2023
Chăm Sóc Những Người Hoạn Nạn
Tháng Chín năm 2023


“Chăm Sóc Những Người Hoạn Nạn,” Liahona, tháng Chín năm 2023.

Các Khái Niệm Cơ Bản về Phúc Âm

Chăm Sóc Những Người Hoạn Nạn

Hình Ảnh
Chúa Giê Su chữa lành người bệnh

He Healed Many of Diverse Diseases (Ngài Chữa Lành Nhiều Bệnh Tật Khác Nhau), tranh do J. Kirk Richards họa, không được phép sao chép lại

Là tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô, chúng ta tuân theo lời giảng dạy của Chúa để chăm sóc những người hoạn nạn. Chúng ta chăm sóc cho người khác bằng cách phục vụ họ, giúp họ trở nên tự lực, và chia sẻ những gì chúng ta có.

Tấm Gương của Chúa Giê Su Ky Tô

Chúa Giê Su Ky Tô yêu thương, an ủi và cầu nguyện cho những người xung quanh Ngài. Ngài “đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước” (Công Vụ Các Sứ Đồ 10:38). Chúng ta có thể noi theo tấm gương của Ngài bằng cách yêu thương, an ủi, phục vụ, và cầu nguyện cho những người xung quanh. Chúng ta có thể luôn luôn tìm kiếm những cách để giúp đỡ người khác.

Hình Ảnh
hai người đang đi bộ

Phục Sự

Từ phục sự được sử dụng trong thánh thư và trong Giáo Hội của Chúa để miêu tả cách chúng ta chăm sóc lẫn nhau. Những người nắm giữ chức tư tế được chỉ định với tư cách là những người anh em phục sự cho mỗi cá nhân hoặc gia đình trong tiểu giáo khu hoặc chi nhánh. Những người chị em phục sự được chỉ định cho mỗi chị em phụ nữ thành niên. Những người anh em và chị em phục sự bảo đảm rằng tất cả các tín hữu Giáo Hội đều được ghi nhớ và chăm sóc.

Hình Ảnh
mọi người đang gieo hạt

Giúp Đỡ Người Khác Trở Nên Tự Lực

Chúng ta có thể giúp những người trong gia đình và bạn bè trở nên tự lực bằng cách khuyến khích họ tìm ra những giải pháp lâu dài cho các vấn đề của họ. Sau đó chúng ta có thể hỗ trợ họ khi họ thực hiện các mục tiêu của họ. Tìm thêm thông tin về sự tự lực trong bài viết về Phúc Âm Cơ Bản của tạp chí Liahona số tháng Tám năm 2023.

Phục Vụ Người Khác

Có nhiều cách chúng ta có thể phục vụ những người xung quanh mình và giúp đáp ứng các nhu cầu vật chất, thuộc linh và tình cảm của họ. Việc tìm hiểu về người khác có thể giúp chúng ta biết cách chúng ta có thể phục vụ họ tốt hơn. Chúng ta cũng có thể cầu nguyện để được hướng dẫn để biết điều chúng ta có thể làm để giúp đỡ.

Hình Ảnh
mọi người ta đang thu hoạch trái cây

Chia Sẻ Những Gì Chúng Ta Có

Chúng ta có thể phục vụ người khác bằng cách chia sẻ những gì Thượng Đế đã ban phước cho chúng ta. Ví dụ, chúng ta có thể hiến tặng của lễ nhịn ăn một cách rộng rãi hoặc hiến tặng cho quỹ Viện Trợ Nhân Đạo của Giáo Hội. Chúng ta cũng có thể phục vụ trong cộng đồng và những sự kêu gọi trong Giáo Hội của mình.

Bổn Phận của Các Vị Lãnh Đạo Giáo Hội

Vị giám trợ giám sát việc chăm sóc cho những người hoạn nạn trong tiểu giáo khu của mình. Vị ấy có thể sử dụng tiền từ của lễ nhịn ăn để giúp các tín hữu có nhu cầu. Các vị lãnh đạo khác, kể cả các cố vấn của ông và các chủ tịch đoàn Hội Phụ Nữ và nhóm túc số các anh cả, giúp các tín hữu tìm kiếm các nguồn phương tiện mà họ có thể sử dụng để đáp ứng nhu cầu của họ.

Những Nỗ Lực trong Hoạt Động Nhân Đạo của Giáo Hội

Giáo Hội giúp mọi người trên khắp thế giới bằng các hoạt động ứng phó khẩn cấp, các dự án cộng đồng, và các chương trình khác như nước sạch và tiêm chủng. Để tìm hiểu thêm, xin xem Dallin H. Oaks, “Giúp Đỡ Người Nghèo Khó và Đau Buồn,” Liahona, tháng Mười Một năm 2022, trang 6–8.

In