2023
Làm Sao Tôi Có Thể Tin mà không Thấy?
Tháng Bảy năm 2023


“Làm Sao Tôi Có Thể Tin mà không Thấy?,” Liahona, tháng Bảy năm 2023.

Hãy Đến Mà Theo Ta

Giăng 20

Làm Sao Tôi Có Thể Tin mà không Thấy?

Hình Ảnh
Chúa Giê Su Ky Tô hiện đến cho Mười Hai Vị Sứ Đồ sau khi Ngài Phục Sinh

Chi tiết từ Christ Appears to the Twelve after the Resurrection (Đấng Ky Tô hiện đến cho Mười Hai Vị Sứ Đồ sau khi Sự Phục Sinh), tranh do Scott Snow họa

Một trong Các Sứ Đồ của Chúa Giê Su Ky Tô là Thô Ma không tin được là Đấng Ky Tô đã được phục sinh cho đến khi ông trông thấy Ngài trong xác thịt (xin xem Giăng 20:25). Khi Thô Ma cuối cùng đã trông thấy Đấng Cứu Rỗi phục sinh, Đấng Cứu Rỗi phán cùng ông: “Vì ngươi đã thấy ta, nên ngươi tin. Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy” (Giăng 20:29).

Bằng cách nào chúng ta có thể làm theo lời mời gọi của Chúa Giê Su Ky Tô là “chớ cứng lòng, song hãy tin”? (Giăng 20:27).

Các Cách để Củng Cố Đức Tin và Chứng Ngôn

Học thánh thư. “Đức tin đến bằng cách nghe lời của Thượng Đế” (Rô Ma 10:17).

Sống theo phúc âm. “Nếu ai khứng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì sẽ biết đạo lý ta có phải là bởi Đức Chúa Trời, hay là ta nói theo ý ta” (Giăng 7:17).

Tìm kiếm sự mặc khải thông qua Đức Thánh Linh. “Lẽ thật quan trọng nhất chỉ được xác minh bởi điều mặc khải từ Thượng Đế. Lý do của con người và việc sử dụng các giác quan của chúng ta sẽ không đủ” (Henry B. Eyring, “Đức Thánh Linh là Bạn Đồng Hành của Các Anh Chị Em,” Liahona, tháng Mười Một năm 2015, trang 104).

In