Církevní historie
Matka v nebi


Matka v nebi

Další informace

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů učí, že veškeré lidské bytosti, jak muži, tak ženy, jsou milované duchovní děti nebeských rodičů – Nebeského Otce a Nebeské Matky. Toto poznání se zakládá na učení nacházejícím se v písmech a ve slovech proroků ohledně podstaty Boha, našeho vztahu k Božství a ohledně božského potenciálu mužů a žen. 1 Nauka o Nebeské Matce, kterou Svatí posledních dnů vyznávají, je ojedinělá a je pro ně nesmírně cenná. 2

Ačkoli neexistuje záznam o oficiálním zjevení daném Josephu Smithovi, které by se této nauky týkalo, některé ženy z řad prvních Svatých posledních dnů vzpomínaly na to, že Joseph Smith je o Matce v nebi osobně učil. 3 Nejranější publikované zmínky o této nauce se objevily krátce po smrti Josepha Smitha v roce 1844, v dokumentech sepsaných těmi, s nimiž byl v úzkém kontaktu. 4 Nejnápadnější vyjádření této myšlenky se nachází v básni Elizy R. Snowové nazvané „My Father in Heaven“ [„Otec můj v nebi“], která je nyní známa jako text náboženské písně „Otče můj“. Uvádí se v ní: „Máme jenom Otce v nebi? / Vždyť to smysl nedává! / Pravda věčná napovídá, / že tam dlí i matka má.“ 5

Následní církevní vedoucí existenci Matky v nebi potvrzovali a potvrzují. V roce 1909 První předsednictvo učilo, že „všichni muži a ženy jsou podobenstvím univerzálního Otce a Matky a jsou doslova syny a dcerami Božství“. 6 Susa Young Gatesová, význačná vedoucí v Církvi, v roce 1920 napsala, že vidění a učení Josepha Smitha zjevila pravdu týkající se toho, že „božská Matka [je] bok po boku božského Otce“. 7 A v dokumentu „Rodina – prohlášení světu“ vydaném v roce 1995 členové Prvního předsednictva a Kvora Dvanácti apoštolů prohlásili: „Každý [člověk] je milovaný duchovní syn nebo dcera nebeských rodičů, a jako takový má každý božskou podstatu a určení.“ 8

Proroci učí tomu, že naši nebeští rodiče na spasení lidské rodiny spolupracují. „Jsme součástí božského plánu navrženého Nebeskými rodiči, kteří nás milují,“ učil starší M. Russell Ballard z Kvora Dvanácti apoštolů. 9 President Harold B. Lee uvedl: „Zapomínáme na to, že máme Nebeského Otce a Nebeskou Matku, kteří se o nás starají pravděpodobně ještě více než náš pozemský otec a matka, a že když děláme vše, co je v našich silách, určité vlivy zpoza závoje se nám snaží neustále pomáhat.“ 10

Svatí posledních dnů se při svém uctívání zaměřují na Nebeského Otce, ve jménu Krista, a k Nebeské Matce se nemodlí. V tomto ohledu se řídí vzorem, který stanovil Ježíš Kristus, jenž učil své apoštoly se „vždy modliti k Otci ve jménu mém“. 11 Svatí posledních dnů se učí, aby se modlili k Nebeskému Otci, ale jak uvedl president Gordon B. Hinckley, „skutečnost, že se nemodlíme k naší Matce v nebi, ji v žádném ohledu neznevažuje ani nesnižuje“. 12 Vskutku platí, jak napsal starší Rudger Clawson, že „ženu ctíme tehdy, když uznáváme božství jejího věčného Prvotního pravzoru“. 13

Stejně jako je tomu i u mnohých dalších pravd evangelia, jsou naše současné znalosti o Matce v nebi omezené. Dostalo se nám však dostatečného poznání k tomu, abychom si vážili posvátnosti této nauky a porozuměli božskému vzoru, který byl pro nás jakožto pro děti nebeských rodičů ustanoven. Svatí posledních dnů věří, že tento vzor se odráží v Pavlových slovech: „[Není] muž bez ženy, ani žena bez muže v Pánu.“ 14 Muž a žena nemohou být jeden bez druhého oslaveni. Tak jako máme Otce v nebi, máme i Matku v nebi. Starší Dallin H. Oaks z Kvora Dvanácti apoštolů řekl: „Na počátku naší teologie jsou nebeští rodiče. Naším nejvyšším cílem je stát se takovými, jako jsou Oni.“ 15

 1. Viz Genesis 1:26–27; Mojžíš 3:4–7; Římanům 8:16–17; Žalm 82:6; Nauka a smlouvy 132:19–20.

 2. Viz „Becoming Like God“; viz také Elaine Anderson Cannon, „Mother in Heaven“, v: Encyclopedia of Mormonism, ed. Daniel H. Ludlow, 5 vols. (New York: Macmillan, 1992), 2:961. David L. Paulsen a Martin Pulido, „‚A Mother There‘: A Survey of Historical Teachings about Mother in Heaven“, BYU Studies 50, no. 1 (2011), 70–97.

 3. Zina Diantha Huntington Youngová vzpomínala, že když jí v roce 1839 zemřela matka, Joseph Smith ji utěšoval slovy, že v nebi svou matku znovu uvidí a seznámí se i se svou věčnou Matkou. (Susa Young Gates, History of the Young Ladies’ Mutual Improvement Association of the Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints [Salt Lake City: Deseret News, 1911], 15–16.)

 4. Viz W. W. Phelps, „Come to Me“, v: „Poetry, for the Times and Seasons“, Times and Seasons 6 (Jan. 15, 1845), 783.

 5. „My Father in Heaven“, v: „Poetry, for the Times and Seasons“, Times and Seasons 6 (Nov. 15, 1845), 1039; „Otče můj“, Náboženské písně, č. 178; viz také Jill Mulvay Derr, „The Significance of ‚O My Father‘ in the Personal Journey of Eliza R. Snow“, BYU Studies 36, no. 1 (1996–1997), 84–126.

 6. „The Origin of Man“, Improvement Era 13, no. 1 (Nov. 1909), 78.

 7. „The Vision Beautiful“, Improvement Era 23, no. 6 (Apr. 1920), 542. V této době byla Gatesová zapisující tajemnicí Generálního předsednictva Pomocného sdružení.

 8. Rodina – prohlášení světu“, Liahona, listopad 2010, 129.

 9. M. Russell Ballard, When Thou Art Converted: Continuing Our Search for Happiness (Salt Lake City: Deseret Book, 2001), 62.

 10. Harold B. Lee, „The Influence and Responsibility of Women“, Relief Society Magazine 51, no. 2 (Feb. 1964), 85.

 11. 3. Nefi 18:19–21; Matouš 6:6–9; Jan 17:1, 5, 21, 24–25; viz také Matouš 4:10; Lukáš 4:8; a 3. Nefi 13:9; 17:15.

 12. Gordon B. Hinckley, „Daughters of God“, Ensign, Nov. 1991, 100.

 13. „Our Mother in Heaven“, Latter-day Saints’ Millennial Star 72, no. 39 (Sept. 29, 1910), 620. Rudger Clawson byl redaktorem tohoto periodika a pravděpodobným autorem tohoto článku.

 14. 1. Korintským 11:11.

 15. Dallin H. Oaks, „Apostasy and Restoration“, Ensign, May 1995, 84.