Písma
Mormon 7
Stažené položky
Celá kniha (PDF)
Poznámky pod čarou

Hide Footnotes

Motiv

Kapitola 7

Mormon vyzývá Lamanity posledních dnů, aby věřili v Krista, přijali jeho evangelium a byli spaseni – Všichni, kteří věří Bibli, uvěří i Knize Mormonově. Kolem roku 385 po Kr.

1 A nyní vizte, chtěl bych trochu promluviti ke azbytku tohoto lidu, který je ušetřen, pakliže Bůh mu může předati má slova, aby mohl zvěděti o věcech svých otců; ano, mluvím k vám, vy zbylí z domu Izraele; a toto jsou slova, která pravím:

2 Vězte, že jste z adomu Izraele.

3 Vězte, že musíte dojíti k pokání, jinak nemůžete býti spaseni.

4 Vězte, že musíte složiti své válečné zbraně a nesmíte jich již pozvednouti a již si nesmíte libovati v prolévání krve, ledaže vám tak přikáže Bůh.

5 Vězte, že musíte dojíti apoznání otců svých a činiti pokání ze všech svých hříchů a nepravostí a bvěřiti v Ježíše Krista, že je Syn Boží a že byl zabit Židy a mocí Otcovou opět vstal, čímž získal cvítězství nad hrobem; a také v něm je pohlcen osten smrti.

6 A on uskutečňuje avzkříšení mrtvých, čímž člověk musí býti pozvednut, aby stanul před bsoudcovskou stolicí jeho.

7 A on uskutečnil avykoupení světa, čímž je tomu, kdo je před ním soudného dne shledán bnevinným, dáno cpřebývati v přítomnosti Boží v jeho království, aby pěl s nebeskými dchóry ustavičnou chválu Otci i Synu i Duchu Svatému, kteří jsou ejeden Bůh, ve stavu fštěstí, jež nemá žádného konce.

8 Tudíž čiňte pokání a buďte pokřtěni ve jménu Ježíšově a chopte se aevangelia Kristova, které vám bude předloženo nejen v tomto záznamu, ale také v bzáznamu, který přijde k pohanům cod Židů, kterýžto záznam se dostane od pohanů dk vám.

9 Neboť vizte, atoto je psáno se záměrem, abyste tomu mohli buvěřiti; a uvěříte-li tomu, uvěříte i tomuto; a uvěříte-li tomuto, budete věděti o svých otcích, a také o podivuhodných dílech, která mezi nimi byla vykonána mocí Boží.

10 A také budete věděti, že jste zbytkem semene Jákobova; tudíž jste počítáni mezi lid první smlouvy; a pakliže uvěříte v Krista a budete pokřtěni, nejprve vodou, potom ohněm a Duchem Svatým, následujíce apříkladu Spasitele podle toho, co nám přikázal, bude vám v den soudu dobře. Amen.