Introduksyon
antes dason

Introduksyon

Ang Perlas nga Bilidhon isa ka koleksyon sang pinili nga mga sinulatan parte sa madamo nga importante nga mga aspeto sang pagtuluohan kag doktrina sang Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw. Ining mga sinulatan ginlubad kag ginpahamtang sang Propetang si Joseph Smith kag ang kalabanan ginbantala sa mga periodiko sang Simbahan sang iya panahon.

Ang pinakauna nga koleksyon sang mga sinulatan nga may tig-ulo nga Perlas nga Bilidhon gintipon sang 1851 ni Elder Franklin D. Richards, nga sadto miyembro sang Konseho sang Dose kag pangulo sang British Mission. Ang katuyoan sini amo ang mas mapahapos ang pagtigayon sang pila ka importante nga mga sinulatan nga wala maayo nabantala sang panahon ni Joseph Smith. Sa pagdamo sang mga miyembro sang simbahan sa bilog nga Europa kag Amerika, kinahanglanon nga himuon ining mga sinulatan nga mahapos matigayon. Ang Perlas nga Bilidhon gingamit sing lapnagon kag sang ulihi nangin salandigan nga balaan nga kasulatan sang Simbahan sa paghikot sang Unang Pangulohan kag sang pangkabilogan nga komperensya sa Salt Lake City sang Oktubre 10, 1880.

Pila ka mga pagtadlong ang ginhimo sa mga kaundan suno sa ginapangayo sang mga panginahanglan sang Simbahan. Sang 1878 ang mga bahin sang libro ni Moises nga wala sa una nga edisyon gindugang. Sang 1902 pila ka mga bahin sang Perlas nga Bilidhon nga pagsulit sang mga kaundan nga nabalhag man sa Doktrina kag mga Kasugtanan ang ginkakas. Ang pagpahamtang sa mga kapitulo kag mga bersikulo, nga may mga nota sa idalom sang pahina ginhimo sang 1902. Ang pinakauna nga pagbantala sa mga pahina nga may duha ka kolumna kag may indese ginhimo sang 1921. Wala na sing iban pa nga mga pagbag-o nga ginhimo tubtob Abril 1976 sang duha ka mga rebelasyon ang gindugang. Sang 1979 ining duha ka mga rebelasyon ginkakas sa Perlas nga Bilidhon kag ginbutang sa Doktrina kag mga Kasugtanan sa diin makita ang mga ini subong bilang mga seksyon 137 kag 138. Sa subong nga edisyon, pila ka mga pagbag-o ang ginhimo agud mapasanto ang teksto sa una nga mga dokumento.

Ang masunod malip-ot nga introduksyon sa subong nga mga kaundan:

  1. Pinili nga mga sinulatan halin sa Libro ni Moises. Pinili nga bahin sa libro sang Genesis nga ginkuha halin sa linubad nga Biblia ni Joseph Smith nga ginsugdan niya sang Hunyo 1830.

  2. Ang Libro ni Abraham. Inspirado nga paglubad sang mga sinulatan ni Abraham. Ginsugdan ni Joseph Smith ang paglubad sang 1835 pagkatapos nga nakuha ang pila ka Egiptohanon nga mga papiro. Ang linubad (nga sinulatan) ginbantala sing sunod-sunod sa Times and Seasons sumugod sang ika-1 sang Marso 1842 sa Nauvoo, Illinois.

  3. Joseph Smith—Mateo. Pinili nga bahin halin sa testimonya ni Mateo sa linubad nga Biblia ni Joseph Smith (tan-awa sa Doktrina kag mga Kasugtanan 45:60–61 para sa diosnon nga kasugoan nga sugdan ang paglubad sang Bag-ong Katipan).

  4. Joseph Smith—Kasaysayan. Mga pinili nga bahin halin sa opisyal nga testimonya kag kasaysayan ni Joseph Smith, nga ginhanda niya kag sang iya mga tagsulat sang 1838–1839 kag ginbantala sing sunod-sunod sa Times and Seasons sa Nauvoo, Illinois sumugod sang ika-15 sang Marso, 1842.

  5. Ang mga Artikulo sang Pagtuo sang Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw. Pahayag ni Joseph Smith nga ginbantala sa Times and Seasons Ika-1 sang Marso 1842, upod sang isa ka malip-ot nga kasaysayan sang Simbahan nga bantug nga nakilala bilang ang Sulat kay Wentworth.