Balaan nga mga Kasulatan
Pahina sang Tig-ulo
antes dason

Ang
Perlas nga
Bilidhon

Pinili nga mga Sinulatan halin sa mga Rebelasyon,
mga Paglubad, kag mga Pagsaysay ni
Joseph Smith
Una nga Propeta, Manugpanan-aw, kag Manugpahayag sang Rebelasyon sa
Ang Simbahan ni Jesucristo sang
mga Santos sa Ulihing mga Adlaw

Ginbantala sang
Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw

Salt Lake City, Utah, Estados Unidos sang Amerika