2023
Sống Theo và Chia Sẻ Phúc Âm
Tháng Bảy năm 2023


“Sống Theo và Chia Sẻ Phúc Âm,” Liahona, tháng Bảy năm 2023.

Dành cho Các Bậc Cha Mẹ

Sống Theo và Chia Sẻ Phúc Âm

Hình Ảnh
các thiếu nữ cùng nhau xem thánh thư

Kính thưa Các Bậc Cha Mẹ,

Hai cách thức chúng ta cho Thượng Đế thấy lòng biết ơn của chúng ta đối với phúc âm là bằng cách sống theo nó và chia sẻ nó. Các bài viết trong số báo tháng này tập trung vào việc làm cho phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô trở thành một phần lớn hơn của cuộc sống chúng ta, cho dù qua việc củng cố đức tin nơi Ngài, thực hiện những thay đổi quan trọng, hoặc rao truyền lẽ thật của Ngài trên khắp thế giới. Niềm vui đang chờ đón những người học hỏi và tuân theo những lời giảng dạy của Đấng Cứu Rỗi và chia sẻ các sứ điệp của Ngài bằng lời nói và hành động.

Những Cuộc Thảo Luận về Phúc Âm

Chia Sẻ Phúc Âm qua Chứng Ngôn

Mời mỗi người trong gia đình chia sẻ một chứng ngôn ngắn gọn về một nguyên tắc phúc âm ưa thích. Chia sẻ các câu trích dẫn về công việc truyền giáo từ bài viết của Anh Cả Quentin L. Cook trên trang 4. Suy nghĩ về các nguyên tắc phúc âm mà anh chị em mới vừa chia sẻ, hãy hỏi: Có người nào mà chúng ta có thể chia sẻ các nguyên tắc này không?

Cảm Thấy Gần Gũi với Chúa Giê Su Ky Tô Hơn

Hỏi con cái anh chị em khi nào chúng cảm thấy gần gũi nhất với Chúa Giê Su Ky Tô. Lập một bản liệt kê những câu trả lời của chúng. Giải thích năm sinh hoạt giúp xây đắp đức tin của Anh Cả Patricio M. Giuffra (xin xem các trang 42–43). Cùng cả gia đình, hãy cân nhắc thực hiện một trong các sinh hoạt này mà anh chị em đồng ý là có thể làm nên sự khác biệt trong nhà mình. Cùng nhau đặt ra một kế hoạch để tập trung vào sinh hoạt đó tháng này.

Sự Thay Đổi Có Thể Dẫn đến Sự Phát Triển Thuộc Linh

Sự thay đổi, cả đã dự kiến lẫn bất ngờ, là một phần của kinh nghiệm trần thế của chúng ta. Đọc bài viết của Anh Cả Ciro Schmeil trên trang 30 về những cách thức thay đổi khác nhau trong cuộc sống chúng ta. Làm thế nào mà những thay đổi này có thể giúp chúng ta trở nên giống như Đấng Cứu Rỗi hơn?

Sinh Hoạt Vui Nhộn cho Gia Đình Hãy Đến Mà Theo Ta

Thượng Đế Yêu Thương Tất Cả Con Cái của Ngài

Công Vụ Các Sứ Đồ 10

“Nhưng trong các dân, hễ ai kính sợ Ngài và làm sự công bình, thì nấy được đẹp lòng Chúa” (Công Vụ Các Sứ Đồ 10:34–35).

Các Vị Thẩm Quyền Trung Ương đến từ các vùng đất khác nhau. Khoảng nửa trong số họ đến từ Hoa Kỳ. Những người khác đến từ Trung và Nam Mỹ, Châu Á, Châu Âu, Châu Phi, Châu Đại Dương, Mexico, và Canada.

  • Con/Em có thể kể tên một Vị Sứ Đồ sinh ra ở Châu Âu không?

  • Con/Em có thể kể tên một Vị Sứ Đồ đến từ Nam Mỹ không?

  • Con/Em có thể kể tên một Vị Sứ Đồ có cha mẹ quê ở Thụy Điển và Phần Lan không?

  • Con/Em có thể kể tên một Vị Sứ Đồ mà gia đình có nguồn gốc từ Trung Quốc không?

Chúng ta có thể đến từ nhiều nơi khác nhau, nhưng Thượng Đế yêu thương tất cả chúng ta.

Thảo Luận: Trong những phương diện nào chúng ta có thể giống hoặc khác với những người khác? Thượng Đế có yêu thương chúng ta dựa trên ngoại hình của chúng ta hoặc chúng ta từ đâu đến không? Xem lại câu chuyện về Phi E Rơ và Cọt Nây được tìm thấy trong Công Vụ Các Sứ Đồ 10. Họ đã học hỏi được điều gì về việc phê phán người khác? Những đặc điểm nào là quan trọng đối với Chúa?

In