2023
Các Cuộc Hành Trình Truyền Giáo của Sứ Đồ Phao Lô
Tháng Chín năm 2023


“Các Cuộc Hành Trình Truyền Giáo của Sứ Đồ Phao Lô,” Liahona, tháng Chín năm 2023.

Hãy Đến Mà Theo Ta

Các Cuộc Hành Trình Truyền Giáo của Sứ Đồ Phao Lô

Hình Ảnh
bản đồ những cuộc hành trình truyền giáo của Phao Lô

Phao Lô bắt đầu bốn cuộc hành trình truyền giáo chính, hành trình khoảng 9.150 dặm (14.725 km) trong 14 năm. Sự sẵn lòng của ông để đi rất xa để thuyết giảng về Đấng Ky Tô đã giúp thiết lập Ky Tô giáo trên khắp Địa Trung Hải.

Bốn Cuộc Hành Trình Truyền Giáo của Phao Lô

Cuộc Hành Trình Đầu Tiên (xin xem Công Vụ Các Sứ Đồ 13:1–14:28)

 • Thời gian: khoảng năm 47–49 Sau Công Nguyên

 • Cùng đi với: Ba Na Ba và Giăng Mác

 • Các điểm đến chính: Chíp Rơ, Thổ Nhĩ Kỳ

 • Khoảng cách: khoảng 1.400 dặm (2.250 km)

Cuộc Hành Trình Thứ Hai (xin xem Công Vụ Các Sứ Đồ 15:36–18:22)

 • Thời gian: khoảng năm 50–53 Sau Công Nguyên

 • Cùng đi với: Si La, Ti Mô Thê, Bê Rít Sin và A Qui La, và Lu Ca

 • Các điểm đến chính: Sy Ri, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Giê Ru Sa Lem

 • Khoảng cách: khoảng 2.800 dặm (4.500 km)

Cuộc Hành Trình Thứ Ba (xin xem Công Vụ Các Sứ Đồ 18:23–21:15)

 • Thời gian: khoảng năm 54–58 Sau Công Nguyên

 • Cùng đi với: Ti Mô Thê, Lu Ca, và những người khác

 • Các điểm đến chính: Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Li Ban, Y Sơ Ra Ên

 • Khoảng cách: khoảng 2.700 dặm (4.350 km)

Hành Trình Thứ Tư (xin xem Công Vụ Các Sứ Đồ 27:1–28:16)

 • Thời gian: khoảng năm 59–60 Sau Công Nguyên

 • Đi cùng với: Lính canh La Mã, Lu Ca, và những người khác

 • Các điểm đến chính: Y Sơ Ra Ên, Li Ban, Thổ Nhĩ Kỳ, Cơ Rết, Man Ta, Sicilia, Rô Ma

 • Khoảng cách: khoảng 2.250 dặm (3.600 km)

In