Balaan nga mga Kasulatan
Doktrina kag mga Kasugtanan 45
antes dason


Seksyon 45

Rebelasyon nga ginhatag paagi kay Joseph Smith nga Propeta sa Simbahan sa Kirtland, Ohio sang ika-7 sang Marso 1831. Bilang introduksyon sa pagsulat sining rebelasyon, ang kasaysayan ni Joseph Smith nagasiling nga “sa sini nga panahon sa kasaysayan sang Simbahan … madamo nga sayop nga mga balita … kag binuang nga mga sugilanon ang ginbantala … kag ginpalapnag, … agud punggan ang mga tawo sa pag-usisa sang buluhaton sang Ginuo, ukon sa pagbaton sang matuod nga pagtuluohan. … Apang sa kalipay sang mga Santos, … nabaton ko ang masunod.”

1–5, Si Cristo ang aton mananabang sa Amay; 6–10, Ang ebanghelyo isa ka mensahero nga magahanda sang alagyan sang Ginuo; 11–15, Si Enoc kag ang iya katawhan ginbaton sang Ginuo sa iya Kaugalingon; 16–23, Si Cristo nagpahayag sang mga tanda sang Iya pagkari pareho sang ginpahayag sa Bukid sang mga Olivo; 24–38, Ang ebanghelyo igapanumbalik, ang panahon sang mga Gentil matuman, kag isa ka makamamatay nga balatian ang magalikop sang duta; 39–47, Ang mga tanda, mga milagro, kag ang Pagkabanhaw matabo upod sa Ika-duha nga Pagkari; 48–53, Si Cristo magatindog sa Bukid sang mga Olivo, kag ang mga Judio makakita sang mga pilas sa Iya mga kamot kag mga tiil; 54–59, Ang Ginuo magahari sa Milenyo; 60–62, Ang Propeta ginsugo sang Ginuo nga sugdan ang paglubad sang Bag-ong Katipan sa diin importante nga mga ihibalo ang igapahayag; 63–75, Ang mga Santos ginsugo sang Ginuo nga magtipon kag magtukod sang Bag-ong Jerusalem sa diin magakari ang mga tawo halin sa tanan nga nasyon.

1 Dungga ninyo, O mga katawhan sang akon simbahan nga sa inyo ang ginharian nahatag; dungga ninyo kag magpamati sa akon nga amo ang nagpahamtang sang pundasyon sang duta, nga naghimo sang kalangitan upod ang tanan nga kasoldadohan sini, kag paagi sa akon nahimo ang tanan nga butang nga nagakabuhi, kag nagahulag, kag nagapadayon.

2 Kag sa liwat, ginasiling ko, magpamati sa akon tingug agud nga ang kamatayon indi matabo sa inyo; sa oras nga wala ninyo ginapaabot ang tig-ilinit magaligad, kag ang ani matapos, kag ang inyo mga kalag indi maluwas.

3 Magpamati sa akon nga amo ang mananabang sa Amay nga nagapangapin sang inyo kawsa sa iya—

4 Nga nagasiling: Amay, tan-awa ang akon mga pag-antos kag kamatayon nga wala magpakasala, ako nga imo nahamut-an; tan-awa ang dugo sang imo Anak nga ginpaagay, ang dugo sang imo Anak nga imo ginhatag agud nga mahimaya ikaw;

5 Gani, Amay, kaluoyi ining akon mga kauturan nga nagapati sa akon ngalan agud nga makakari sila sa akon kag makaangkon sang kabuhi nga wala’y katubtuban.

6 Dungga ninyo, O mga katawhan sang akon simbahan, kag kamo nga mga elder magpamati, kag pamatii ang akon tingug samtang ang ini nga tion ginatawag pa subong nga adlaw, kag indi magpatig-a sang inyo mga tagipusuon;

7 Kay sa pagkamatuod ginasiling ko sa inyo nga ako ang Alfa kag ang Omega, ang ginsuguran kag ang katapusan, ang kasanag kag ang kabuhi sang kalibutan—ang kasanag nga nagasilak sa kadulom kag ang kadulom indi makahangop sini.

8 Nagkari ako sa akon kaugalingon nga katawhan, kag ang akon kaugalingon nga katawhan wala nagbaton sa akon; apang sa tanan nga nagbaton sa akon ginhatag ko ang gahum sa paghimo sing madamo nga milagro, kag mangin mga anak sang Dios; kag bisan pa sa ila nga nagpati sa akon ngalan ginhatag ko ang gahum sa pag-angkon sang kabuhi nga wala’y katapusan.

9 Kag sa amo man ginpadala ko ang akon wala’y katapusan nga kasugtanan sa kalibutan agud mangin kasanag sa kalibutan, kag agud mangin pagsulundan sang akon katawhan, kag para mangin tanda nga pagatiponan sang mga Gentil, kag agud mangin isa ka mensahero sa una ko nga magahanda sang akon alagyan.

10 Gani, magkari kamo sa sini, kag sa iya nga nagakari makighambal ako pareho sang mga tawo sa dumaan nga panahon, kag ipakita ko sa inyo ang akon mabaskog nga rason.

11 Gani, dungga ninyo kag ipakita ko sa inyo bisan pa ang akon kinaalam—ang kinaalam nakon nga inyo ginasiling nga Dios ni Enoc, kag sang iya katawhan,

12 Nga ginkuha halin sa duta, kag ginbaton sa akon kaugalingon—isa ka siyudad nga gintigana tubtob nga mag-abot ang adlaw sang pagkamatarong—isa ka adlaw nga ginpaabot sang tanan nga balaan nga tawo, kag wala nila ini masalapoan bangod sang mga kalainan kag mga kangil-aran;

13 Kag nagkumpisar nga mga estranghero kag mga pangayaw sila sa duta;

14 Apang nakaangkon sang promisa nga masalapoan nila ining adlaw kag matilawan ini sa ila nabanhaw nga lawas.

15 Karon, dungga kag makighambal ako sa inyo, kag magahambal ako sa inyo kag magapropesiya pareho sa mga tawo sa dumaan nga panahon.

16 Kag ipakita ko ini sing maathag pareho nga ginpakita ko ini sa akon mga disipulo sang nagtindog ako sa atubang nila sa unod, kag naghambal sa ila nga nagasiling: Bangod nagpamangkot kamo sa akon parte sa mga tanda sang akon pagkari, sa adlaw nga magkari ako sa akon himaya sa mga panganod sang langit agud tumanon ang mga promisa nga akon ginhimo sa inyo mga amay,

17 Kay bangod ginkabig ninyo ang malawig nga paghamulag sang inyo mga espiritu sa inyo mga lawas nga isa ka pagkagapos, ipakita ko sa inyo kon paano mag-abot ang adlaw sang pagtubos, kag amo man ang pagpanumbalik sang naglinapta nga Israel.

18 Kag karon nakita ninyo ining templo nga yara sa Jerusalem nga ginatawag ninyo nga balay sang Dios, kag ang inyo mga kaaway nagasiling nga ining balay indi gid matumba.

19 Apang, sa pagkamatuod ginasiling ko sa inyo nga ang kahalitan matabo sa sining henerasyon pareho sang makawat sa kagab-ihon, kag ining katawhan makalamatay kag malinapta sa tanan nga nasyon.

20 Kag ining templo nga makita ninyo subong marumpag sa bagay nga wala sing mabilin diri nga isa ka bato sa ibabaw sing isa.

21 Kag matabo ini nga ining henerasyon sang mga Judio indi magtaliwan tubtob nga ang tagsa ka kahalitan nga ginsugid ko sa inyo parte sa ila matabo.

22 Nagasiling kamo nga nakahibalo kamo nga maabot ang katapusan sang kalibutan; nagasiling man kamo nga nakahibalo kamo nga magataliwan ang kalangitan kag ang duta;

23 Kag sa sini matuod ang inyo ginasiling kay amo gid ini; apang ining mga butang nga ginsugid ko sa inyo indi magtaliwan tubtob nga ang tanan matuman.

24 Kag ini ginsugid ko sa inyo parte sa Jerusalem; kag kon ang ina nga adlaw sang kahalitan mag-abot, may mabilin nga mga Judio nga magalinapta sa tanan nga nasyon;

25 Apang pagatiponon sila liwat; apang magapabilin sila nga nagalinapta tubtob nga ang panahon sang mga Gentil matuman.

26 Kag sa sina nga adlaw mabatian ang parte sa mga giyera kag mga huring-huring sang mga giyera, kag ang bilog nga duta magginamo, kag ang mga tagipusuon sang mga tawo magapaslaw sa ila, kag magasiling sila nga si Cristo nagapadugay-dugay sang iya pagkari tubtob sa katapusan sang duta.

27 Kag ang gugma sang mga tawo magabugnaw, kag ang kalainan magadagsa.

28 Kag kon ang panahon sang mga Gentil mag-abot, ang kasanag magasilak sa tunga nila nga nagapungko sa kadulom, kag ini mangin kabug-osan sang akon ebanghelyo;

29 Apang indi nila pagbatonon ini; kay indi nila makita ang kasanag, kag lisuon nila ang ila mga tagipusuon halin sa akon bangod sang mga doktrina sang tawo.

30 Kag sa sina nga henerasyon ang panahon sang mga Gentil matuman.

31 Kag may mga tawo nga magakabuhi sa sina nga henerasyon nga indi magtaliwan tubtob nga makita nila ang malapnagon nga silot; kay isa ka makamamatay nga balatian magalikop sang duta.

32 Apang ang akon mga disipulo magatindog sa balaan nga mga lugar, kag indi maisdog; apang sa tunga sang mga malain, ang mga tawo magabayaw sang ila mga tingug kag magapasipala sa Dios kag mapatay.

33 Kag may mangin mga linog man sa nagkalain-lain nga mga lugar, kag madamo nga kahalitan; apang ang mga tawo magapatig-a sang ila mga tagipusuon batok sa akon, kag magakapot sang espada batok sa isa kag isa, kag magapinatyanay sila.

34 Kag karon, sang ako nga Ginuo naghambal sining mga pulong sa akon mga disipulo, nagkabalaka sila.

35 Kag nagsiling ako sa ila: Indi magkabalaka kay kon ining tanan nga butang matabo mahibaloan ninyo nga ang mga promisa nga ginhimo sa inyo matuman.

36 Kag kon ang kasanag magsugod sa pagsilak, mangin pareho ini para sa ila sa paanggid nga ipakita ko sa inyo—

37 Tuloka kag tan-awa ninyo ang mga kahoy nga higuera, kag makita ninyo ang mga ini sang inyo mga mata, kag nagasiling kamo nga kon ang mga ini magsugod sa pagpanalingsing, kag ang mga dahon sini maghumlad nga ang tig-ilinit malapit na;

38 Sa amo man mangin amo sini sa sinang adlaw nga makita sang katawhan sang kalibutan ining tanan nga butang, dayon mahibaloan nila nga ang oras malapit na.

39 Kag matabo ini nga sia nga nagakahadlok sa akon magapaabot sa dako nga adlaw sang Ginuo nga mag-abot, bisan pa ang mga tanda sang pagkari sang Anak sang Tawo.

40 Kag makakita sila sang mga tanda kag mga katilingalahan kay ang mga ini ipakita sa kalangitan sa ibabaw, kag sa duta sa idalom.

41 Kag makakita sila sang dugo, kag kalayo, kag mga usbong sang aso.

42 Kag antes mag-abot ang adlaw sang Ginuo, ang adlaw magabaylo sa kadulom, kag ang bulan sa dugo, kag ang mga bituon magakalataktak halin sa langit.

43 Kag ang mga nabilin sang panimalay sang Israel pagatiponon sa sining lugar;

44 Kag dayon pangitaon nila ako, kag tan-awa, magakari ako; kag makita nila ako sa mga panganod sang langit nga may gahum kag dako nga himaya; upod sang tanan nga balaan nga mga anghel; kag sia nga wala nagapaabot sa akon pagasikwayon.

45 Apang antes ang butkon sang Ginuo magtupa, ang anghel magapatunog sang iya trumpeta, kag ang mga santos nga nagtulog mabanhaw agud sugataon ako sa panganod.

46 Karon, kon nagtulog kamo sa paghidaet bulahan kamo; kay makita ninyo ako subong kag nakahibalo nga buhi ako, sa amo man magakari kamo sa akon kag ang inyo mga kalag mabuhi, kag ang inyo pagtubos mangin perpekto; kag ang mga santos magatipon halin sa apat ka pamusod sang duta.

47 Dayon ang butkon sang Ginuo magatupa sa mga nasyon.

48 Kag dayon magatindog ang Ginuo sa ini nga bukid, kag mapihak ini sa tunga, kag magakurog ang duta, kag magahabyog, kag magauyog man ang kalangitan.

49 Kag ang Ginuo magatawag sa iya tingug, kag ang tanan nga tawo nga nagapuyo bisan sa mga punta sang kalibutan makabati sini; kag ang mga nasyon sang duta magapangalisud, kag sila nga nagkinadlaw makamarasmas sang ila kabuangan.

50 Kag ang kalamidad magatupa sa nagapangyaguta sa mga butang sang Dios, kag ang nagapangtamay pagasunogon; kag sila nga nagbantay sa paghimo sang kalainan pagasikwayon kag idap-ong sa kalayo.

51 Kag dayon ang mga Judio magatulok sa akon kag magasiling: Ano ining mga pilas sa imo mga kamot kag sa imo mga tiil?

52 Dayon mahibaloan nila nga ako ang Ginuo; kay magasiling ako sa ila: Ining mga pilas ang mga pilas nga ginpilasan ako sa balay sang akon mga abyan. Ako ang sia nga gin-alsa. Ako si Jesus nga ginlansang sa krus. Ako ang Anak sang Dios.

53 Kag dayon magahibi sila bangod sang ila mga kalainan; kag dayon magakalisud sila bangod ginhingabot nila ang ila hari.

54 Kag dayon pagatuboson ang pagano nga mga nasyon nga wala nagapati sa Dios, kag sila nga wala makahibalo sang layi may mangin bahin sa una nga pagkabanhaw; kag mapahagan-hagan ini sa ila.

55 Kag gaposon si Satanas sa bagay nga wala sia sang lugar sa mga tagipusuon sang mga anak sang katawhan.

56 Kag sa sina nga adlaw kon magkari ako sa akon himaya, matuman ang paangid nga ginhambal ko parte sa napulo ka birhen.

57 Kay sila nga maalam kag nagbaton sang kamatuoran, kag naghimo sang Balaan nga Espiritu nga ila giya, kag wala napatalang—sa pagkamatuod ginasiling ko sa inyo, indi sila pagasikwayon kag idap-ong sa kalayo kundi malampuwasan nila ang adlaw sang pagkari sang Ginuo.

58 Kag ang duta igahatag sa ila bilang panublion; kag magadamo sila kag magabakod, kag ang ila mga anak magatubo nga wala sang sala padulong sa kaluwasan.

59 Kay ang Ginuo mangin yara sa tunga nila, kag ang iya himaya mangin yara sa ila, kag sia mangin ila hari kag ila manughatag sang kasugoan.

60 Kag karon, tan-awa, ginasiling ko sa imo, indi pag-itugot sa imo nga makahibalo sing dugang pa parte sining kapitulo nga Mateo 24 tubtob nga ang Bag-ong Katipan malubad, kag sa sini ining tanan nga butang igapahayag;

61 Gani, ginatugot ko sa imo nga lubaron mo ini subong agud nga mangin handa ka para sa mga butang nga magaabot.

62 Kay sa pagkamatuod ginasiling ko sa inyo nga dalagko nga mga butang ang natigana sa inyo;

63 Nakabati kamo sang mga giyera sa iban nga lugar; apang tan-awa, ginasiling ko sa inyo, nagahilapit na ang mga ini nga sa pagkamatuod yara na sa inyo mga puwertahan, kag sa indi madamo nga tinuig sugod subong makabati kamo sang mga giyera sa inyo kaugalingon nga mga duta.

64 Gani ako, nga Ginuo, nagsiling, magtipon kamo halin sa mga duta sa este, tipona ang inyo mga kaugalingon kamo nga mga elder sang akon simbahan; maglakat kamo sa mga pungsod sa weste sang Estados Unidos, magpanawagan sa mga pumuluyo nga maghinulsol, kag kon maghinulsol sila, pauswagon ninyo ang mga simbahan sa akon.

65 Kag sa isa ka tagipusuon kag sa isa ka panghunahuna, tipona ang inyo mga manggad agud nga makabakal kamo sang panublion nga sa palaabuton igahatag sa inyo.

66 Kag pagatawgon ini nga Bag-ong Jerusalem, isa ka duta sang paghidaet, isa ka siyudad nga dalangpan, isa ka lugar nga luwas para sa mga santos sang Labing Mataas nga Dios;

67 Kag ang himaya sang Ginuo mangin yara dira, kag ang kahadlok sa Ginuo mangin yara man dira sa bagay nga ang mga malain indi magpalapit diri, kag pagatawgon ini nga Sion.

68 Kag matabo ini sa tunga sang mga malain nga ang tagsa ka tawo nga indi magkapot sang iya espada batok sa iya isigkatawo kinahanglan magpalagyo sa Sion agud mangin luwas.

69 Kag may magatipon diri nga katawhan halin sa tagsa ka nasyon sa idalom sang langit; kag amo lamang ini ang katawhan nga indi maggiyera batok sa isa kag isa.

70 Kag ang mga malain magasiling: Indi kita maglakat sa pagpakig-away batok sa Sion kay ang mga pumuluyo sang Sion makakululba; gani, indi kita makadaug batok sa ila.

71 Kag matabo ini nga ang mga matarong pagapilion halin sa tanan nga nasyon, kag magakari sa Sion nga nagakanta sang mga ambahanon sang wala’y katubtuban nga kalipay.

72 Kag karon ginasiling ko sa inyo, ilipod anay ining mga butang sa kalibutan tubtob nga nagakaigo para sa akon, agud nga matuman ninyo ining buluhaton sa mata sang mga tawo, kag sa mata sang inyo mga kaaway, agud nga indi sila makahibalo sang inyo mga ginahimo tubtob nga matuman ninyo ang butang nga ginasugo ko sa inyo;

73 Agud nga kon mahibaloan nila ini, hunahunaon nila ining mga butang.

74 Kay kon ang Ginuo magpakita mangin makakululba sia sa ila sa bagay nga dakpon sila sang kahadlok, kag magapalayo sila kag magakurog.

75 Kag ang tanan nga nasyon makulbaan bangod sang kahadlok sa Ginuo, kag sa iya dako nga gahum. Kag gani amo sini. Amen.