Balaan nga mga Kasulatan
Mga Artikulo sang Pagtuo 1
antes

Ang Mga Artikulo sang Pagtuo
sang Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw

Kapitulo 1

1 Nagapati kami sa Dios, ang Wala’y Katapusan nga Amay, kag sa Iya Anak nga si Jesucristo, kag sa Balaan nga Espiritu.

2 Nagapati kami nga ang mga tawo pagasilotan tungod sa ila kaugalingon nga mga sala, kag indi tungod sa paglapas ni Adan.

3 Nagapati kami nga paagi sa Pagbayad-sala ni Cristo, ang tanan nga katawhan sarang maluwas, paagi sa pagtuman sang mga kasugoan kag mga ordinansa sang Ebanghelyo.

4 Nagapati kami nga ang tig-una nga mga prinsipyo kag mga ordinansa sang Ebanghelyo amo ang: una, Pagtuo sa Ginuong Jesucristo; ika-duha, Paghinulsol; ika-tatlo, Bunyag paagi sa pagtugmaw para sa kapatawaran sang mga sala; ika-apat, Pagtakdong sang mga kamot para sa dulot sang Balaan nga Espiritu.

5 Nagapati kami nga ang isa ka tawo dapat tawgon sang Dios paagi sa propesiya, kag paagi sa pagtakdong sang mga kamot sinang mga may awtoridad, sa pagwali sang Ebanghelyo kag paghikot sa mga ordinansa sini.

6 Nagapati kami sa amo man nga organisasyon nga nagluntad sa Unang Simbahan, nga amo ang mga apostoles, mga propeta, mga pastor, mga manunudlo, mga evangelista, kag iban pa.

7 Nagapati kami sa dulot sang mga hambal, propesiya, rebelasyon, mga panan-awon, pagpang-ayo, pagpatpat sing iban nga lengguahe, kag iban pa.

8 Nagapati kami nga ang Biblia pulong sang Dios basta ginlubad ini sing husto; nagapati man kami nga ang Libro ni Mormon pulong sang Dios.

9 Nagapati kami sa tanan nga ginpahayag sang Dios, sa tanan nga Iya ginapahayag subong, kag nagapati kami nga magapahayag pa Sia sang madamo nga dalagko kag importante nga mga butang parte sa Ginharian sang Dios.

10 Nagapati kami sa literal nga pagtipon sang Israel kag sa pagpanumbalik sang Napulo ka Tribo; nga ang Sion (Ang Bag-ong Jerusalem) pagatukoron sa kontinente sang Amerika; nga si Cristo personal nga magagahum diri sa duta; kag, nga ang duta pagabag-ohon kag magabaton sang iya paraisuhanon nga himaya.

11 Ginaangkon namon ang pribilihiyo sa pagsimba sa Dios nga Makagagahum suno sa mga dikta sang amon kaugalingon nga konsiyensya, kag ginatugotan ang tanan nga tawo sang amo man nga pribilihiyo, pasimbaha sila kon paano, sa diin, ukon ano man nga luyag nila.

12 Nagapati kami sa pagpaidalom sa mga hari, mga pangulo, mga tagdumala, kag mga hukom, sa pagtuman, pagtahod kag pagsakdag sang layi.

13 Nagapati kami sa katampad, pagkamasaligan, kaputli, kaalwan, pagkamatarong, kag sa paghimo sang maayo sa tanan nga tawo; sa pagkamatuod, makasiling kami nga ginasunod namon ang laygay ni Pablo—Nagatuo kami sa tanan nga butang, nagalaum sa tanan nga butang, nagbatas sang madamo nga butang, kag nagalaum nga mabatas ang tanan nga butang. Kon may bisan ano nga butang nga matarong, matahum, ukon dungganon ukon dalayawon, ginapangita namon ining mga butang.

Joseph Smith.