2023
Làm Thế Nào Nỗi Buồn Rầu Theo Ý Chúa Giúp Chúng Ta Hối Cải?
Tháng Chín năm 2023


“Làm Thế Nào Nỗi Buồn Rầu Theo Ý Chúa Giúp Chúng Ta Hối Cải?,” Liahona, tháng Chín năm 2023.

Hãy Đến Mà Theo Ta

2 Cô Rinh Tô 7

Làm Thế Nào Nỗi Buồn Rầu Theo Ý Chúa Giúp Chúng Ta Hối Cải?

Hình Ảnh
Chúa Giê Su ôm một người đàn ông

Ảnh do Mark Mabry chụp

Sứ Đồ Phao Lô đã dạy rằng: “Vì sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời sanh ra sự hối cải, và sự hối cải dẫn đến sự cứu rỗi linh hồn” (2 Cô Rinh Tô 7:10). Chúng ta có thể cảm thấy nỗi buồn rầu, xấu hổ, và chán nản của thế gian khi phạm tội. Tuy nhiên, khi chúng ta hướng về Đấng Cứu Rỗi để hối cải, chúng ta mời Ngài biến đổi tấm lòng của chúng ta và làm cho nỗi buồn của chúng ta trở thành niềm vui (xin xem An Ma 36:18–20).

Nỗi Buồn Rầu Theo Ý Chúa và Sự Hối Cải Thật Sự

Khi cảm thấy buồn rầu theo ý Chúa, chúng ta nhận ra những thiếu sót của mình và muốn làm tốt hơn. Chúng ta cảm thấy hy vọng cho tương lai—và cảm nhận được tình yêu thương của Đấng Cứu Rỗi dành cho chúng ta.

Hãy cân nhắc những câu hỏi này khi anh chị em học 2 Cô Rinh Tô 7:

  • Khi chúng ta “buồn rầu sanh lòng hối cải” có nghĩa là gì? (câu 9).

  • Chúng ta có những hành động nào khi cảm thấy buồn rầu theo ý Thượng Đế? (xin xem các câu 10–11).

In