Pisma święte
Doktryna i Przymierza 38
Przypisy

Hide Footnotes

Motyw

Rozdział 38

Objawienie dane za pośrednictwem Proroka Józefa Smitha w Fayette w stanie Nowy Jork, 2 stycznia 1831 r. Okazją ku temu była konferencja Kościoła.

1–6: Chrystus stworzył wszystko; 7–8: Jest pomiędzy Swymi świętymi, którzy Go wkrótce ujrzą; 9–12: Wszystko, co żyje, jest zdeprawowane w Jego oczach; 13–22: Zachował On ziemię obiecaną dla Swoich świętych w tym czasie i w wieczności; 23–27: Święci mają być jednością i cenić się nawzajem jako bracia; 28–29: Przepowiedziano wojny; 30–33: Święci będą obdarowani mocą z wysokości i pójdą między wszystkie narody; 34–42: Kościół otrzymuje nakaz dbania o biednych i potrzebujących oraz ubiegania się o bogactwa wieczności.

1. Tak mówi Pan, wasz Bóg, sam Jezus Chrystus, Wielki aJam Jest, Alfa i Omega, bPoczątek i Koniec, ten sam, który patrzył na wielki obszar wieczności i wszystkie seraficzne czastępy nieba, dzanim euczyniony został świat;

2. Ten sam, który awie wszystko, bowiem bwszystko jest teraźniejszością w moich oczach;

3. Jam jest Ten, który przemówił, i auczyniony został świat, i wszystkie rzeczy powstały przeze mnie.

4. Jam jest Ten, który przyjął aSyjon Enocha na własne łono; i zaprawdę, powiadam, że za tylu, ilu buwierzy w moje imię, bowiem Jam jest Chrystus, i w moje imię, na mocy ckrwi, którą przelałem, za tylu wstawiałem się u Ojca.

5. Lecz oto, zachowałem resztkę aniegodziwychbokowach ciemności aż do wielkiego dnia csądu, który nastanie na końcu ziemi;

6. I tak sprawię, że trzymani będą niegodziwi, którzy nie słuchają mego głosu, lecz znieczulają swe serca, i biada, biada, biada im — oto ich przeznaczenie.

7. Lecz oto, zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, że aoczy moje spoczywają na was. Jam jest bpośród was, a nie możecie mnie zobaczyć;

8. Ale wkrótce nadejdzie dzień, gdy mnie aujrzycie i poznacie, żem jest; bowiem zasłona ciemności zostanie wkrótce rozdarta, a ten, kto nie jest boczyszczony, nie costoi się w tym dniu.

9. Przeto opaszcie swe lędźwie i bądźcie gotowi. Oto wasze jest akrólestwo i wróg was nie pokona.

10. Zaprawdę, powiadam wam, że jesteście aczyści, ale nie wszyscy; i nie ma nikogo innego, kogo bym sobie bupodobał;

11. Bowiem wszelkie aciało jest w moich oczach zdeprawowane; i moce bciemności władają ziemią wśród dzieci ludzkich w obecności wszystkich zastępów niebieskich —

12. Co sprawia, że panuje cisza i cała wieczność aboleje, a baniołowie oczekują wielkiego rozkazu, aby czebrać plony ziemi, zebrać dkąkol, aby go espalić; i oto, wrogowie się połączyli.

13. A teraz pokazuję wam tajemnicę, rzecz schowaną w ukrytych komnatach, aby doprowadzić z czasem nawet do waszej azagłady, a nie wiedzieliście o tym;

14. Ale teraz mówię wam o tym, i błogosławieni jesteście, nie dla waszej niegodziwości oraz serc pozbawionych wiary; bowiem zaprawdę, niektórzy z was stoją winni przede mną, ale będę miłościw dla waszej słabości.

15. Przeto bądźcie odtąd asilni, bnie trwóżcie się, bo wasze jest królestwo.

16. I daję wam przykazanie dla waszego zbawienia, bo usłyszałem wasze modlitwy, i abiedni skarżyli mi się, i ja stworzyłem bbogatych, i wszelkie ciało jest moje, i nie mam cwzględu na osobę.

17. I uczyniłem ziemię bogatą, i oto jest moim apodnóżkiem, przeto znowu na niej stanę.

18. I ofiaruję wam, wedle mojego życzenia, większe bogactwa, samą ziemię obiecaną, krainę mlekiem i miodem płynącą, która nie będzie objęta klątwą, gdy nadejdzie Pan;

19. I dam ją wam w dziedzictwo, jeżeli ubiegać się o nią będziecie całym sercem.

20. I to będzie moje przymierze z wami, będziecie ją mieli w dziedzictwo, i w adziedzictwo waszych dzieci na zawsze, jak długo istnieć będzie ziemia, i posiądziecie ją znowu w wieczności, aby nigdy nie przeminęła.

21. Ale zaprawdę, powiadam wam, że z czasem nie będziecie mieć ani króla, ani władcy, bowiem ja będę waszym akrólem i będę czuwał nad wami.

22. Przeto słuchajcie mojego głosu i aidźcie za mną, a będziecie bwolnym ludem; i nie będziecie mieć żadnych praw poza moimi prawami, kiedy przyjdę, bowiem Jam jest waszym cprawodawcą, a cóż może powstrzymać moją rękę?

23. Ale zaprawdę, powiadam wam, auczcie jeden drugiego zgodnie z urzędem, który wam wyznaczyłem;

24. I niech każdy człowiek aceni swego brata jak siebie samego i postępuje z bcnotącświętością wobec mnie.

25. I ponownie powiadam wam, niech każdy człowiek ceni swego brata jak siebie samego.

26. Bowiem kto z was, mając dwunastu synów i nie wyróżniając żadnego, a którzy służą mu posłusznie, powie do jednego: odziej się w szaty i usiądź tutaj, a do drugiego: odziej się w łachmany i usiądź tam — i patrzy na synów swoich, i mówi: sprawiedliwy jestem?

27. Oto dałem wam to jako przypowieść, a jest ona o tym, jaki ja jestem. Powiadam wam, bądźcie jako ajeden; a jeżeli nie jesteście jednym, nie jesteście moi.

28. I ponownie wam powiadam, że wróg w ukrytych komnatach czyha na wasze ażycie.

29. Słyszycie o awojnach w dalekich krajach i mówicie, że wkrótce będą wielkie wojny w dalekich krajach, a nie znacie serc ludzkich na własnej ziemi.

30. Mówię wam o tych rzeczach z powodu waszych modlitw; przeto agromadźcie skarby bmądrości na waszym łonie, aby niegodziwość ludzi nie objawiła wam tych spraw przez ich niegodziwość w sposób, który zabrzmi w waszych uszach głośniej od tego głosu, co wstrząśnie ziemią; ale jeżeli jesteście przygotowani, nie zaznacie trwogi.

31. I żebyście mogli uciec przed mocą wroga i być zgromadzeni dla mnie jako prawy lud, bez askazy i bez winy —

32. Przeto dla tej przyczyny dałem wam przykazanie, abyście poszli do aOhio; tam dam wam moje bprawo; i tam będziecie cobdarowani mocą z wysokości;

33. I odtąd, kogokolwiek poślę, apójdzie pomiędzy wszystkie narody, i będzie im powiedziane, co mają czynić; bowiem przygotowałem wielkie dzieło, gdyż Izrael zostanie bzbawiony, i poprowadzę ich, dokąd mi się spodoba, i żadna moc nie cpowstrzyma mej ręki.

34. A teraz daję Kościołowi w tych stronach przykazanie, aby wyznaczył niektórych spośród siebie, a mają oni być wyznaczeni agłosem Kościoła;

35. I troszczyć się mają o biednych i potrzebujących, i nieść im aulgę, aby nie cierpieli; i wysłać ich na miejsce, które wskazałem;

36. I to będzie ich zajęcie — zajmować się sprawami własności Kościoła.

37. A ci, którzy mają gospodarstwa, których nie da się sprzedać, niech je zostawią lub wydzierżawią, jako uznają za stosowne.

38. Dopilnuj, aby wszystko zostało zabezpieczone; a kiedy ludzie zostaną aobdarowani mocą z wysokości, i będą wysłani, wszystkie te rzeczy zostaną zgromadzone na łono Kościoła.

39. A jeżeli ubiegacie się o abogactwa, które z woli Ojca będą wam dane, będziecie najbogatszymi ze wszystkich ludzi, bowiem mieć będziecie bogactwa wieczności; i musi tak być, że do mnie należą bbogactwa ziemi i ja je rozdaję; ale strzeżcie się cpychy, abyście się nie stali jak dNefici za dawnych czasów.

40. I ponownie, powiadam wam, że daję wam przykazanie, że każdy — zarówno starszy, kapłan, nauczyciel, jak i członek — ma zająć się z całej mocy pracą swoich arąk, aby przygotować i osiągnąć rzeczy, które nakazałem.

41. I niechaj wasze agłoszenie będzie głosem bostrzeżenia, każdy niech głosi swemu bliźniemu, w łagodności i potulności.

42. I wyjdźcie aspośród niegodziwych. Wybawcie się. Bądźcie czyści wy, którzy nosicie naczynia Pana. Tak jest. Amen.