Mowoni 1
  Footnotes

  Liv Mowoni an

  Chapit 1

  Mowoni ekri nan enterè Lamanit yo—Nefit ki pa vle nye Kris la yo, pase anba lanmò. Anviwon 401–421 APRE JEZIKRI.

  1 Kounyeya, mwen menm aMowoni, lè m te fin fè rezime istwa pèp Jarèd la, m te panse m pa ta p ekri plis, men, m poko peri; e m pa kite Lamanit yo konnen m pou yo pa detwi m.

  2 Paske gade, alagè yo feròs anpil nan pami yo; e poutèt rayisman yo, yo btouye tout Nefit ki pa t vle nye Kris la.

  3 Epi mwen menm, Mowoni, m p ap anye Kris la; se poutèt sa, m ap pwomennen tout kote pou pwoteksyon lavi pa m.

  4 Konsa, m ekri kèk lòt bagay, kontrèman avèk jan m te panse a; paske m pa t sipoze m t ap ekri plis; men, m ekri kèk bagay anplis, pou, petèt, yo kapab gen valè pou frè m yo, Lamanit yo, nan jou k ap vini yo, dapre volonte Senyè a.