Kopya sang Larawan 3
antes dason


Kopya sang Larawan halin sa Libro ni Abraham

Num. 3

Litrato

Paathag

Lar. 1. Si Abraham nga nagapungko sa trono sang Faraon, tungod sa maayong kabubut-on sang hari, nga may korona sa iya ulo, nga nagarepresentar sang Pagkapari, bilang simbolo sang pinakamataas nga Pangulohan sa Langit; nga may setro sang hustisya kag paghukom sa iya kamot.

Lar. 2. Haring Faraon, nga ang ngalan ginapakita paagi sa mga letra sa ibabaw sang iya ulo.

Lar. 3. Nagapakita kay Abraham sa Egipto pareho sang ginapakita man sa Larawan 10 sang Kopya sang Larawan Num. 1.

Lar. 4. Prinsipe sang Faraon, Hari sang Egipto, suno sa nasulat sa ibabaw sang kamot.

Lar. 5. Si Shulem, isa sang mayor nga mga serbidor sang hari, suno sa ginapakita sang mga letra sa ibabaw sang iya kamot.

Lar. 6. Si Olimlas, isa ka ulipon sang prinsipe.

Si Abraham nagapaathag sang mga prinsipyo sang Astronomiya, sa panimalay sang hari.