Visuotinė konferencija
  Jo klausyk
  Footnotes
  Theme

  Jo klausyk

  Mūsų Tėvas žino, kad tuomet, kai esame apsupti netikrumo ir baimės, labiausiai mums padės Jo Sūnaus klausymas.

  Mano brangūs broliai ir seserys, koks esu dėkingas, kad šį sekmadienio rytą, naudodamiesi technologijomis, galėjome susitikti ir garbinti drauge. Kokie esame palaiminti žinodami, kad į žemę sugrąžinta Jėzaus Kristaus Evangelija!

  Per kelias praeitas savaites dauguma mūsų patyrėme suirutę savo gyvenime. Žemės drebėjimai, gaisrai, potvyniai, epidemijos ir jų pasekmės sujaukė įprastą gyvenimą ir sukėlė maisto, būtiniausių prekių ir santaupų stygių.

  Norime jus pagirti ir jums padėkoti, kad, nepaisydami to, kas vyksta, pasirinkote klausytis Viešpaties žodžio prisijungę prie mūsų visuotinėje konferencijoje. Tirštėjančioje negandų tamsoje Jėzaus Kristaus šviesa šviečia vis ryškiau. Tik pagalvokite, kiek gero kiekvienas iš mūsų galime padaryti šių pasaulinių neramumų metu. Jūsų meilė Viešpačiui ir tikėjimas Juo gali tapti geru katalizatoriumi, padėsiančiu kam nors atrasti Jėzaus Kristaus Evangelijos pilnatvės sugrąžinimą.

  Per praėjusius dvejus metus sesuo Nelson ir aš susitikome su tūkstančiais jūsų visame pasaulyje. Su jumis susitikome stadionuose ir viešbučių šokių salėse. Kiekvienoje vietoje jaučiau, kad esu su Viešpaties išrinktaisiais ir kad matau, kaip prieš mano akis vyksta Izraelio surinkimas.

  Gyvename laiku, „kurio mūsų protėviai nekantriai laukė“1. Galime iš pirmų eilių gyvai stebėti tai, ką pranašas Nefis matė tik regėjime, – kad Dievo Avinėlio galia nusileis „ant Viešpaties sandoros žmonių, kurie buvo išsklaidyti ant viso žemės veido; ir jie buvo ginkluoti teisumu ir Dievo galia su didele šlove“2.

  Jūs, mano broliai ir seserys, esate tie vyrai, moterys ir vaikai, kuriuos matė Nefis. Pagalvokite apie tai!

  Nesvarbu, kur ir kokiomis sąlygomis gyvenate, Viešpats Jėzus Kristus yra jūsų Gelbėtojas, o Dievo pranašas Džozefas Smitas yra jūsų pranašas. Dar prieš žemės sukūrimą Jis buvo paskirtas būti pranašu šio paskutinio Evangelijos laikotarpio, kada „niek[as] nebus sulaikyta“3 nuo šventųjų. Per šį tebevykstantį sugrąžinimo procesą apreiškimas tebeteka iš Viešpaties.

  Ką jums reiškia, kad į žemę buvo sugrąžinta Jėzaus Kristaus Evangelija?

  Tai reiškia, kad jūs ir jūsų šeima galite būti užantspauduoti drauge amžiams! Tai reiškia, jog dėl to, kad buvote pakrikštyti žmogaus, turinčio Jėzaus Kristaus įgaliojimą, ir buvote patvirtinti Jo Bažnyčios nariu, galite džiaugtis nuolatine Šventosios Dvasios draugyste. Ji ves ir saugos jus. Tai reiškia, kad niekada neliksite be paguodos ar be galimybės pasinaudoti Dievo galios pagalba. Tai reiškia, kad jums priimant būtinas apeigas ir sudarant sandoras su Dievu, ir jų laikantis, jus gali palaiminti kunigystės galia. Koks mūsų sielų inkaras yra šios tiesos, ypač šiais laikais, kai siaučia audra!

  Mormono Knygoje aprašytas klasikinis dviejų didžių civilizacijų iškilimas ir žlugimas. Jų istorija vaizdžiai parodo, kaip lengva daugumai žmonių užmiršti Dievą, atmesti Viešpaties pranašų įspėjimus ir siekti valdžios, populiarumo ir kūno malonumų.4 Ankstesni pranašai ne kartą sakė „žmonėms didžius ir nuostabius dalykus, kuriais jie netikėjo“5.

  Ne kitaip yra ir mūsų laikais. Daugelį metų didūs ir nuostabūs dalykai buvo kalbami nuo pašventintų sakyklų visame pasaulyje. Tačiau dauguma žmonių nepriėmė šių tiesų: arba todėl, kad nežinojo, kur jų ieškoti,6 arba jie klausė tų, kurie neturi visos tiesos, arba dėl to, kad jie atmetė tiesą dėl pasaulietiškų siekių.

  Priešininkas gudrus. Tūkstantį metų jis gėrį pateikinėjo kaip blogį, o blogį kaip gėrį.7 Jo žinios dažniausiai garsios, įžūlios ir pagyrūniškos.

  Tačiau žinios iš mūsų Dangiškojo Tėvo akivaizdžiai kitokios. Jis kalba paprastai, tyliai ir taip stulbinančiai aiškiai, kad Jo negalime suprasti neteisingai.8

  Pavyzdžiui, pristatydamas savo Viengimį Sūnų šios žemės mirtingiesiems Jis pasakė vos kelis žodžius. Ant Atsimainymo kalno Petrui, Jokūbui ir Jonui Dievas sakė: „Šitas yra mano mylimasis Sūnus. Jo klausykite!“9 Jo žodžiai nefitams senovės Dosniojoje žemėje buvo tokie: „Stebėkite mano mylimąjį Sūnų, kuriuo Aš labai patenkintas, kuriame Aš pašlovinau savo vardą – Jo klausykite.“10 Ir Džozefui Smitui tame svarbiame pareiškime, atvėrusiame šį Evangelijos laikotarpį, Dievas paprastai pasakė: „Tai mano mylimasis Sūnus. Jo klausyk!11

  Mano mylimi broliai ir seserys, įvertinkite tą faktą, kad šiais trimis ką tik paminėtais atvejais, prieš Tėvui pristatant savo Sūnų, ten dalyvavę žmonės buvo išsigandę ir šiek tiek nusivylę.

  Ant Atsimainymo kalno apaštalai išsigando, kai pamatė Jėzų Kristų, apgaubtą debesies.

  Nefitai buvo išsigandę, nes kelias dienas kentė sugriovimus ir tamsą.

  Prieš dangui atsiveriant, Džozefas Smitas buvo tamsos jėgų gniaužtuose.

  Mūsų Tėvas žino, kad tuomet, kai esame apsupti netikrumo ir baimės, labiausiai mums padės Jo Sūnaus klausymas.

  Nes kai stengiamės klausyti – tikrai klausyti – Jo Sūnaus, mums bus nurodyta, ką daryti bet kuriomis aplinkybėmis.

  Pats pirmas Doktrinos ir Sandorų knygos žodis yra įsiklausykite.12 Jis reiškia klausyti ketinant paklusti.13 Įsiklausyti reiškia „Jo klausyti“: klausyti, ką Gelbėtojas sako, o tada įsidėmėti Jo patarimą. Tais dviem žodžiais „Jo klausyk“ Dievas mums duoda sėkmės, laimės ir džiaugsmo šiame gyvenime receptą. Turime klausyti Viešpaties žodžių, įsiklausyti į juos ir įsidėmėti tai, ką Jis mums pasakė!

  Kadangi stengiamės būti Jėzaus Kristaus mokiniai, mūsų pastangos Jo klausyti turi būti vis sąmoningesnės. Dėl to turime sąmoningai ir pastoviai stengtis pripildyti savo gyvenimą Jo žodžių, Jo mokymų, Jo tiesų.

  Mes paprasčiausiai negalime pasikliauti informacija, kurią randame socialiniuose tinkluose. Kur galime Jo klausyti, kai internete milijardai žodžių, o prekybos prisotintame pasaulyje priešininkas nuolat skleidžia savo triukšmingą, nusikalstamą veiklą?

  Galime kreiptis į Raštus. Jie moko mus apie Jėzų Kristų ir Jo Evangeliją, Jo apmokėjimo mastą ir mūsų Tėvo didįjį laimės ir išpirkimo planą. Kasdienis pasinėrimas į Dievo žodį yra lemtingas mūsų dvasiniam išgyvenimui, ypač šiais vis intensyvėjančių neramumų laikais. Jei kasdien sotinsimės Kristaus žodžiais, Kristaus žodžiai nurodys mums, kaip reaguoti į sunkumus, su kuriais niekada nemanėme, kad teks susidurti.

  Taip pat galime Jo klausyti šventykloje. Viešpaties namai yra mokymosi namai. Ten Viešpats moko savo būdu. Ten kiekvienos apeigos moko apie Gelbėtoją. Ten mokomės, kaip praskleisti uždangą ir betarpiškiau bendrauti su dangumi. Ten mokomės, kaip sudrausti priešininką ir pasitelkti Viešpaties kunigystės galią, kad sustiprintume save ir savo mylimus žmones. Ten kiekvienas turėtume uoliai ieškoti išsigelbėjimo.

  Kai šie laikini COVID-19 sukelti apribojimai bus panaikinti, prašau planuoti reguliariai garbinti ir tarnauti šventykloje. Kiekviena ten praleista minutė palaimins jus ir jūsų šeimą taip, kaip niekas kitas negali. Skirkite laiko apmąstyti tai, ką girdite ir jaučiate ten būdami. Prašykite, kad Viešpats pamokytų jus atverti dangus, kad palaimintumėte savo gyvenimą ir gyvenimus tų, kuriuos mylite ir kuriems tarnaujate.

  Nors dabar negalime garbinti šventykloje, kviečiu jus intensyviau vykdyti savo šeimos istorijos darbą, įskaitant šeimos istorijos tyrinėjimą ir indeksavimą. Pažadu, kad jei skirsite daugiau laiko šventyklos ir šeimos istorijos darbui, išaugs ir pagerės jūsų gebėjimas Jo klausyti.

  Taip pat Jo klausome aiškiau, kai ištauriname savo sugebėjimą atpažinti Šventosios Dvasios šnabždesius. Dar niekada nebuvo taip būtina žinoti, kaip jums kalba Dvasia, kaip dabar. Dievybėje Šventoji Dvasia yra pasiuntinys. Ji atneš į jūsų protą mintis, kurias Tėvas ir Sūnus nori jums perduoti. Ji yra Guodėja. Ji atneš ramybę į jūsų širdį. Ji liudija tiesą ir patvirtins, kas yra tiesa, kai girdėsite ar skaitysite Viešpaties žodį.

  Dar kartą prašau jūsų padaryti viską, kas būtina, kad sustiprintumėte savo dvasinį gebėjimą gauti asmeninį apreiškimą.

  Tai padės jums žinoti, kaip gyventi toliau, ką daryti kritiniais laikotarpiais, kaip įžvelgti ir išvengti priešininko pagundų ir apgaulių.

  Galiausiai Jo klausome, kai įsidėmime pranašų, regėtojų ir apreiškėjų žodžius. Įšventinti Jėzaus Kristaus apaštalai visada liudija apie Jį. Jie rodo kelią mums keliaujant širdį žeidžiančiu mūsų žemiškųjų patirčių labirintu.

  Kas įvyks, kai sąmoningiau klausysite, įsiklausysite ir įsidėmėsite, ką Gelbėtojas yra pasakęs ir ką Jis dabar sako per savo pranašus? Pažadu, kad būsite palaiminti papildoma galia įveikti pagundas, sunkumus ir silpnumą. Pažadu stebuklus jūsų santuokoje, šeimoje, santykiuose ir kasdieniame darbe. Pažadu, kad išaugs jūsų gebėjimas džiaugtis, net jei jūsų gyvenime padaugės neramumų.

  Ši, 2020 m. balandžio visuotinė konferencija, yra metas paminėti įvykį, kuris pakeitė pasaulį. Mums belaukiant šių 200-ųjų Džozefo Smito Pirmojo regėjimo metinių, Pirmoji Prezidentūra ir Dvylikos Apaštalų Kvorumas mąstė, ką mes galėtume padaryti, kad deramai paminėtume šį išskirtinį įvykį.

  Tas Dievo pasirodymas pradėjo Jėzaus Kristaus Evangelijos pilnatvės sugrąžinimą ir įvedė laikų pilnatvės Evangelijos laikotarpį.

  Galvojome, ar reikėtų pastatyti paminklą. Bet svarstydami unikalų istorinį ir tarptautinį Pirmojo regėjimo poveikį, pajutome įkvėpimą sukurti ne granito, o žodžio paminklą – iškilmingo ir švento pareiškimo žodžio, iškalto „ne akmens plokštėse, bet gyvų širdžių plokštėse“14.

  Nuo Bažnyčios suorganizavimo yra išleisti tik penki pareiškimai; paskutinis iš jų yra „Šeima. Pareiškimas pasauliui“, kurį 1995 m. pristatė prezidentas Gordonas B. Hinklis.

  Dabar mums apmąstant šį svarbų pasaulio istorijos laikotarpį ir Viešpaties įpareigojimą surinkti išsklaidytą Izraelį ruošiantis antrajam Jėzaus Kristaus atėjimui, mes, kaip Pirmoji Prezidentūra ir Dvylikos Apaštalų Taryba, išleidžiame šį pareiškimą. Jis vadinasi „Jėzaus Kristaus Evangelijos pilnatvės Sugrąžinimas. Dušimtmetinis pareiškimas pasauliui“. Jį parašė Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios Pirmoji Prezidentūra ir Dvylikos Apaštalų Taryba. Jo data – 2020 m. balandžio mėnuo. Ruošdamasis šiai dienai iš anksto perskaičiau šį pareiškimą Šventojoje giraitėje, kur Džozefas Smitas pirmą kartą pamatė Tėvą ir Sūnų.

  „Mes iškilmingai pareiškiame, kad Dievas myli savo vaikus visose pasaulio šalyse. Dievas Tėvas dovanojo mums savo mylimo Sūnaus, Jėzaus Kristaus, dievišką gimimą, neprilygstamą gyvenimą ir begalinę apmokančią auką. Tėvo galia Jėzus Kristus prisikėlė ir pasiekė pergalę prieš mirtį. Jis yra mūsų Gelbėtojas, mūsų Pavyzdys ir mūsų Išpirkėjas.

  Prieš du šimtus metų, gražų 1820 m. pavasario rytą, jaunuolis Džozefas Smitas, norėdamas sužinoti, prie kurios bažnyčios prisijungti, nuėjo melstis į giraitę, esančią netoli jo namų, šiaurinėje Niujorko valstijos dalyje, JAV. Jis turėjo klausimų dėl savo sielos išgelbėjimo ir tikėjo, kad Dievas parodys jam kelią.

  Nuolankiai pareiškiame, kad atsakydami į maldą, Dievas Tėvas ir Jo Sūnus Jėzus Kristus pasirodė Džozefui ir iškilmingai pradėjo „visų dalykų atnaujinimo metą“, išpranašautą Biblijoje (žr. Apaštalų darbų 3:21). Per tą regėjimą jis sužinojo, kad po pirmųjų apaštalų mirties, Kristaus Bažnyčios, aprašytos Naujajame Testamente, nebeliko žemėje. Džozefas būsiąs įrankis ją sugrąžinti.

  Mes tvirtiname, jog, Tėvo ir Sūnaus vadovaujami, atėjo dangiški pasiuntiniai, kad mokytų Džozefą ir atkurtų Jėzaus Kristaus Bažnyčią. Prisikėlęs Jonas Krikštytojas sugrąžino įgaliojimą krikštyti panardinant, kad būtų atleistos nuodėmės. Trys iš pirmųjų dvylikos apaštalų – Petras, Jokūbas ir Jonas – sugrąžino apaštalystę ir kunigystės įgaliojimo raktus. Taip pat atėjo kiti, tarp jų Elija, kuris sugrąžino įgaliojimą sujungti šeimas amžiniems santykiams, kurie tęsis po mirties.

  Be to, liudijame, kad Džozefui Smitui buvo suteikta Dievo dovana ir galia išversti senovinį metraštį – Mormono Knygą – dar vieną liudijimą apie Jėzų Kristų. Šios šventos knygos puslapiuose aprašyta ir asmeninė Jėzaus Kristaus tarnystė Vakarų pusrutulio žmonėms, netrukus po Jo prisikėlimo. Joje mokoma apie gyvenimo tikslą ir paaiškinama Kristaus doktrina, kuri yra esminė tam tikslui pasiekti. Kaip Biblijos porininkė, Mormono Knyga liudija, kad visi žmonės yra mylinčio Dangiškojo Tėvo sūnūs ir dukros, kad Jis turi dievišką mūsų gyvenimo planą ir kad Jo Sūnus Jėzus Kristus mūsų laikais kalba taip pat, kaip senovės dienomis.

  Mes pareiškiame, kad Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia, suorganizuota 1830 m. balandžio 6 d., yra atkurta Kristaus Bažnyčia, aprašyta Naujajame Testamente. Šios Bažnyčios inkaras yra jos kertinio akmens, Jėzaus Kristaus, tobulas gyvenimas, Jo begalinis Apmokėjimas ir Prisikėlimas tiesiogine prasme. Jėzus Kristus dar kartą pašaukė apaštalus ir suteikė jiems kunigystės įgaliojimą. Jis kviečia mus visus ateiti pas Jį ir į Jo Bažnyčią, priimti Šventąją Dvasią, išgelbėjimo apeigas ir įgyti nesibaigiantį džiaugsmą.

  Praėjo du šimtai metų nuo tada, kai Dievas Tėvas ir Jo mylimas Sūnus, Jėzus Kristus, pradėjo šį Sugrąžinimą. Milijonai žmonių visame pasaulyje priėmė žinias apie šiuos išpranašautus įvykius.

  Džiugiai pareiškiame, kad žadėtasis Sugrąžinimas juda pirmyn per besitęsiantį apreiškimą. Žemė niekada nebebus tokia pati, nes Dievas „suvienys Kristuje visa“ (žr. Efeziečiams 1:10).

  Su pagarba ir dėkingumu mes, kaip Jo apaštalai, kviečiame visus sužinoti, kad dangūs yra atviri. Pareiškiame, kad Dievas atskleidžia savo valią savo mylimiems sūnums ir dukterims. Liudijame, kad tie, kurie pamaldžiai studijuoja Sugrąžinimo žinią ir veikia su tikėjimu, bus palaiminti ir įgis asmeninį liudijimą apie Sugrąžinimo dieviškumą ir tikslą paruošti pasaulį pažadėtam antrajam mūsų Viešpaties ir Gelbėtojo Jėzaus Kristaus atėjimui.“15

  Mylimi broliai ir seserys, tai yra mūsų dušimtmetinis pareiškimas pasauliui dėl Jėzaus Kristaus Evangelijos pilnatvės sugrąžinimo. Jis išverstas į 12 kalbų. Netrukus bus išverstas ir į kitas kalbas. Tada jis bus pasiekiamas Bažnyčios tinklalapyje, iš kurio galėsite jį išsispausdinti. Studijuokite jį asmeniškai ir su savo šeimos nariais bei draugais. Apmąstykite šias tiesas ir pagalvokite, kaip jos paveiks jūsų gyvenimą, jei klausysite jų, įsiklausysite į jas ir įsidėmėsite su jomis susijusius įsakymus ir sandoras.

  Žinau, kad Džozefas Smitas yra iš anksto paskirtas pranašas, kurį Viešpats pasirinko atverti šį paskutinį Evangelijos laikotarpį. Per jį žemėje buvo atkurta Viešpaties Bažnyčia. Savo liudijimą Džozefas užantspaudavo savo krauju. Labai jį myliu ir gerbiu!

  Dievas gyvas! Jėzus yra Kristus! Jo Bažnyčia atkurta! Jis ir Jo Tėvas, mūsų Dangiškasis Tėvas, prižiūri mus. Tai liudiju šventu Jėzaus Kristaus vardu, amen.