2023
Thượng Đế Hướng Dẫn Tôi Làm Công Việc của Ngài Như Thế Nào?
Tháng Bảy năm 2023


“Thượng Đế Hướng Dẫn Tôi Làm Công Việc của Ngài Như Thế Nào?,” Liahona, tháng Bảy năm 2023.

Hãy Đến Mà Theo Ta

Công Vụ Các Sứ Đồ 9

Thượng Đế Hướng Dẫn Tôi Làm Công Việc của Ngài Như Thế Nào?

Hình Ảnh
Sau Lơ, bị mù, đang ngồi dưới đất

On the Road to Damascus (Trên Đường Đến Đa Mách), Lifeway Collection / do Goodsalt.com cấp phép

Khi chúng ta đọc câu chuyện về sự cải đạo của Sau Lơ, chúng ta được truyền cảm hứng từ phản ứng của ông với Đấng Cứu Rỗi: “Thưa Chúa, Ngài muốn con làm gì?” (Công Vụ Các Sứ Đồ 9:6). Là môn đồ của Chúa Giê Su Ky Tô, chúng ta thường hỏi câu hỏi tương tự khi chúng ta tìm cách để tham gia vào công việc của Chúa.

Nhưng điều gì xảy ra sau khi chúng ta hỏi câu hỏi đó? Chúng ta nhận được sự hướng dẫn để biết ý muốn của Thượng Đế cho sự lao nhọc của mình bằng cách nào?

Sẵn Lòng Hành Động

Để trả lời câu hỏi của Sau Lơ về điều gì ông phải làm, Chúa lập tức đáp ứng với chỉ dẫn cho ông đi đến thành Đa Mách. Đôi khi chúng ta hy vọng Chúa sẽ ban cho chúng ta cùng sự hướng dẫn cụ thể. Nhưng chúng ta không phải chờ những chỉ dẫn từng bước một trước khi chúng ta tham gia trong công việc của Thượng Đế.

Anh Cả Dieter F. Uchtdorf thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã dạy: “Thường thường sự đáp ứng đối với lời cầu nguyện không được ban cho trong khi chúng ta quỳ xuống cầu nguyện mà là khi phục vụ Chúa và những người xung quanh mình” (“Chờ Đợi trên Con Đường Dẫn đến Thành Đa Mách,” Liahona, tháng Năm năm 2011, trang 76).

Suy ngẫm cách Chúa đã dẫn dắt cả hai người này đến các cơ hội phục vụ vì họ sẵn lòng hành động:

In