2023
Thư của Sứ Đồ Phao Lô
Tháng Chín năm 2023


“Thư của Sứ Đồ Phao Lô, Phần 2,” Liahona, tháng Chín năm 2023.

Hãy Đến Mà Theo Ta

Thư của Sứ Đồ Phao Lô

Phần 2

Hình Ảnh
mép giấy có tô mực và dụng cụ viết

Hình ảnh do Elspeth Young minh họa

Ê Phê Sô

 • Gửi các tín hữu Giáo Hội ở Ê Phê Sô (một thành phố ở Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay)

 • Được viết từ Rô Ma vào khoảng năm 60–62 Sau Công Nguyên

 • Mục đích: Giảng dạy những người cải đạo, thúc đẩy tình đoàn kết, và khuyến khích Các Thánh Hữu kiên trì chống lại điều ác

 • Những lời giảng dạy chính yếu: Gian kỳ của thời kỳ trọn vẹn, sự cứu rỗi nhờ ân điển, tổ chức và mục đích của Giáo Hội, và trật tự trong cuộc sống gia đình

Phi Líp

 • Gửi các tín hữu Giáo Hội ở Phi Líp (một thành phố ở Hy Lạp ngày nay)

 • Được viết từ Rô Ma vào khoảng năm 60–62 Sau Công Nguyên

 • Mục đích: Ngợi khen Các Thánh Hữu về đức tin và sự hy sinh của họ và cảnh báo về các Ky Tô hữu suy đồi

 • Những lời giảng dạy chính yếu: Các nguyên tắc sống ngay chính, tìm kiếm Đấng Ky Tô để có được sự cứu rỗi, và hy sinh cho chính nghĩa phúc âm

Cô Lô Se

 • Gửi các tín hữu Giáo Hội ở Cô Lô Se (một thành phố ở Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay)

 • Được viết từ Rô Ma vào khoảng năm 60–62 Sau Công Nguyên

 • Mục đích: Cảnh báo về tính kiêu ngạo và nhấn mạnh rằng sự cứu chuộc đến qua Đấng Ky Tô

 • Những lời giảng dạy chính yếu: Thiên tính của Đấng Ky Tô, xây đắp nền tảng nơi Ngài, và phát triển các thuộc tính giống như Đấng Ky Tô

1 Tê Sa Lô Ni Ca

 • Gửi các tín hữu Giáo Hội ở Tê Sa Lô Ni Ca (một thành phố ở Hy Lạp ngày nay)

 • Được viết từ Cô Rinh Tô (một thành phố ở Hy Lạp ngày nay) vào khoảng năm 50–51 Sau Công Nguyên

 • Mục đích: Đưa ra lời khuyến khích và trả lời các câu hỏi về Ngày Tái Lâm

 • Những lời giảng dạy chính yếu: Yêu mến lẫn nhau, Sự Phục Sinh, và Ngày Tái Lâm

2 Tê Sa Lô Ni Ca

 • Gửi các tín hữu Giáo Hội ở Tê Sa Lô Ni Ca (một thành phố ở Hy Lạp ngày nay)

 • Được viết từ Cô Rinh Tô (một thành phố ở Hy Lạp ngày nay) vào khoảng năm 50–51 Sau Công Nguyên

 • Mục đích: Củng cố đức tin và làm sáng tỏ những hiểu biết sai lạc về Ngày Tái Lâm

 • Những lời giảng dạy chính yếu: Số phận của người bất chính, Sự Đại Bội Giáo, và tầm quan trọng của sự làm việc để cung cấp các nhu cầu vật chất

In