Joseph Smith—Mateo 1
antes dason


Joseph Smith—Mateo

Pinili nga bahin halin sa paglubad sang Biblia nga ginpahayag kay Joseph Smith nga Propeta sang 1831: Mateo 23:39 kag kapitulo 24.

Kapitulo 1

Si Jesus nagapropesiya sang nagahilapit nga pagkalaglag sang Jerusalem—Nagpamulong man sia parte sa Ika-duha nga Pagkari sang Anak sang Tawo, kag sang pagkalaglag sang mga malain.

1 Kay nagasiling ako sa inyo, nga indi ninyo ako makita sugod subong kag mahibaloan nga ako amo ang ginasulat sang mga propeta, tubtob nga magsiling kamo: Dayawon sia nga nagakari sa ngalan sang Ginuo, sa mga panganod sang langit, kag ang tanan nga anghel kaupod niya. Dayon, nahangpan sang iya mga disipulo nga magabalik sia liwat sa duta, pagkatapos nga mahimaya sia kag makoronahan sa tuo nayon nga kamot sang Dios.

2 Kag si Jesus naggwa kag nagbiya sa templo; kag ang iya mga disipulo nagpalapit sa iya, agud magpamati sa iya nga nagasiling: Manunudlo, ipakita sa amon parte sining mga edipisyo sang templo, nga imo ginsiling—Marumpag ang mga ini kag bayaan sa inyo nga mamingaw.

3 Kag si Jesus nagsiling sa ila: Indi bala ninyo makita ining tanan nga butang, kag indi bala ninyo mahangpan ang mga ini? Sa pagkamatuod ginasiling ko sa inyo, wala sing mabilin diri sa sining templo nga isa ka bato sa ibabaw sing isa nga indi marumpag.

4 Kag si Jesus nagbiya sa ila kag nagtaklad sa Bukid sang mga Olivo. Kag sang nagpungko sia sa Bukid sang mga Olivo, ang mga disipulo nagpalapit sa iya sing sekreto nga nagasiling: Sugiri kami kon san-o matabo ining mga butang nga imo ginhambal parte sa pagkalaglag sang templo kang sang mga Judio, kag ano ang tanda sang imo pagkari, kag sang katapusan sang kalibutan, ukon ang pagkalaglag sang mga malain, nga amo ang katapusan sang kalibutan?

5 Kag si Jesus nagsabat kag nagsiling sa ila: Andam kamo nga wala sang tawo nga magpatalang sa inyo;

6 Kay madamo ang magadala sang akon ngalan nga nagasiling—ako ang Cristo—kag magapatalang sang madamo;

7 Dayon itugyan nila kamo agud paantoson, kag pamatyon kamo, kag kaugtan kamo sang tanan nga nasyon bangod sa akon ngalan;

8 Kag dayon madamo ang masaklaw kag magtraidor sa isa kag isa, kag magkaugot sa isa kag isa;

9 Kag madamo nga di-matuod nga mga propeta ang magatuhaw kag magapatalang sang madamo;

10 Kag bangod ang kalainan magadagsa, ang gugma sang kadam-an magabugnaw;

11 Apang sia nga nagapabilin nga malig-on kag indi madaug, ang amo man maluwas.

12 Kon inyo gani makita ang makangilil-ad nga butang nga ginabangdan sang kalaglagan nga ginhambal ni Daniel nga propeta, parte sa pagkalaglag sang Jerusalem, sa sina nga tion, magtindog kamo sa balaan nga lugar; dapat hangpon sang sin-o man nga magbasa.

13 Dayon sila nga ara sa Judea papalagyoha sa mga kabukiran;

14 Papalagyoha sia nga ara sa atop kag indi na magbalik sa pagkuha sang bisan ano sa iya balay;

15 Kag indi man pagpabalika ang ara sa patag sa pagkuha sang iya mga biste;

16 Kag kalisud sa ila nga nagabusong, kag sa ila nga nagapasuso sa sinang mga adlaw;

17 Gani, magpangamuyo kamo sa Ginuo nga ang inyo pagpalagyo indi sa tigtulugnaw; kag indi man sa Adlaw nga Inugpahuway;

18 Kay dayon, sa sinang mga adlaw may dalagko nga mga pag-antos sa mga Judio, kag sa mga pumuluyo sang Jerusalem, sa sahi nga wala pa gid napadala sang Dios sa Israel, humalin sang pagsugod sang ila ginharian tubtob sini nga tion; wala pa, ukon indi na gid pag-ipadala pa liwat sa lsrael.

19 Ang tanan nga natabo sa ila mga panugod lang sang mga kasakit nga magaabot sa ila.

20 Kag luwas nga inang mga adlaw palip-oton, wala sing bisan isa sang ila unod ang maluwas; apang tungod sang mga pinili suno sa kasugtanan, inang mga adlaw palip-oton.

21 Tan-awa, ining mga butang ginhambal ko sa inyo parte sa mga Judio; kag sa liwat, pagkatapos sang mga pag-antos sang sinang mga adlaw nga magatupa sa Jerusalem, kon may tawo nga masiling sa inyo, Yari karon, ari si Cristo, ukon ara dira, indi magpati sa iya;

22 Kay sa sinang mga adlaw may magatuhaw nga di-matuod nga mga Cristo, kag di-matuod nga mga propeta, kag magapakita sing makahalawhaw nga mga tanda kag mga katilingalahan sa bagay nga, kon mahimo, mapatalang nila ang pinakapinili, nga amo ang pinili suno sa kasugtanan.

23 Tan-awa, ginahambal ko ining mga butang sa inyo tungod sa mga pinili; kag makabati man kamo parte sa mga giyera, kag mga huring-huring sang mga giyera; siguroha nga indi kamo matublag, kay ang tanan nga nasiling ko sa inyo kinahanglan matabo, apang indi pa ang katapusan.

24 Tan-awa, nasiling ko na sa inyo antes pa;

25 Gani, kon magsiling sila sa inyo: Tan-awa, ara sia sa desyerto; indi kamo magkadto: Tan-awa ara sia sa tinago nga mga kwarto, indi kamo magpati;

26 Kay pareho nga ang kasanag sang adlaw nagahalin sa este, kag nagasilak bisan tubtob sa weste, kag nagalapnag sa bilog nga kalibutan, mangin amo man ang pag-abot sang Anak sang Tawo.

27 Kag karon ipakita ko sa inyo ang isa ka paanggid. Tan-awa, kon sa diin ang bangkay, dira man magatipon ang mga agila, pareho nga ang akon mga pinili pagatiponon halin sa apat ka pamusod sang duta.

28 Kag makabati sila parte sa mga giyera kag mga huring-huring sang mga giyera.

29 Tan-awa nagahambal ako tungod sa akon mga pinili; kay magailinaway ang nasyon batok sa nasyon, kag ginharian batok sa ginharian; may mga tiggulutom, kag mga peste, kag mga linog sa nagkalain-lain nga mga lugar.

30 Kag sa liwat, bangod ang kalainan magadagsa, ang gugma sang mga tawo magabugnaw; apang sia nga indi madaug, ang amo man maluwas.

31 Kag sa liwat, ining Ebanghelyo sang Ginharian iwali sa bilog nga kalibutan, bilang saksi sa tanan nga nasyon, kag dayon ang katapusan magaabot, ukon ang pagkalaglag sang mga malain;

32 Kag sa liwat ang makangilil-ad nga butang nga ginabangdan sang kalaglagan nga ginhambal ni Daniel nga propeta matuman.

33 Kag gilayon pagkatapos sang mga pag-antos sang sinang mga adlaw, ang adlaw magabaylo sa kadulom, kag ang bulan indi na maghatag sang iya kasanag, kag ang mga bituon magakalataktak halin sa langit, kag ang mga gahum sang kalangitan pagauyogon.

34 Sa pagkamatuod ginasiling ko sa inyo, ining henerasyon nga ang tanan sining mga butang ipakita, indi magtaliwan antes matuman ang tanan nga ginhambal ko sa inyo.

35 Bisan pa nga mag-abot ang mga adlaw nga ang langit kag ang duta magtaliwan; apang ang akon mga pulong indi magtaliwan, kundi nga matuman tanan.

36 Kag, pareho sang nahambal ko na sang una, pagkatapos sang pag-antos sang sinang mga adlaw, kag ang mga gahum sang kalangitan pagauyogon, dayon makita ang tanda sang Anak sang Tawo sa langit, kag dayon ang tanan nga tribo sang duta magapangalisud kag makita nila ang Anak sang Tawo nga magaabot sa mga panganod sang langit nga may gahum kag dako nga himaya;

37 Kag kon sin-o man ang maghupot sang akon mga pulong sa ila tagipusuon indi mapatalang, kay ang Anak sang Tawo magaabot kag magapadala sang iya mga anghel sa una niya nga may mabaskog nga tunog sang trumpeta, kag tiponon nila sing tingob ang nagkalabilin sang iya mga pinili halin sa apat ka hangin, halin sa isa ka punta sang langit tubtob sa isa.

38 Karon magtuon sa paanggid sang kahoy nga higuera—Kon ang mga sanga sini linghod pa kag nagasugod sa pagpanalingsing ang iya mga dahon, nakahibalo ka nga malapit na ang tig-ilinit;

39 Sa amo man, ang akon mga pinili, kon makita nila ang tanan sining mga butang, mahibaloan nila nga malapit na sia, ara na sa mga puwertahan;

40 Pero ang inang adlaw, kag oras, wala sing bisan isa nga nakahibalo; wala, bisan ang mga anghel sang Dios sa langit, kundi ang akon gid lang Amay.

41 Apang pareho sa mga adlaw ni Noe, mangin amo man sa pag-abot sang Anak sang Tawo;

42 Kay sa ila, mangin pareho sa mga adlaw antes sang baha; kay tubtob sa adlaw nga nagsulod si Noe sa arko, nagakaon sila kag nagainom, nagapangasawa kag nagahatag sa pagpamana;

43 Kag wala nakahibalo tubtob nga nag-abot ang baha, kag nag-anod sa ila tanan; mangin amo man ang pag-abot sang Anak sang Tawo.

44 Dayon matuman inang nasulat, nga sa katapusan nga mga adlaw, may duha ka tawo sa patag, ang isa kuhaon, kag ang isa mabilin;

45 Duha ang magagaling sa galingan, ang isa kuhaon kag ang isa mabilin;

46 Kon ano ang ginahambal ko sa isa, ginahambal ko sa tanan nga tawo; gani, magbantay kamo, kay wala kamo makahibalo sang tion nga magaabot ang inyo Ginuo.

47 Apang hibaloa ninyo ini, kon nahibal-an sang ulo sang panimalay kon ano nga oras magaabot ang makawat, magabantay kuntani sia, kag indi pagtugotan nga sudlon ang iya balay, kundi nga nangin handa kuntani sia.

48 Gani, mangin handa man kamo, kay sa sinang oras nga wala ninyo paghunahunaa, magaabot ang Anak sang Tawo.

49 Sin-o bala ang matutum kag maalam nga alagad nga ginpadumala sang iya amo sa iya panimalay, sa paghatag sa ila sang pagkaon sa nagakaigo nga tion?

50 Bulahan inang alagad nga, kon mag-abot ang iya amo, masalapoan nga nagahimo sina; kag sa pagkamatuod ginasiling ko sa inyo, padumalahon sia niya sa tanan niya nga pagkabutang.

51 Apang kon inang malain nga alagad magsiling sa iya tagipusuon: Ang akon amo nagapadugay-dugay sang iya pagkari,

52 Kag magsugod sa pagpanakit sang pareho niya nga mga alagad, kag magkaon kag mag-inom kaupod sang mga palahubog,

53 Ang amo sinang alagad magaabot sa adlaw nga wala niya pagpaabota, kag sa oras nga wala niya mahibaloan,

54 Kag utdon niya sia, kag igahatag sa iya ang iya bahin upod sang mga hipokrito; didto may mga paghibi kag pagbagrot sang mga ngipon.

55 Kag gani magaabot ang katapusan sang mga malain, suno sa propesiya ni Moises, nga nagasiling: Pagasikwayon sila halin sa tunga sang katawhan; apang ang katapusan sang kalibutan indi pa, apang madali na lang.