Fakahokohoko ʻo e Tohí
    Footnotes

    Liahona, Sune 2014

    Vakai angé pe te ke lava ʻo ʻiloʻi e Liahona ʻoku fūfuuʻi he makasini ko ʻení. Tokoní: Ko e hā ʻoku ʻi he kupengá?

    ʻI he takafí

    ʻI muʻá: Tā fakatātā ʻo e taá ʻe Jerry Garns. ʻI loto he takafi muʻá: Tā fakatātā ʻo e taá ʻe Bradley Slade.