Szentírások
Moróni 10

10. Fejezet

Tanúbizonyság Mormon könyvéről a Szentlélek hatalma által érkezik – A hithűeknek adatnak meg a Lélek ajándékai – A lelki ajándékok mindig a hitet kísérik – Moróni szavai a porból szólnak – Jöjjetek Krisztushoz, legyetek benne tökéletessé, és szenteljétek meg lelketeket. Mintegy Kr.u. 421.

1 Most én, Moróni, leírok még valamit, amit jónak látok; és testvéreimnek, a alámánitáknak írok; és szeretném, ha tudnák, hogy már több mint négyszázhúsz év telt el azóta, hogy megadatott a jel Krisztus eljöveteléről.

2 És miután buzdítóan mondok néhány szót, alepecsételem ezeket a feljegyzéseket.

3 Íme, arra buzdítanálak benneteket, hogy amikor ezeket a dolgokat olvassátok, ha Isten bölcsessége szerint való az, hogy olvassátok őket, akkor emlékezzetek rá, milyen irgalmas volt az Úr az emberek gyermekeihez, Ádám teremtésétől fogva egészen addig, amíg ezeket a dolgokat megkapjátok, és agondolkozzatok el ezen a bszívetekben.

4 És amikor ezeket a dolgokat megkapjátok, arra buzdítalak benneteket, hogy Krisztus nevében akérdezzétek meg Istent, az Örökkévaló Atyát, hogy nem bigazak-e ezek a dolgok; és ha cőszinte szívvel, digaz szándékkal, Krisztusba vetett ehittel kérdeztek, akkor ő a Szentlélek hatalma által fki fogja nektek nyilvánítani ennek gigazságát.

5 És a Szentlélek hatalma által minden dolgot illetően atudhatjátok az bigazat.

6 És amely dolog jó, az igazságos és igaz; tehát semmi jó nem tagadja a Krisztust, hanem elismeri, hogy ő létezik.

7 És a Szentlélek hatalma által ti is tudhatjátok, hogy ő létezik, arra buzdítalak hát benneteket, hogy ne tagadjátok Isten hatalmát; mert ő hatalommal, az emberek gyermekeinek ahite szerint munkálkodik, ugyanúgy ma, holnap és mindörökké.

8 Továbbá arra buzdítalak benneteket, testvéreim, hogy ne tagadjátok Isten aajándékait, mert sok van ezekből; és ugyanattól az Istentől erednek. És bkülönbözőképpen adatnak ezek az ajándékok; de mindegyikben ugyanaz az Isten munkálkodik; és Isten Lelkének megnyilatkozásai által adatnak ezek az embereknek, hogy a javukra szolgáljanak.

9 Mert íme, aegyiknek az adatik meg Isten Lelke által, hogy bölcsességnek beszédét btaníthatja.

10 És a másiknak az, hogy tudásnak beszédét taníthatja ugyanazon Lélek által.

11 És a másiknak rendkívül nagy ahit; megint másiknak pedig a bgyógyítás ajándékai, ugyanazon Lélek által;

12 Továbbá másvalakinek az, hogy hatalmas acsodákat műveljen;

13 Továbbá másvalakinek az, hogy minden dolgot illetően prófétáljon;

14 Továbbá másvalakinek az, hogy angyalokat és szolgáló lelkeket lásson;

15 Továbbá másvalakinek mindenféle nyelvek;

16 Továbbá másvalakinek a nyelvek és mindenféle abeszédek fordítása.

17 És mindezek az ajándékok Krisztus Lelke által érkeznek; és külön-külön érkeznek el minden emberhez, az ő akarata szerint.

18 És arra buzdítanálak benneteket, szeretett testvéreim, hogy emlékezzetek rá: aminden jó ajándék Krisztustól jön.

19 És arra buzdítanálak benneteket, szeretett testvéreim, hogy emlékezzetek rá: ő augyanaz tegnap, ma és mindörökké; és az általam elmondott ajándékok, melyek lelkiek, soha nem szűnnek meg, amíg a világ fennáll, hacsak nem az emberek gyermekeinek bhitetlensége folytán.

20 Kell tehát, hogy legyen ahit; és ha hitnek, akkor reménynek is kell lennie; és ha reménységnek, akkor jószívűségnek is kell lennie.

21 És ha nincs bennetek ajószívűség, akkor semmiféleképpen nem lehet benneteket megszabadítani Isten királyságában; és akkor sem lehet titeket megszabadítani Isten királyságában, ha nincs hitetek; és akkor sem, ha nincs reményetek.

22 És ha nincs reményetek, akkor szükségképpen kétségbeesésben kell lennetek; és a kétségbeesés a gonoszságból ered.

23 És Krisztus valóban azt mondta atyáinknak: aHa hitetek van, akkor minden olyan dolgot megtehettek, amit én jónak látok.

24 És most az egész föld széleihez szólok – hogy ha eljön annak napja, hogy megszűnik közöttetek Isten hatalma és ajándékai, akkor az a ahitetlenség bmiatt lesz.

25 És jaj az emberek gyermekeinek, ha ez így van; mert asenki nem lesz közöttetek, aki jót tenne, nem, senki. Mert ha lenne közöttetek egy, aki jót tesz, az Isten hatalma és ajándékai által munkálkodna.

26 És jaj azoknak, akik elvetik ezeket a dolgokat és meghalnak, mert abűneikben bhalnak meg, és nem lehet őket megszabadítani Isten királyságában; és én Krisztus szavai szerint mondom ezt, és nem hazudok.

27 És arra buzdítalak benneteket, hogy emlékezzetek ezekre a dolgokra; mert gyorsan eljön az idő, amikor tudni fogjátok, hogy nem hazudok, mert Isten törvényszéke előtt láttok majd engem; és az Úristen azt fogja mondani nektek: Nem jelentettem-e ki nektek aszavaimat, melyeket ez az ember írt le, aki mintha olyan lenne, aki a halottaiból bkiált, igen, méghozzá olyan, mint aki a cporból szól?

28 És a próféciák beteljesítésére jelentem ki nektek ezeket a dolgokat. És íme, az örökkévaló Isten szájából hangzanak majd el ezek; és az ő szava nemzedékről nemzedékre asüvít.

29 És Isten meg fogja mutatni nektek, hogy amit leírtam, az igaz.

30 Továbbá arra buzdítalak benneteket, hogy ajöjjetek Krisztushoz, és ragadjatok meg minden jó ajándékot, a gonosz ajándékot és a tisztátalan dolgot azonban bne érintsétek.

31 És aébredj, és emelkedj fel a porból, Ó Jeruzsálem; igen, és öltsd magadra gyönyörű ruháidat, Ó bSion leánya; és cerősítsd meg dcövekeidet és szélesítsd ki határaidat mindörökké, hogy ne ekeveredj többé, hogy eleget lehessen tenni az Örökkévaló Atya szövetségének, melyet veled kötött, Ó Izráel háza.

32 Igen, ajöjjetek Krisztushoz, és legyetek benne btökéletessé, és tartóztassátok meg magatokat minden istentelenségtől, és ha minden istentelenségtől megtartóztatjátok magatokat, és teljes lelketekkel, elmétekkel és erőtökkel cszeretitek Istent, akkor elegendő számotokra a kegyelme, hogy kegyelme által tökéletesek lehessetek Krisztusban; és ha Isten dkegyelme által tökéletesek vagytok Krisztusban, akkor semmiképpen nem tagadhatjátok Isten hatalmát.

33 Továbbá, ha Isten kegyelme által tökéletesek vagytok Krisztusban, és nem tagadjátok az ő hatalmát, akkor aszenteltettek meg Krisztusban, Isten kegyelme által, Krisztus bvérének ontásán keresztül, mely az Atya szövetségében foglaltatik, bűneitek cbocsánatára, hogy dszentek legyetek és szeplőtlenek.

34 És most, mindannyiotoknak búcsút intek! Nemsokára elmegyek, hogy Isten aparadicsomában bpihenjek, míg ismét újra nem cegyesül dlelkem és testem, és győzedelmesen elő nem hoznak a elégen át, hogy a nagy fJehovának, az élők és halottak Örök gBírájának hörömet adó ítélőszéke előtt találkozzam veletek. Ámen.

Vége