Nefis Første Bog 22
  Footnotes
  Theme

  Kapitel 22

  Israel vil blive spredt over hele jordens overflade – Ikke-jøderne vil opfostre og nære Israel med evangeliet i de sidste dage – Israel vil blive indsamlet og frelst, og de ugudelige skal brænde som stubbe – Djævelens rige vil blive ødelagt, og Satan vil blive bundet. Omkring 588-570 f.Kr.

  1 Og se, det skete, at efter at jeg, Nefi, havde læst det, der var indgraveret på abronzepladerne, kom mine brødre til mig og sagde til mig: Hvad betyder det, som du har læst? Se, skal det forstås som noget, der er åndeligt, som skal ske i ånden og ikke i kødet?

  2 Og jeg, Nefi, sagde til dem: Se, det blev atilkendegivet for profeten ved bÅndens røst; for ved Ånden bliver alt det givet til kende for cprofeterne, som skal ske med menneskenes børn med hensyn til kødet.

  3 Derfor er det, som jeg har læst, noget, der vedrører både det atimelige og det åndelige; for det synes, som om Israels hus før eller siden skal blive bspredt ud over hele jordens overflade og også blandt alle folkeslag.

  4 Og se, der er mange, som de, der er i Jerusalem, allerede har tabt kendskabet til. Ja, størstedelen af alle astammerne er blevet bført bort; og de er spredt hid og did på cøerne i havet; og hvor de er, ved ingen af os, bortset fra at vi ved, at de er blevet ført bort.

  5 Og siden de blev ført bort, er dette blevet profeteret angående dem og ligeledes angående alle dem, der herefter skal blive spredt og blandet med andre på grund af Israels Hellige; for mod ham vil de forhærde hjertet; derfor skal de blive spredt blandt alle folkeslag og skal blive ahadet af alle mennesker.

  6 Alligevel, efter at de er blevet aopfostret af bikke-jøderne, og Herren har løftet sin hånd for ikke-jøderne og rejst dem som et banner, og deres cbørn er blevet båret i deres arme, og deres døtre er blevet båret på deres skuldre, se det, der her tales om, er timeligt; for således er Herrens pagter med vore fædre; og det henviser til os i kommende dage og også til alle vore brødre, som er af Israels hus.

  7 Og det betyder, at den tid kommer, at efter at hele Israels hus er blevet spredt og blandet med andre, at da vil Gud Herren oprejse et mægtigt folkeslag blandt aikke-jøderne, ja, endog på dette lands overflade, og ved dem skal vore efterkommere blive bspredt.

  8 Og efter at vore efterkommere er blevet spredt, vil Gud Herren skride til at udføre et aforunderligt værk blandt bikke-jøderne, som skal være af stor cværdi for vore efterkommere; derfor bliver det sammenlignet ved, at de bliver opfostret af ikke-jøderne og bliver båret i deres arme og på deres skuldre.

  9 Og det skal også være af aværdi for ikke-jøderne; og ikke alene for ikke-jøderne, men bfor hele cIsraels hus ved at tilkendegive himlens Faders dpagter med Abraham, da han sagde: I dine eefterkommere skal alle jordens stammer blive fvelsignet.

  10 Og jeg ønsker, mine brødre, at I skal vide, at alle jordens stammer ikke kan blive velsignet, medmindre han ablotter sin arm for øjnene af folkeslagene.

  11 Gud Herren vil derfor skride til at blotte sin arm for øjnene af alle folkeslagene ved at tilvejebringe sine pagter og sit evangelium for dem, der er af Israels hus.

  12 Han vil derfor atter føre dem ud af fangenskab, og de skal aindsamles til deres arvelande; og de skal blive ført ud af dunkelhed og ud af bmørke; og de skal vide, at cHerren er deres dfrelser og deres forløser, eIsraels Mægtige.

  13 Og blodet fra den astore og vederstyggelige kirke, som er hele jordens skøge, skal komme over deres eget hoved; for de skal føre bkrig mod hinanden, og sværdet i deres cegne hænder skal falde på deres eget hoved, og de skal være berusede af deres eget blod.

  14 Og ethvert afolkeslag, som fører krig mod dig, o Israels hus, skal vendes, det ene imod det andet, og de skal bfalde i den grav, som de gravede for at lokke Herrens folk i en fælde. Og alle, der ckæmper mod Zion, skal blive tilintetgjort, og den store skøge, som har fordrejet Herrens rette veje, ja, den store og vederstyggelige kirke, skal styrte i dstøvet, og stort skal dens fald være.

  15 For se, siger profeten, den tid kommer hastigt, da Satan ikke længere skal have nogen magt over menneskenes børns hjerte; for den dag kommer snart, da alle de stolte og de, der handler ugudeligt, skal være som astubbe; og den dag kommer, da de skal blive bbrændt op.

  16 For den tid kommer snart, da Guds avredes fylde skal blive udøst over alle menneskenes børn; for han vil ikke tillade, at de ugudelige skal udrydde de retfærdige.

  17 Derfor vil han abevare de bretfærdige ved sin magt, skønt hans vredes fylde skal komme og de retfærdige blive bevaret, så deres fjender bliver udryddet ved ild. Derfor behøver de retfærdige ikke at frygte; for så siger profeten: De skal blive reddet, skønt det skal ske ved ild.

  18 Se, mine brødre, jeg siger jer, at dette snart skal ske; ja, der skal endog komme blod og ild og røgdis; og det skal nødvendigvis ske på denne jords overflade; og det kommer over menneskene i kødet, dersom de forhærder hjertet mod Israels Hellige.

  19 For se, de retfærdige skal ikke fortabes; for den tid skal visselig komme, da alle de, der kæmper mod Zion, skal blive forstødt.

  20 Og Herren vil visselig berede en vej for sit folk ved at opfylde de ord, som Moses talte, da han sagde: En aprofet som mig vil Herren jeres Gud lade fremstå for jer; ham skal I høre i alt, hvad end han vil sige til jer. Og det skal ske, at alle de, som ikke vil høre på den profet, skal blive bforstødt fra folket.

  21 Og se, jeg, Nefi, kundgør for jer, at den aprofet, som Moses talte om, var Israels Hellige, derfor skal han fælde bdom i retfærdighed.

  22 Og de retfærdige behøver ikke at frygte, for de er dem, der ikke skal blive udryddet. Men det er Djævelens rige, som skal blive bygget op blandt menneskenes børn, hvilket rige er oprettet blandt dem, der er i kødet –

  23 for den tid skal hastigt komme, da alle akirker, som er bygget op for at få vinding, og alle de, der er bygget op for at få magt over kødet, og de, der er bygget op for at blive bpopulære i verdens øjne, og de, der stræber efter kødets lyst og det, der hører verden til, og efter at gøre al slags ugudelighed; ja, kort sagt, alle de, der hører Djævelens rige til, er dem, der har grund til frygte og bæve og cskælve; de er dem, der skal bringes ned i støvet; de er dem, der skal dbrænde som stubbe; og dette er ifølge profetens ord.

  24 Og den tid kommer hastigt, da de retfærdige skal blive samlet som akalve i båsen, og Israels Hellige skal regere med herredømme og magt og kraft og stor herlighed.

  25 Og han asamler sine børn fra jordens fire hjørner; og han tæller sine får, og de kender ham, og der skal være én fold og én bhyrde; og han skal vogte sine får, og i ham skal de finde cgræsgange.

  26 Og på grund af hans folks retfærdighed har aSatan ingen magt; derfor kan han ikke blive løst i et tidsrum af bmange år, for han har ingen magt over folkets hjerte, for de bor i retfærdighed, og Israels Hellige cregerer.

  27 Og se nu, jeg, Nefi, siger jer, at alt dette skal ske i kødet.

  28 Men se, alle folkeslag, stammer, tungemål og folk skal bo trygt i Israels Hellige, dersom de vil aomvende sig.

  29 Og se, jeg, Nefi, slutter for jeg tør ikke sige mere om dette nu.

  30 Og se, mine brødre, jeg ønsker, at I skal indse, at det, der er skrevet på abronzepladerne, er sandt; og det vidner om, at et menneske må være lydigt mod Guds befalinger.

  31 I behøver derfor ikke at tro, at jeg og min far er de eneste, der har vidnet og også undervist i det. Hvis I derfor er lydige mod abefalingerne og holder ud til enden, bliver I frelst på den yderste dag. Og således er det. Amen.