2023
Anh Chị Em Sống Theo Giáo Lý của Đấng Ky Tô Như Thế Nào?
Tháng Bảy năm 2023


“Anh Chị Em Sống Theo Giáo Lý của Đấng Ky Tô Như Thế Nào?,” Liahona, tháng Bảy năm 2023.

Hãy Đến Mà Theo Ta

Công Vụ Các Sứ Đồ 2

Anh Chị Em Sống Theo Giáo Lý của Đấng Ky Tô Như Thế Nào?

Hình Ảnh
con đường minh họa năm lĩnh vực giáo lý

Hình ảnh minh họa do Vicky Stott thực hiện

Sau khi Thánh Linh trút xuống vào ngày Lễ Ngũ Tuần, Phi E Rơ và Các Sứ Đồ khác đã làm chứng về Đấng Ky Tô và giảng dạy giáo lý của Ngài. Dân chúng đều “trong lòng cảm động” và hỏi: “Chúng ta phải làm chi?” (Công Vụ Các Sứ Đồ 2:37). Phi E Rơ mời họ hối cải, chịu phép báp têm, và tiếp nhận ân tứ Đức Thánh Linh (xin xem Công Vụ Các Sứ Đồ 2:38). Khoảng 3.000 người “nhận lời đó đều chịu phép báp têm;” (Công Vụ Các Sứ Đồ 2:41).

Việc áp dụng giáo lý của Đấng Ky Tô mang chúng ta lại gần Ngài hơn. Cân nhắc suy ngẫm về cách anh chị em áp dụng năm lĩnh vực này của giáo lý:

  1. Đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô: Những thói quen và sinh hoạt nào giúp nạp nhiên liệu cho đức tin của anh chị em nơi Chúa Giê Su Ky Tô?

  2. Sự hối cải: Cách anh chị em làm cho sự hối cải thành một tiến trình đầy hân hoan?

  3. Phép báp têm: Anh chị em đang làm gì để sống theo giao ước báp têm của mình?

  4. Ân Tứ Đức Thánh Linh: Những môi trường và sinh hoạt nào tạo ra cho anh chị em cách tốt nhất để có được những thúc giục của Thánh Linh?

  5. Kiên trì đến cùng: Làm thế nào mà việc tuân giữ các giao ước của anh chị em, có niềm hy vọng nơi Đấng Ky Tô và luôn giữ chặt thanh sắt giúp anh chị em chịu đựng được những thử thách khó khăn? Xin xem Giê Rê Mi 17:7; 2 Nê Phi 31:20; Ê The 12:4.

In