Pahina sang Tig-ulo
antes dason


Ang
Perlas nga
Bilidhon

Pinili nga mga Sinulatan halin sa mga Rebelasyon,
mga Paglubad, kag mga Pagsaysay ni
Joseph Smith
Una nga Propeta, Manugpanan-aw, kag Manugpahayag sang Rebelasyon sa
Ang Simbahan ni Jesucristo sang
mga Santos sa Ulihing mga Adlaw

Published by
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints

Salt Lake City, Utah, USA