, der er i Gud.

26 Og efter at det ved Lammets tolv apostles hænder er udgået fra jøderne atil ikke-jøderne, ser du dannelsen af den bstore og vederstyggelige ckirke, som er yderst vederstyggelig, mere end alle andre kirker; for se, de har dborttaget mange dele fra Lammets evangelium, som er etydelige og yderst dyrebare, og også mange af Herrens pagter har de taget bort.

27 Og alt dette har de gjort, så de kunne fordreje Herrens rette veje, så de kunne forblinde menneskenes børns øjne og forhærde deres hjerte.

28 Således ser du, at efter at bogen er gået igennem hænderne på den store og vederstyggelige kirke, at der er mange tydelige og dyrebare ting, der er taget bort fra bogen, som er Guds lams bog.

29 Og efter at disse tydelige og dyrebare ting er blevet taget bort, går den ud til alle de ikke-jødiske folkeslag, og efter at den er gået ud til alle de ikke-jødiske folkeslag, ja, endog over de mange vande, som du har set, sammen med de ikke-jøder, der er draget ud af fangenskab, ser du – at på grund af de mange tydelige og dyrebare ting, som er blevet taget bort fra bogen, som var tydelige for menneskenes børn at forstå i overensstemmelse med den tydelighed, der er i Guds lam – at på grund af det, der er taget bort fra Lammets evangelium, snubler overordentligt mange, ja, således at Satan har stor magt over dem.

30 Alligevel ser du, at de ikke-jøder, som er draget ud af fangenskab og ved Guds kraft er blevet hævet op over alle andre folkeslag på overfladen af det land, som er udsøgt, mere end alle andre lande, hvilket er det land, som Gud Herren har sluttet pagt med din far om, at hans efterkommere skulle have som deres aarveland; derfor ser du, at Gud Herren ikke vil tillade, at ikke-jøderne helt udrydder den bblanding af dine efterkommere, som er blandt dine brødre.

31 Ej heller vil han tillade, at ikke-jøderne audrydder dine brødres efterkommere.

32 Ej heller vil Gud Herren tillade, at ikke-jøderne for evigt forbliver i den forfærdelige tilstand af blindhed, som du ser, de er i på grund af, at de tydelige og yderst dyrebare dele af Lammets evangelium er blevet holdt tilbage af den avederstyggelige kirke, hvis dannelse du har set.

33 Derfor siger Guds lam: Jeg vil være barmhjertig mod ikke-jøderne ved at hjemsøge resten af Israels hus med hårde straffedomme.

34 Og det skete, at Herrens engel talte til mig og sagde: Se, siger Guds lam, efter at jeg har hjemsøgt aresten af Israels hus – og den rest, som jeg taler om, er din fars efterkommere – altså, efter at jeg har hjemsøgt dem med straffedomme og slået dem ved ikke-jødernes hånd, og efter at ikke-jøderne bsnubler overordentlig meget på grund af de yderst tydelige og dyrebare dele af Lammets cevangelium, som er blevet holdt tilbage af den vederstyggelige kirke, som er skøgernes moder, siger Lammet – vil jeg være barmhjertig mod ikke-jøderne på den dag, således at jeg ved min egen kraft vil dbringe meget af mit evangelium, som vil være tydeligt og dyrebart, frem til dem, siger Lammet.

35 For se, siger Lammet, jeg vil give mig til kende for dine efterkommere, så de vil skrive meget, som jeg vil forkynde for dem, og som vil være tydeligt og dyrebart; og efter at dine efterkommere er blevet udryddet og er sunket ned i vantro og ligeså dine brødres efterkommere, se, da skal adette blive skjult for at komme frem til ikke-jøderne ved Lammets gave og kraft.

36 Og i dette skal mit aevangelium skrives, siger Lammet og min bklippe og min frelse.

37 Og avelsignede er de, der forsøger at bringe mit bZion frem på den dag, for de skal få Helligåndens cgave og kraft, og hvis de dholder ud indtil enden, skal de blive løftet op på den yderste dag og skal blive frelst i Lammets evigtvarende erige; og de, der fforkynder fred, ja, tidender om stor glæde, hvor herlige skal de ikke være på bjergene.

38 Og det skete, at jeg så resten af mine brødres efterkommere og også Guds lams abog, som var udgået af jødens mund, at den kom frem fra ikke-jøderne btil resten af mine brødres efterkommere.

39 Og efter at den var kommet frem til dem, så jeg andre abøger, der kom frem ved Lammets kraft fra ikke-jøderne til dem for at boverbevise ikke-jøderne og resten af mine brødres efterkommere og også de jøder, der var spredt over hele jordens overflade, om, at profeternes og Lammets tolv apostles optegnelser er csande.

40 Og englen talte til mig og sagde: Disse asidste optegnelser, som du har set blandt ikke-jøderne, skal bstadfæste sandheden af de cførste, som kommer fra Lammets tolv apostle, og skal kundgøre de tydelige og dyrebare ting, som er blevet taget bort fra dem, og skal kundgøre for alle stammer, tungemål og folk, at Guds lam er den evige Faders Søn og verdens dfrelser, og at alle mennesker skal komme til ham, ellers kan de ikke blive frelst.

41 Og de skal komme i overensstemmelse med de ord, der skal blive stadfæstet ved Lammets mund, og Lammets ord skal blive kundgjort i dine efterkommeres optegnelser, såvel som i Lammets tolv apostles optegnelser; derfor skal de stadfæste hinanden i aét; for der er bén Gud og én cHyrde over hele jorden.

42 Og den tid kommer, da han vil give sig til kende for alle folkeslag, både for ajøderne og også for ikke-jøderne; og efter at han har givet sig til kende for jøderne og også for ikke-jøderne, så skal han give sig til kende for ikke-jøderne og også for jøderne, og de bsidste skal blive de første, og de cførste skal blive de sidste.