2010 – 2019
Duch Svätý
predchádzajúce ďalej

Duch Svätý

Vyjadrujem svoju lásku a vďačnosť Nebeskému Otcovi za dar Ducha Svätého, skrze ktorý zjavuje Svoju vôľu a podporuje nás.

Milovaní bratia a sestry, dnes k vám hovorím ako Pánov služobník, a tiež ako prastarý otec. Vás a svoje milované potomstvo učím o pozoruhodnom dare Ducha Svätého a vydávam o ňom svedectvo.

Začnem potvrdením skutočnosti svetla Kristovho, ktoré osvecuje každého človeka, ktorý prichádza do sveta.1 Nám všetkým toto sväté svetlo prináša úžitok. Je vo všetkých veciach a skrze všetky veci2 a umožňuje nám odlíšiť správne od nesprávneho.3

Duch Svätý sa však líši od svetla Kristovho. Je tretím členom Božstva, samostatnou duchovnou bytosťou s posvätnými zodpovednosťami a je zjednotený v zámere s Otcom a so Synom.4

Ako členovia Cirkvi sa môžeme tešiť z neustáleho spoločenstva Ducha Svätého. Prostredníctvom znovuzriadeného Božieho kňazstva sme pokrstení ponorením na odpustenie hriechov, a potom sme konfirmovaní za členov Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Pri tomto obrade je nám udelený dar Ducha Svätého kladením rúk držiteľov kňazstva.5 Potom môžeme obdržať spoločenstvo Ducha Svätého a uchovať si ho tým, že vždy pamätáme na Spasiteľa, zachovávame Jeho prikázania, činíme pokánie zo svojich hriechov a spôsobilo v sabatný deň prijímame sviatosť.

Duch Svätý nám poskytuje osobné zjavenie, aby nám pomohol učiniť dôležité životné rozhodnutia ohľadom vecí, akými sú napríklad vzdelanie, misia, kariéra, manželstvo, deti, kde budeme s rodinou žiť, a podobne. Nebeský Otec očakáva, že v týchto záležitostiach použijeme svoju slobodu jednania, premyslíme si túto situáciu vo svojej mysli v súlade so zásadami evanjelia a predložíme Mu svoje rozhodnutie v modlitbe.

Osobné zjavenie je nevyhnutné, tvorí však iba jednu časť diela Ducha Svätého. Ako nám to dokladajú písma, Duch Svätý tiež svedčí o Spasiteľovi a o Bohu Otcovi.6 Učí nás pokojné veci kráľovstva7 a je príčinou toho, že sme „[rozhojňovaní] v nádeji“8. Nabáda nás činiť dobro a súdiť spravodlivo.9 Dáva každému mužovi a žene duchovný dar, aby to všetkým mohlo byť k prospechu.10 „Dáva [nám] poznanie“11 a všetko nám pripomína12. Prostredníctvom Ducha Svätého môžeme „byť posvätení“13 a obdržať „odpustenie [svojich] hriechov“14. On je „Utešiteľ“, ten istý, ktorý bol zasľúbený Spasiteľovým učeníkom.15

Pripomínam nám všetkým, že Duch Svätý nám nie je daný, aby nás ovládal. Niektorí z nás nemúdro vyhľadávajú vedenie Ducha Svätého ohľadom každého maličkého rozhodnutia vo svojom živote. To bagatelizuje Jeho posvätnú úlohu. Duch Svätý ctí zásadu slobody jednania. Jemne hovorí v našej mysli a v našom srdci ohľadom mnohých významných záležitostí.16

Každý z nás môže cítiť vplyv Ducha Svätého inak. Jeho nabádania pocítime v rôznej miere intenzity podľa svojich osobných potrieb a okolností.

V týchto neskorších dňoch potvrdzujeme, že jedine prorok môže prostredníctvom Ducha Svätého obdržať zjavenia platné pre celú Cirkev. Niektorí na to zabúdajú, tak ako keď sa Áron a Miriam snažili presvedčiť Mojžiša, aby s nimi súhlasil. Pán však ich aj nás učil. Povedal:

„Ak budete mať medzi sebou proroka, dám sa mu poznať vo videní. …

Zhováram sa s ním zoči-voči.“17

Protivník nás niekedy pokúša falošnými predstavami, ktoré si môžeme popliesť s Duchom Svätým. Svedčím vám o tom, že vernosť v zachovávaní prikázaní a dodržiavaní zmlúv nás ochráni pred tým, aby sme boli oklamaní. Prostredníctvom Ducha Svätého budeme schopní rozlíšiť falošných prorokov, ktorí ako náuku učia ľudské prikázania.18

Keď pre seba obdržíme inšpiráciu od Ducha Svätého, je múdre pamätať na to, že nemôžeme obdržať zjavenie pre druhých. Poznám istého mladého muža, ktorý jednej mladej žene povedal: „Mal som sen, že sa máš stať mojou manželkou.“ Mladá žena sa nad týmto prehlásením zamyslela, a potom povedala: „Keď sa mi bude snívať rovnaký sen, prídem za tebou a porozprávame sa.“

Každý z nás môže byť v pokušení dovoliť svojim osobným želaniam, aby premohli vedenie Ducha Svätého. Prorok Joseph Smith prosil Nebeského Otca, aby mu dovolil požičať 116 strán Knihy Mormonovej Martinovi Harrisovi. Joseph si myslel, že je to dobrý nápad. Najskôr mu Duch Svätý ale nedal potvrdzujúce pocity. Nakoniec Pán predsa dovolil Josephovi stránky požičať. Martin Harris ich stratil. Pán prorokovi na nejakú dobu odňal dar prekladania a Joseph dostal bolestné, ale cenné ponaučenie, ktoré ovplyvnilo zvyšok jeho služby.

Duch Svätý je pre znovuzriadenie úplne zásadný. Prorok Joseph ohľadom čítania Jakuba 1:5 v mladosti povedal: „Nikdy nevstúpil žiadny verš z písiem s väčšou mocou do srdca človeka, než tento vstúpil do môjho v tomto momente.“19 Moc, ktorú Joseph Smith popísal, bola vplyvom Ducha Svätého. V dôsledku toho išiel Joseph do lesíka blízko svojho domu a pokľakol, aby sa pýtal Boha. Prvé videnie, ktoré nasledovalo, bolo skutočne významné a nádherné. Cesta k tejto osobnej návšteve Otca a Syna však začala nabádaním Ducha Svätého k modlitbe.

Zjavené pravdy znovuzriadeného evanjelia prichádzajú skrze vzor žiadania v modlitbe, a potom obdržanie nabádaní Ducha Svätého a ich nasledovania. Zamyslite sa nad týmito príkladmi: prekladanie Knihy Mormonovej, znovuzriadenie kňazstva a jeho obradov – počnúc krstom a zorganizovaním Cirkvi, ak sa mám zmieniť len o niekoľkých. Svedčím o tom, že zjavenie od Pána prichádza v dnešnej dobe k Prvému predsedníctvu a Dvanástim podľa rovnakého posvätného vzoru. Tento istý posvätný vzor nám umožňuje osobné zjavenie.

Vzdávame hold všetkým tým, ktorí nasledujú Ducha Svätého, aby prijali znovuzriadené evanjelium, počínajúc členmi rodiny Josepha Smitha. Keď mladý Joseph povedal svojmu otcovi o návšteve Moroniho, jeho otec obdržal potvrdzujúce svedectvo sám pre seba. Okamžite Josepha uvoľnil z jeho povinností na farme a povzbudzoval ho k tomu, aby nasledoval pokyny anjela.

Poďme my, ako rodičia a vedúci, činiť podobne. Povzbudzujme svoje deti a ostatných k tomu, aby nasledovali vedenie Ducha Svätého. Nasledujme pritom sami príklad Ducha Svätého a veďme ich s jemnosťou, miernosťou, láskavosťou, zhovievavosťou a láskou nepredstieranou.20

Duch Svätý je komunikačným prostriedkom pre dielo Božie v rodinách po celej Cirkvi. S týmto porozumením, môžem sa s vami podeliť o niekoľko osobných príkladov vplyvu Ducha Svätého v mojom živote v cirkevnej službe? Predkladám vám ich ako osobné svedectvo o tom, že Duch Svätý žehná každému z nás.

Pred mnohými rokmi sme so sestrou Halesovou plánovali pohostiť u nás doma pri zvláštnej príležitosti niekoľko mojich spolupracovníkov. Po ceste domov z kancelárie som mal vnuknutie zastaviť pri dome vdovy, ktorú som navštevoval ako domáci učiteľ. Keď som tejto sestre zaklopal na dvere, povedala: „Modlila som sa, aby ste prišiel.“ Odkiaľ toto vnuknutie prišlo? Duch Svätý.

Raz som po prekonaní vážnej choroby predsedal na konferencii kolu. Aby som si šetril svoje sily, plánoval som odísť z kaplnky hneď po zasadaní vedúcich kňazstva. Avšak po záverečnej modlitbe mi Duch Svätý povedal: „Kam ideš?“ Bol inšpirovaný, aby som podal ruku každému, kto z miestnosti odchádzal. Keď ku mne prišiel jeden mladý starší, bol som nabádaný odovzdať mu toto zvláštne posolstvo. Pozeral dole a ja som počkal, kým sa jeho oči stretli s mojimi, a mohol som povedať: „Modlite sa k Nebeskému Otcovi, počúvajte Ducha Svätého, nasledujte nabádania, ktoré dostávate a všetko vo vašom živote dobre dopadne.“ Neskôr mi prezident kolu povedal, že tento mladý muž sa práve predčasne vrátil zo svojej misie. Prezident kolu na základe jasnej inšpirácie otcovi tohto mladého muža sľúbil, že pokiaľ svojho syna privedie na kňazské zhromaždenie, Starší Hales si s ním pohovorí. Prečo som sa zastavil, aby som každému podal ruku? Prečo som sa zastavil a prehovoril k tomuto špeciálnemu mladému mužovi? Čo bolo zdrojom mojej rady? Je to jednoduché: Duch Svätý.

Na začiatku roku 2005 som bol vedený k tomu, aby som si na generálnu konferenciu pripravil posolstvo o starších misionárskych pároch. Jeden brat mi po konferencii povedal: „Keď sme počúvali konferenciu, … Duch Pána sa okamžite dotkol mojej duše. … Toto bolo bez debaty posolstvo pre mňa a moju drahú. Mali by sme slúžiť na misii, a teraz je ten pravý čas. Keď som sa … pozrel na svoju manželku, uvedomil som si, že od Ducha obdržala tú istú inšpiráciu.“21 Čo spôsobilo túto silnú rovnakú reakciu? Duch Svätý.

Svojmu potomstvu a všetkým v dosahu môjho hlasu vydávam svedectvo o osobnom zjavení a neustávajúcom prílive každodenného vedenia, varovania, povzbudenia, posilnenia, duchovného očistenia, útechy a pokoja, ktorý do našej rodiny prichádza prostredníctvom Ducha Svätého. Skrze Ducha Svätého zažívame „množstvo [Kristových] láskyplných milosrdenstiev“22 a zázraky, ktoré neustávajú23.

Vydávam svoje zvláštne svedectvo o tom, že Spasiteľ žije. Vyjadrujem svoju lásku a vďačnosť Nebeskému Otcovi za dar Ducha Svätého, skrze ktorého zjavuje Svoju vôľu a podporuje nás v našom živote. V mene Ježiša Krista, amen.