Mga Artikulo sang Pagtuo 1
antes


Mga Artikulo sang Pagtuo
Pangulo sang Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw.

Kapitulo 1

1 Nagapati kami sa Dios, ang Wala’y Katapusan nga Amay, kag sa Iya Anak, si Jesucristo, kag sa Balaan nga Espiritu.

2 Nagapati kami nga ang mga tawo pagasilutan tungod sa ila kaugalingon nga mga sala, kag indi tungod sa paglapas ni Adan.

3 Nagapati kami nga paagi sa Pagpasag-uli ni Cristo, ang tanan nga katawhan sarang maluwas, paagi sa pagtuman sang mga kasuguan kag mga ordinansa sang Ebanghelyo.

4 Nagapati kami nga ang una nga mga pagsulundan kag mga ordinansa sang Ebanghelyo amo ang: una, Pagtuo sa Ginuong Jesucristo; ika-duha, Paghinulsol; ika-tatlo, Bunyag paagi sa pagtugmaw para sa kapatawaran sang mga sala; ika-apat, Pagtakdong sang mga kamot para sa dulot sang Balaan nga Espiritu.

5 Nagapati kami nga ang isa ka tawo kinahanglan pagatawgon sang Dios, paagi sa panagna, kag paagi sa pagtakdong sang mga kamot nila nga yara sa pagbulut-an, sa pagwali sang Ebanghelyo kag pagdumala sa mga ordinansa sini.

6 Nagapati kami sa amo man nga organisasyon nga nagluntad sa Unang Simbahan, nga ginahingadlan, mga apostoles, mga manalagna, mga pastor, mga manunudlo, mga evangelista, kag madamo pa.

7 Nagapati kami sa dulot sang mga hambal, panagna, bugna, mga palanan-awon, pagpang-ayo, paglubad sang mga hambal, kag madamo pa.

8 Nagapati kami sa Biblia nga pulong sang Dios kon ini ginlubad sing husto; nagapati man kami sa Libro ni Mormon nga pulong sang Dios.

9 Nagapati kami sa tanan nga ginpahayag sang Dios, sa tanan nga Iya ginapahayag karon, kag nagapati kami nga Sia magapahayag pa sang madamo nga dalagko kag importante nga mga butang nahanungod sa Ginharian sang Dios.

10 Nagapati kami sa matuod nga pagtipon sang Israel kag sa pag-uli sang Napulo ka mga Tribo; nga ang Sion (Ang Bag-ong Jerusalem) igatukod sa kontinente sang Amerika; nga si Cristo personal nga magagahum diri sa duta; kag, nga ang duta pagabag-uhon kag magabaton sang iya paraisuhanon nga himaya.

11 Nagaangkon kami sang pribelihiyo sa pagsimba sa Dios nga Makagagahum suno sa mga dikta sang amon kaugalingon nga konsensya, kag nagatugot sa tanan nga mga tawo sang amo man nga pribelihiyo, nagatugot sa ila sa pagsimba kon paano, sa diin, ukon ano man sila.

12 Nagapati kami sa pagpaidalom sa mga hari, mga pangulo, mga manggagahum, kag mga hukom, sa pagtuman, pagtahod kag pagsakdag sang layi.

13 Nagapati kami sa katampad, pagkamasaligan, kaputli, kaalwan, pagkamatarong, kag sa paghimo sang maayo sa tanan nga tawo; sa pagkamatuod, makasiling kami nga ginasunod namon ang laygay ni Pablo—Nagatuo kami sa tanan nga butang, nagalaum sa tanan nga butang, nagbatas sang madamo nga butang, kag nagalaum nga mabatas ang tanan nga butang. Kon may bisan ano nga butang nga matarong, matahum, ukon dungganon ukon dalayawon, ginapangita namon ining mga butang.

Joseph Smith.