2023
Hãy Nghe Lời Ngài
Tháng Bảy năm 2023


“Hãy Nghe Lời Ngài,” Liahona, tháng Bảy năm 2023

Hãy Nghe Lời Ngài

Hình Ảnh
Chúa Giê Su rửa chân cho một trong Các Sứ Đồ của Ngài

“Vậy, nếu ta là Chúa là Thầy, mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau.

“Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi.

“Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình, sứ giả cũng chẳng lớn hơn kẻ sai mình.”

Người Tôi Tớ, tranh do Yongsung Kim họa, cấm sao chụp lại

In