2023
Ngôn Ngữ của Sự Cầu Nguyện
Tháng Bảy năm 2023


“Ngôn Ngữ của Sự Cầu Nguyện,” Liahona, tháng Bảy năm 2023.

Ngôn Ngữ của Sự Cầu Nguyện

Hình Ảnh
Chúa Giê Su đang cúi đầu cầu nguyện

Heavenly Communication (Sự Giao Tiếp với Thiên Thượng), do Yongsung Kim họa, cấm sao chụp lại

Hình Ảnh
Chúa Giê Su ngồi một mình bên đống lửa

The Light of Life (Ánh Sáng của Cuộc Sống), tranh do Yongsung Kim họa, cấm sao chụp lại

In