2023
Những Chiến Thắng Nào Đến Nhờ Vào Sự Phục Sinh?
Tháng Chín năm 2023


“Những Chiến Thắng Nào Đến Nhờ Vào Sự Phục Sinh?,” Liahona, tháng Chín năm 2023.

Hãy Đến Mà Theo Ta

1 Cô Rinh Tô 15

Những Chiến Thắng Nào Đến Nhờ Vào Sự Phục Sinh?

Sứ Đồ Phao Lô đã dạy người Cô Rinh Tô về một thể xác phục sinh giống như thế nào. Thể xác của chúng ta sẽ “sống lại là không hay hư nát … là vinh … [và] là mạnh” (1 Cô Rinh Tô 15:42–43). Ông cũng dạy rằng “sự chết [sẽ] bị nuốt mất trong sự thắng” (1 Cô Rinh Tô 15:54), nhưng sự chiến thắng này là gì? Những lời trích dẫn sau đây có thể giúp chúng ta hiểu những chiến thắng đạt được nhờ vào Sự Phục Sinh.

In