2023
Hướng Về Thượng Đế để Có Được Mục Đích và Sự Hướng Dẫn
Tháng Chín năm 2023


“Hướng Về Thượng Đế để Có Được Mục Đích và Sự Hướng Dẫn,” Liahona, tháng Chín năm 2023.

Dành cho Các Bậc Cha Mẹ

Hướng Về Thượng Đế để Có Được Mục Đích và Sự Hướng Dẫn

Hình Ảnh
các gia đình cầu nguyện

Kính thưa Các Bậc Cha Mẹ,

Cha Thiên Thượng đã không gửi chúng ta đến thế gian mà không có sự hướng dẫn. Qua các ân tứ thiêng liêng của thánh thư, lời cầu nguyện, các vị tiên tri tại thế, của nhau, và nhiều hơn nữa, chúng ta có thể hướng về Thượng Đế để có được mục đích và sự hướng dẫn. Khi anh chị em đọc số báo Liahona này, hãy suy ngẫm các nguồn hỗ trợ mà Ngài đã ban cho chúng ta để giúp chúng ta có ý nghĩa trong cuộc sống này và trở về cùng Ngài trong cuộc sống mai sau.

Những Cuộc Thảo Luận về Phúc Âm

Vai Trò Hợp Nhất của Chúng Ta trong Kế Hoạch của Thượng Đế

Cùng với gia đình, anh chị em có thể đọc 1 Cô Rinh Tô 11:11 và thảo luận ý nghĩa của câu đó. Chia sẻ những lời phát biểu từ bài viết của Anh Cả Gerrit W. Gong (trang 4), trong đó có giải thích vai trò phối hợp của người nam và người nữ trong kế hoạch cứu rỗi. Những sự khác biệt của chúng ta có thể đoàn kết chúng ta thay vì chia rẽ chúng ta như thế nào?

Quyền Năng Chữa Lành của Đức Tin

Cùng nhau đọc Ma Thi Ơ 15:21–28, mà nói về người đàn bà ở Ca Na An. Anh chị em nghĩ tại sao đức tin của bà dẫn đến sự chữa lành cho con gái của bà? Đọc các đoạn trong bài viết của Chủ Tịch Camille N. Johnson ở trang 8 để hiểu rõ hơn vai trò của sự nhu mì và đức tin trong việc tiếp cận quyền năng của Chúa.

Những Lời Nhắc Nhở Hằng Ngày về Chúa Giê Su Ky Tô

Hãy hỏi gia đình anh chị em: Làm thế nào để tưởng nhớ tới Đấng Cứu Rỗi trong cuộc sống của mình? Đọc các phần chính yếu từ bài viết ở trang 38 về tầm quan trọng của việc ghi nhớ. Cân nhắc việc trưng bày trong nhà anh chị em một bức hình hoặc đoạn trích dẫn mà nhắc nhở anh chị em về Đấng Ky Tô.

Sinh Hoạt Vui Nhộn cho Gia Đình Hãy Đến Mà Theo Ta

Ghi Nhớ Các Phước Lành của Đấng Ky Tô Mỗi Ngày

1 Cô Rinh Tô 15

Phao Lô đã dạy Các Thánh Hữu ở thành Cô Rinh Tô “rằng Đấng Ky Tô chịu chết vì tội chúng ta … và Ngài đã được chôn cất, và đến ngày thứ ba, Ngài sống lại” (1 Cô Rinh Tô 15:3–4). Ông khuyến khích họ “hãy ghi nhớ” (1 Cô Rinh Tô 15:2) phúc âm mà ông đã thuyết giảng cho họ. Mời gia đình anh chị em chơi trò chơi trí nhớ này:

  1. Cho mọi người thời gian để viết xuống một câu trả lời ngắn cho câu hỏi sau đây: Một phước lành phúc âm mà anh chị em vui hưởng nhờ vào Sự Chuộc Tội của Đấng Cứu Rỗi là gì? (Để có thêm ý tưởng, xin xem 1 Cô Rinh Tô 15:19–29.)

  2. Thay phiên nhau chia sẻ điều mỗi người đã viết và lặp lại bằng cách nhớ điều mà người trước mình đã viết.

Thảo luận: Làm thế nào chúng ta có thể ghi nhớ rõ hơn các phước lành mà Đấng Ky Tô đã ban cho chúng ta? Cân nhắc lập một kế hoạch cho gia đình để mỗi ngày nghĩ về một cách mà Đấng Ky Tô đã ban phước cho cuộc sống của anh chị em.

In