Pühakirjad
Õpetus ja Lepingud 107


107. osa

Ilmutus preesterluse kohta, antud prohvet Joseph Smithi kaudu Ohio osariigis Kirtlandis kuupäevaga 28. märts 1835 (History of the Church, kd 2, lk-d 209–217). Nimetatud kuupäeval kohtusid Kaksteist nõupidamisel, tunnistades oma isiklikke nõrkusi ja puudusi, väljendades meeleparandust ja otsides Issanda edasist juhatust. Nad olid laiali minemas misjonitööle nendele määratud piirkondadesse. Kuigi selle osa mõned jaod saadi nimetatud kuupäeval, kinnitavad ajaloolised ülestähendused, et eri lõigud saadi eri aegadel, mõned varajasemad isegi 1831. aasta novembrikuus.

1–6 On kaks preesterlust: Melkisedeki ja Aaroni. 7–12 Neil, kellel on Melkisedeki preesterlus, on võim tegutseda kõigis Kiriku ametites. 13–17 Piiskopkond on juhiks Aaroni preesterlusele, mis viib läbi väliseid talitusi. 18–20 Melkisedeki preesterlus hoiab kõikide vaimsete õnnistuste võtmeid, Aaroni preesterlus hoiab inglite teenimise võtmeid. 21–38 Esimene Presidentkond, Kaksteist ja Seitsekümmend moodustavad juhtivad kvoorumid, kelle otsused tuleb teha ühtsuses ja õigemeelsuses. 39–52 Patriarhaalne kord on seatud Aadamast Noani. 53–57 Muistsed pühad kogunesid Aadam-ondi-Ahmanisse ja neile ilmus Issand. 58–67 Kaheteistkümnel tuleb korda seada Kiriku ametikandjad. 68–76 Piiskopid teenivad Iisraeli üldiste kohtumõistjatena. 77–84 Esimene Presidentkond ja Kaksteist moodustavad Kiriku kõrgeima kohtu. 85–100 Preesterluse juhatajad juhivad oma vastavaid kvoorumeid.

1 Kirikus on kaks preesterlust, nimelt aMelkisedeki ja bAaroni, mille juurde kuulub leviitide preesterlus.

2 Miks esimest kutsutakse Melkisedeki preesterluseks, on sellepärast, et aMelkisedek oli niivõrd suur ülempreester.

3 Enne tema päeva kutsuti seda pühaks preesterluseks Jumala Poja akorra järgi.

4 Kuid lugupidamisest ehk aaustusest Kõrgeima Olendi nime vastu, et hoida ära tema nime liiga sagedast kordamist, nimetasid nad – kirik muistseil päevil – selle preesterluse Melkisedeki järgi ehk Melkisedeki preesterluseks.

5 Kõik kirikus olevad muud volitused või ametid on alisad sellele preesterlusele.

6 Kuid on kaks jaotust ehk suurt peajagu: üks on Melkisedeki preesterlus ja teine on Aaroni ehk aleviitide preesterlus.

7 aVanema amet kuulub Melkisedeki preesterluse alla.

8 Melkisedeki preesterlus hoiab juhtimise õigust ja tal on vägi ja avõim kõikide kiriku ametite üle kõikidel maailma ajastutel – toimetada vaimsetes asjades.

9 Ülempreesterluse ajuhatusel Melkisedeki korra järgi on õigus tegutseda kõigis kiriku ametites.

10 aÜlempreestritel Melkisedeki preesterluse korra järgi on bõigus tegutseda nende omas seisuses presidentkonna juhatusel, toimetades vaimseid asju, ja samuti vanema, preestri (Leevi korra järgi), õpetaja, diakoni ja liikme ametis.

11 Kui ülempreestrit pole kohal, on vanemal õigus tegutseda tema asemel.

12 Ülempreester ja vanem toimetavad vaimsetes asjades kooskõlas kiriku lepingute ja käskudega, ja neil on õigus tegutseda kõigis neis kiriku ametites, kui ei ole kohal kõrgemaid volituse kandjaid.

13 Teist preesterlust kutsutakse aAaroni preesterluseks, sest see anti bAaronile ja tema seemnele läbi kõigi nende põlvede.

14 Miks seda kutsutakse vähemaks preesterluseks, on sellepärast, et see on alisa suuremale ehk Melkisedeki preesterlusele ja sel on võim toimetada väliseid talitusi.

15 aPiiskopkond on selle preesterluse juhatus ja ta hoiab selle võtmeid ehk volitust.

16 Kellelgi pole seaduslikku õigust sellele ametile, hoidmaks selle preesterluse võtmeid, kui ta ei ole Aaroni aotsene järglane.

17 Aga kuna Melkisedeki preesterluse ülempreestril on volitus tegutseda kõigis vähemates ametites, võib ta tegutseda piiskopi ametis juhul, kui ei suudeta leida Aaroni otsest järglast tingimusel, et ta kutsutakse ja asetatakse ametisse ning apühitsetakse sellesse võimu Melkisedeki preesterluse bpresidentkonna käte all.

18 Kõrgema ehk Melkisedeki preesterluse vägi ja võim on hoida kiriku kõikide vaimsete õnnistuste avõtmeid

19 see on õigus saada teada taevariigi asaladusi, näha taevaid neile avatuna, lävida Esmasündinu büldkogu ja kirikuga ning nautida Isa, Jumala ja uue lepingu cvahemehe Jeesuse osadust ja lähedalolu.

20 Vähema, Aaroni preesterluse vägi ja võim on hoida inglite teenimise avõtmeid ja toimetada bvälistes talitustes, evangeeliumi kirjatähte, cmeeleparandusristimist pattude dandekssaamiseks kooskõlas lepingute ja käskudega.

21 On vajalik, et oleksid juhatajad ehk juhtivad teenijad, kes tõusevad ehk määratakse nende seast, kes on pühitsetud nende kahe preesterluse erinevatesse ametitesse.

22 aMelkisedeki preesterlusest kolm bjuhtivat ülempreestrit, valitud kvoorumi poolt, määratud ja pühitsetud sellesse ametisse ning ctoetatud kiriku usalduse, usu ja palvega, moodustavad Kiriku Presidentkonna kvoorumi.

23 aKahteteist reisiva nõukogu liiget tuleb kutsuda kaheteistkümneks bapostliks ehk Kristuse nime erilisteks tunnistajateks kogu maailmas – nõnda nad erinevad oma kutse kohustuste poolest teistest kiriku ametikandjatest.

24 Ja nad moodustavad kvoorumi, võrdsena volituses ja võimus nende eelmainitud kolme juhatajaga.

25 Ka aSeitsekümmend on kutsutud jutlustama evangeeliumi ja olema erilisteks tunnistajateks paganatele ja kogu maailmas – nõnda nad erinevad oma kutse kohustuste poolest teistest kiriku ametikandjatest.

26 Ja nad moodustavad kvoorumi, võrdsena volituses nende äsjanimetatud Kaheteistkümne erilise tunnistaja ehk apostliga.

27 Ja iga otsus, mis kõigis neis kvoorumites tehakse, peab neil olema tehtud ühehäälselt; see tähendab, et iga kvoorumi iga liige peab olema nõus selle otsustega, et nende kvoorumite otsustel oleks omavahel sama võim ehk kehtivus –

28 kui olud ei võimalda teisiti, võib kvoorumi moodustada enamus –

29 kui nõnda ei ole, ei ole nende otsustel õigusi samadele õnnistustele, mis olid muiste kolme presidendi kvoorumi otsustel, kes olid ametisse pühitsetud Melkisedeki korra järgi ja olid õigemeelsed ja pühad mehed.

30 Nende kvoorumite otsused – või ükskõik, milline neist – tuleb teha kõiges aõigemeelsuses, pühaduses ja südame vagaduses, tasaduses ja pika meelega, ja usus ja bvooruslikkuses ja teadmistes, mõõdukuses, kannatlikkuses, jumalikkuses, vennalikus lahkuses ning ligimesearmastuses;

31 sest lubadus on, et kui neil seda kõike on, ei ole nad Issanda tunnetamises aviljatud.

32 Ja juhul, kui mõni nende kvoorumite otsus on tehtud õigemeelsusetuses, võib selle tuua erinevate kvoorumite üldkogu ette, millised kvoorumid on kiriku vaimsed juhid; muudel juhtudel ei või nende otsuseid edasi kaevata.

33 Kaksteist moodustavad Reisiva Eesistuva Kõrgema Nõukogu, et tegutseda Issanda nimel Kiriku Presidentkonna juhatuse all kooskõlas taeva seadlustega; et ehitada üles kirikut ja korraldada selle asju kõigi rahvaste seas, aesmalt paganatele ja teiseks juutidele.

34 Seitsmekümnel tuleb tegutseda Issanda nimel aKaheteistkümne ehk reisiva kõrgema nõukogu juhatuse all kiriku ülesehitamisel ja selle kõikide asjade korraldamisel kõigi rahvaste seas, esmalt paganatele ja seejärel juutidele –

35 Kaksteist saadetakse välja maailma, hoides võtmeid, avama ust, kuulutades Jeesuse Kristuse evangeeliumi – ja esmalt paganatele ning seejärel juutidele.

36 Paiksed akõrgemad nõukogud Siioni vaiades moodustavad kvoorumi, mis on kiriku asjades kõigis oma otsustes volituse poolest võrdne presidentkonna kvoorumiga või reisiva kõrgema nõukoguga.

37 Kõrgem nõukogu Siionis moodustab kvoorumi, mis on kiriku asjades kõigis oma otsustes volituse poolest võrdne kaheteistkümnete nõukogudega Siioni vaiades.

38 Reisiva kõrgema nõukogu kohus, kui nad vajavad abi, et täita erinevaid kutseid evangeeliumi jutlustamisel ja jagamisel, on pöörduda aSeitsmekümne ja mitte kellegi teise poole.

39 Kaheteistkümne kohuseks kiriku suurtes kogudustes on pühitseda ametisse aevangeelsed teenijad, nii nagu neile ilmutuse kaudu osutatakse –

40 selle preesterluse kord seati edasi minema isalt pojale ja see kuulub õigusega lubadused saanud valitud seemne otsestele järglastele.

41 See kord seati sisse aAadama päevil ja see kandus bpõlvnemisliini pidi edasi järgmiselt:

42 Aadamalt aSetile, kelle Aadam pühitses ametisse kuuekümne üheksa aasta vanuselt ja keda ta õnnistas kolm aastat enne oma surma, ja ta sai oma isa kaudu Jumalalt lubaduse, et tema järelsugu on Issanda poolt valitud ja et neid hoitakse alal kuni maa lõpuni;

43 sest et ta (Sett) oli atäiuslik inimene ja ta oli bväljanägemiselt täpselt oma isa moodi, nii et ta paistis olevat kõiges oma isa sarnane ja vahet võis teha ainult tema vanuse järgi.

44 Eenos pühitseti ametisse saja ja kolmekümne nelja aasta ja nelja kuu vanuses Aadama käe läbi.

45 Jumal pöördus kõnnumaal Keenani poole, kui too oli neljakümne aasta vanune; ja too kohtas Aadamat, olles minemas paika nimega Šedolamak. Ta oli kaheksakümne seitsme aastane, kui ta pühitseti.

46 Mahalalel oli nelisada ja üheksakümmend kuus aastat ja seitse päeva vana, kui ta pühitseti ametisse Aadama käe läbi, kes teda ka õnnistas.

47 Jered oli kakssada aastat vana, kui ta pühitseti ametisse Aadama käe all, kes teda ka õnnistas.

48 aEenok oli kakskümmend viis aastat vana, kui ta pühitseti ametisse Aadama käe all; ja ta oli kuuskümmend viis ja Aadam õnnistas teda.

49 Ja ta nägi Issandat ning ta kõndis koos temaga ja oli jätkuvalt tema palge ees; ja ta akõndis ühes Jumalaga kolmsada ja kuuskümmend viis aastat, see teeb tema vanuseks nelisada ja kolmkümmend aastat, kui ta bmuudeti.

50 aMetuusala oli sada aastat vana, kui ta pühitseti ametisse Aadama käe all.

51 Lemek oli kolmkümmend kaks aastat vana, kui ta pühitseti ametisse Seti käe all.

52 aNoa oli kümme aastat vana, kui ta pühitseti ametisse Metuusala käe all.

53 Kolm aastat enne oma surma kutsus Aadam Seti, Eenose, Keenani, Mahalaleli, Jeredi, Eenoki ja Metuusala, kes kõik olid aülempreestrid, koos oma ülejäänud järelsooga, kes olid õigemeelsed, bAadam-ondi-Ahmani orgu ja andis seal neile oma viimase õnnistuse.

54 Ja neile ilmus Issand, ja nad tõusid ja aõnnistasid Aadamat ning kutsusid teda bMiikaeliks, vürstiks, peaingliks.

55 Ja Issand lohutas Aadamat ja ütles temale: Ma olen sinu seadnud peaks – rahvaste rohkus tuleb sinust ja sina oled neile avürstiks alatiseks.

56 Ja Aadam tõusis koguduse keskel püsti; ja vaatamata sellele, et ta oli oma vanuse tõttu küürus, kuulutas ta, olles täis Püha Vaimu, aette asju, mis sünnivad tema järeltuleva põlvega kuni viimase põlvkonnani välja.

57 Kõik need asjad kirjutati Eenoki raamatusse ja neist tunnistatakse parajal ajal.

58 Samuti on akaheteistkümne kohuseks bpühitseda ametisse ja seada korda kiriku kõik teised ametikandjad vastavalt ilmutusele, mis ütleb:

59 Siioni maal olevale Kristuse kirikule, lisaks kiriku aseadustele kiriku tegevuse kohta –

60 tõesti, ma ütlen teile, ütleb Vägede Issand, et peavad olema ajuhtivad vanemad, kes juhivad neid, kes on vanema ametis;

61 ja samuti apreestrid, kes juhivad neid, kes on preestri ametis;

62 ja samuti õpetajad, kes ajuhivad neid, kes on õpetaja ametis, sarnasel viisil, ja samuti diakonid –

63 mispärast, diakonist õpetajani ja õpetajast preestrini ja preestrist vanemani, eraldi, nagu nad määratud on vastavalt kiriku lepingutele ja käskudele.

64 Seejärel tuleb ülempreesterlus, mis on suurim kõigist.

65 Mispärast, peab nii olema, et ülempreesterlusest oleks üks määratud preesterlust juhtima, ja teda tuleb kutsuda Kiriku ülempreesterluse juhatajaks

66 ehk teiste sõnadega – Kiriku ülempreesterluse aeesistuvaks ülempreestriks.

67 Selleltsamalt tuleb talituste ja õnnistuste andmine kirikule käte apealepanemise kaudu.

68 Mispärast, piiskopi amet ei ole sellega võrdne, sest apiiskopi amet seisneb teenimises kõigis ajalikes asjades;

69 ometi peab piiskop olema valitud aülempreesterluse seast, kui ta just ei ole Aaroni botsene järglane;

70 sest kui ta ei ole Aaroni otsene järglane, ei või ta hoida selle preesterluse võtmeid.

71 Ometi võib ülempreestri – see on Melkisedeki korra järgi – asetada teenima ajalikes asjades, ja ta saab nende kohta teadmist tõe Vaimu kaudu;

72 ja samuti olema akohtumõistjaks Iisraelis, ajama kiriku asju, istuma kohut mõistma üleastujate üle tunnistuse põhjal, nagu see tema ette tuuakse vastavalt seadustele, oma nõuandjate abiga, kelle ta on valinud või valib kiriku vanemate seast.

73 See on piiskopi kohus, kes ei ole Aaroni otsene järglane, kuid on pühitsetud ülempreesterlusse Melkisedeki korra järgi.

74 Nõnda on ta kohtumõistjaks, nimelt üldiseks kohtumõistjaks Siioni elanike seas või Siioni vaias või ükskõik, millises kiriku koguduses, kus ta sellesse teenimistöösse asetatakse, kuni Siioni piirid laiendatakse ja Siionisse või mujale on vaja teisi piiskoppe ehk kohtumõistjaid.

75 Ja kuivõrd määratakse teisi piiskoppe, tuleb neil tegutseda samas ametis.

76 Aga Aaroni otsesel järglasel on seaduslik õigus selle preesterluse juhtimisele, selle teenimistöö avõtmetele, tegutseda piiskopi ametis sõltumatult, ilma nõuandjateta, välja arvatud juhul, kui kohtu all on ülempreesterluse juhataja Melkisedeki korra järgi, ja istuda kohtumõistjana Iisraelis.

77 Ja kõigi nende nõukogude otsus olgu kooskõlas käsuga, mis ütleb:

78 Taas, ma ütlen teile, et kiriku kõige tähtsamad asjad ja kiriku kõige araskemad asjad, kuivõrd piiskopi või kohtumõistjate otsusega ei olda rahul, tuleb anda edasi ja tuua kiriku nõukogu kätte, ülempreesterluse bjuhatuse ette.

79 Ja ülempreesterluse nõukogu juhatusel on võim kutsuda teisi ülempreestreid, nimelt kaksteist, abistama nõuandjatena; ja nõnda on ülempreesterluse juhatusel ja selle nõuandjatel võim teha tunnistuse põhjal otsus vastavalt kiriku seadustele.

80 Ja pärast seda otsust ei tule seda asja enam Issanda ees meeles pidada, sest see on Jumala kiriku kõrgeim nõukogu ja lõplik otsus vaidlustes vaimsete asjade üle.

81 Ei ole ühtegi kirikusse kuuluvat isikut, kes oleks väljaspool selle kiriku nõukogu pädevust.

82 Ja kui üleastumise sooritab ülempreesterluse juhataja, tuleb teda meeles pidada kiriku üldise nõukogu ees, keda peavad abistama ülempreesterluse kaksteist nõuandjat;

83 ja nende poolt tema pea peale langetatud otsus olgu selles asjas käiva vaidluse lõpp.

84 Nõnda ei ole keegi väljaspool Jumala aõiglust ja seadust, et kõik asjad võiksid olla tehtud tema ees korra järgi ja pühaduses vastavalt tõele ja õigemeelsusele.

85 Ja taas, tõesti, ma ütlen teile: aDiakoniameti juhataja kohuseks on juhtida kahtteist diakonit, istuda nendega nõupidamisel ja bõpetada neile nende kohust üksteist harides, nagu on antud vastavalt lepingutele.

86 Ja samuti on aõpetajaameti juhataja kohuseks juhtida kahtekümmet nelja õpetajat ja istuda nendega nõupidamisel ning õpetada neile nende ametikohustusi, nagu lepingutes on antud.

87 Samuti on Aaroni preesterluse juhataja kohuseks juhtida neljakümmet kaheksat apreestrit ja istuda nendega nõupidamisel, õpetada neile nende ametikohustusi, nagu on antud lepingutes –

88 see juhataja peab olema apiiskop, sest see on üks selle preesterluse kohustustest.

89 Ja taas, avanemaameti juhataja kohuseks on juhtida üheksatkümmet kuut vanemat ja istuda nendega nõupidamisel ning õpetada neid vastavalt lepingutele.

90 See juhatus on erinev seitsmekümne omast ja on mõeldud nende jaoks, kes ei areisi kogu maailmas.

91 Ja taas, ülempreesterluse ameti presidendi kohuseks on ajuhtida kogu kirikut ja olla nagu bMooses

92 vaata, siin on tarkus; jah, olla anägijaks, bilmutajaks, tõlkijaks ja cprohvetiks, omades kõiki Jumala dande, mida Ta kiriku pea peale paneb.

93 Ja on vastavalt nägemusele, mis näitab aSeitsmekümne korda, et neil peab olema seitse juhatajat, kes neid juhivad, kes on välja valitud seitsmekümne seast;

94 ja nendest juhatajatest seitsmes peab juhtima kuut;

95 ja neil seitsmel juhatajal tuleb valida välja teine seitsekümmend peale selle esimese, kuhu nad ise kuuluvad, ja nad peavad neid juhtima;

96 ja samuti veel järgmise seitsmekümne, kuni seitse korda seitsekümmend, kui viinamäel töötamise vajadus seda nõuab.

97 Ja neil seitsmekümnel tuleb olla aringiliikuvad teenijad, esmalt paganatele ja samuti juutidele.

98 Samas kui teistel kiriku ametikandjatel, kes ei kuulu Kaheteistkümne hulka ega Seitsmekümne hulka, ei ole kohustust reisida kõikide rahvaste seas, vaid neil tuleb reisida nii, kuidas nende olud lubavad, vaatamata sellele, et neil võivad olla kirikus niisama kõrged ja vastutusrikkad ametid.

99 Mispärast, õppigu iga mees nüüd oma akohust ja õppigu tegutsema selles ametis, millesse ta määratud on, täie businusega.

100 Seda, kes on alaisk, ei loeta bvääriliseks püsima, ja seda, kes ei õpi ära oma kohust ja ei näita ennast vastuvõetavana, ei loeta vääriliseks püsima. Just nii. Aamen.