2023
Là Một Ky Tô Hữu Có Nghĩa Là Gì?
Tháng Bảy năm 2023


“Là Một Ky Tô Hữu Có Nghĩa Là Gì?,” Liahona, tháng Bảy năm 2023.

Hãy Đến Mà Theo Ta

Công Vụ Các Sứ Đồ 11

Là Một Ky Tô Hữu Có Nghĩa Là Gì?

Hình Ảnh
Chúa Giê Su giảng dạy dân chúng

Christ Teaching His Disciples (Đấng Ky Tô Giảng Dạy Các Môn Đồ Ngài), 19th-Century English School, © Look and Learn / Bridgeman Images

Trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ, chúng ta học được rằng các môn đồ noi theo Đấng Ky Tô trong Giáo Hội lúc ban đầu “xưng là Ky Tô hữu” (Công Vụ Các Sứ Đồ 11:26). Cũng vậy, các tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô cố gắng trở thành các Ky Tô hữu ngoan đạo. Nhưng là một Ky Tô hữu có nghĩa là gì?

Đó không phải là một sự tuyên bố đơn giản về niềm tin. Làm một Ky Tô hữu đòi hỏi nhiều hơn là sự sùng kính chỉ trên danh nghĩa. Anh Cả Robert D. Hales (1932–2017) thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã hỏi: “Chúng ta là loại Ky Tô hữu nào? Nói cách khác, chúng ta đang làm thế nào để noi theo Đấng Ky Tô trong cuộc hành trình của mình?”1

Các Đặc Tính Giống Như Đấng Ky Tô

Anh Cả Hales khuyến khích chúng ta hãy đánh giá tiến bộ của mình bằng cách phát triển các đặc tính giống như Đấng Ky Tô sau đây:2

  • Yêu thương

  • Đức tin

  • Hy sinh

  • Quan tâm

  • Phục vụ

  • Kiên nhẫn

  • Bình an

  • Tha thứ

  • Cải đạo

  • Kiên trì đến cùng

In