Fakahokohoko ʻo e Tohí
  Footnotes

  Liahona, Siulai 2012

  Vakai angé pe te ke lava ʻo ʻiloʻi e Liahona ʻoku fūfuuʻi ʻi he makasini ko ʻení. Tokoní: Kamata ha moʻui foʻou.

  ʻI he takafí

  ʻI muʻá: Tā fakatātaaʻi ʻo e ʻatá ʻe Christina Smith.

  ʻI muí: Faitā ʻa Robert Casey.