Matka v nebi
Poznámky pod čarou

Hide Footnotes

Motiv

Matka v nebi

Další informace

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů učí, že veškeré lidské bytosti, jak muži, tak ženy, jsou milované duchovní děti nebeských rodičů – Nebeského Otce a Nebeské Matky. Toto poznání se zakládá na učení nacházejícím se v písmech a ve slovech proroků ohledně podstaty Boha, našeho vztahu k Božství a ohledně božského potenciálu mužů a žen.1 Nauka o Nebeské Matce, kterou Svatí posledních dnů vyznávají, je ojedinělá a je pro ně nesmírně cenná.2

Ačkoli neexistuje záznam o oficiálním zjevení daném Josephu Smithovi, které by se této nauky týkalo, některé ženy z řad prvních Svatých posledních dnů vzpomínaly na to, že Joseph Smith je o Matce v nebi osobně učil.3 Nejranější publikované zmínky o této nauce se objevily krátce po smrti Josepha Smitha v roce 1844, v dokumentech sepsaných těmi, s nimiž byl v úzkém kontaktu.4 Nejnápadnější vyjádření této myšlenky se nachází v básni Elizy R. Snowové nazvané „My Father in Heaven“ [„Otec můj v nebi“], která je nyní známa jako text náboženské písně „Otče můj“. Uvádí se v ní: „Máme jenom Otce v nebi? / Vždyť to smysl nedává! / Pravda věčná napovídá, / že tam dlí i matka má.“5

Následní církevní vedoucí existenci Matky v nebi potvrzovali a potvrzují. V roce 1909 První předsednictvo učilo, že „všichni muži a ženy jsou podobenstvím univerzálního Otce a Matky a jsou doslova syny a dcerami Božství“.6 Susa Young Gatesová, význačná vedoucí v Církvi, v roce 1920 napsala, že vidění a učení Josepha Smitha zjevila pravdu týkající se toho, že „božská Matka [je] bok po boku božského Otce“.7 A v dokumentu „Rodina – prohlášení světu“ vydaném v roce 1995 členové Prvního předsednictva a Kvora Dvanácti apoštolů prohlásili: „Každý [člověk] je milovaný duchovní syn nebo dcera nebeských rodičů, a jako takový má každý božskou podstatu a určení.“8

Proroci učí tomu, že naši nebeští rodiče na spasení lidské rodiny spolupracují. „Jsme součástí božského plánu navrženého Nebeskými rodiči, kteří nás milují,“ učil starší M. Russell Ballard z Kvora Dvanácti apoštolů.9 President Harold B. Lee uvedl: „Zapomínáme na to, že máme Nebeského Otce a Nebeskou Matku, kteří se o nás starají pravděpodobně ještě více než náš pozemský otec a matka, a že když děláme vše, co je v našich silách, určité vlivy zpoza závoje se nám snaží neustále pomáhat.“10

Svatí posledních dnů se při svém uctívání zaměřují na Nebeského Otce, ve jménu Krista, a k Nebeské Matce se nemodlí. V tomto ohledu se řídí vzorem, který stanovil Ježíš Kristus, jenž učil své apoštoly se „vždy modliti k Otci ve jménu mém“.11 Svatí posledních dnů se učí, aby se modlili k Nebeskému Otci, ale jak uvedl president Gordon B. Hinckley, „skutečnost, že se nemodlíme k naší Matce v nebi, ji v žádném ohledu neznevažuje ani nesnižuje“.12 Vskutku platí, jak napsal starší Rudger Clawson, že „ženu ctíme tehdy, když uznáváme božství jejího věčného Prvotního pravzoru“.13

Stejně jako je tomu i u mnohých dalších pravd evangelia, jsou naše současné znalosti o Matce v nebi omezené. Dostalo se nám však dostatečného poznání k tomu, abychom si vážili posvátnosti této nauky a porozuměli božskému vzoru, který byl pro nás jakožto pro děti nebeských rodičů ustanoven. Svatí posledních dnů věří, že tento vzor se odráží v Pavlových slovech: „[Není] muž bez ženy, ani žena bez muže v Pánu.“14 Muž a žena nemohou být jeden bez druhého oslaveni. Tak jako máme Otce v nebi, máme i Matku v nebi. Starší Dallin H. Oaks z Kvora Dvanácti apoštolů řekl: „Na počátku naší teologie jsou nebeští rodiče. Naším nejvyšším cílem je stát se takovými, jako jsou Oni.“15