Písma
Mormon 8

Kapitola 8

Lamanité vyhledávají a ničí Nefity – Kniha Mormonova vyjde mocí Boží – Bědy vyřčené nad těmi, kteří chrlí hněv a rozbroje proti dílu Páně – Nefitský záznam vyjde v den zlovolnosti, úpadku a odpadlictví. Kolem roku 400–421 po Kr.

1 Vizte, já, aMoroni, dokončuji bzáznam svého otce Mormona. Vizte, mám k napsání jen málo věcí, kteréžto věci mi byly přikázány mým otcem.

2 A nyní, stalo se, že po oné aveliké a strašlivé bitvě u Kumora, vizte, Nefité, kteří uprchli do země jižní, byli honěni bLamanity, dokud všichni nebyli zničeni.

3 A mého otce také zabili, a já zůstávám úplně asám, abych popsal smutný příběh o zkáze svého lidu. Avšak vizte, odešli a já plním přikázání svého otce. A zda mne zabijí, to nevím.

4 Tudíž budu psáti a ukryji záznamy v zemi; a kam půjdu, na tom nezáleží.

5 Vizte, atento záznam učinil můj otec a popsal jeho účel. A vizte, já bych ho popsal také, kdybych měl na bdeskách místo, ale nemám; a rudu nemám žádnou, neboť jsem sám. Můj otec byl zabit v bitvě, i všichni moji příbuzní, a nemám přátel, ani kam jíti; a jak dlouho bude Pán trpěti to, že mohu žíti, to nevím.

6 Vizte, čtyři asta let uplynulo od příchodu našeho Pána a Spasitele.

7 A vizte, Lamanité honili můj lid, Nefity, z města do města a z místa na místo, až jich již není; a veliký byl jejich apád; ano, veliké a podivuhodné je zničení mého lidu, Nefitů.

8 A vizte, je to ruka Páně, která to učinila. A vizte také, Lamanité jsou ve aválce jeden s druhým; a celá tvář této země je jedním neustálým koloběhem vraždění a krveprolévání; a nikdo nezná konce války.

9 A nyní, vizte, již o nich nebudu mluviti, neboť není nikoho kromě Lamanitů a alupičů, kdo žije na tváři země.

10 A není nikoho, kdo zná pravého Boha, kromě oněch aučedníků Ježíšových, kteří zůstali v zemi, dokud zlovolnost lidu nebyla tak veliká, že Pán nestrpěl, aby s lidem bsetrvali; a zda jsou na tváři země, nikdo neví.

11 Ale vizte, můj aotec a já jsme je viděli, a oni nám sloužili.

12 A každý, kdo obdrží tento záznam a neodsoudí ho pro nedokonalosti, které v něm jsou, ten pozná avětší věci, nežli jsou tyto. Vizte, já jsem Moroni; a kdyby to bylo možné, oznámil bych vám všechny věci.

13 Vizte, ustávám promlouvati o tomto lidu. Jsem syn Mormonův a můj otec byl apotomkem Nefiovým.

14 A já jsem ten, kdo aukrývá tento záznam Pánu; jeho desky nemají žádnou cenu, pro přikázání Páně. Neboť on vpravdě praví, že nikdo je nebude míti, aby bdosáhl zisku; ale jejich záznam má velikou cenu; a kdo ho vynese na světlo, toho Pán požehná.

15 Neboť nikdo nemůže míti moc vynésti ho na světlo, pokud mu ona nebyla dána od Boha; neboť Bůh chce, aby to bylo učiněno s aokem upřeným na jeho slávu nebo na blaho dávného a dávno rozptýleného lidu smlouvy Páně.

16 A požehnán budiž aten, kdo vynese tuto věc na světlo; neboť bude bvynesena z temnoty na světlo, podle slova Božího; ano, bude vynesena ze země a zazáří z temnoty a vejde ve známost lidu; a to bude učiněno mocí Boží.

17 A jsou-li tam achyby, jsou to chyby lidské. Avšak vizte, my neznáme žádnou chybu; nicméně Bůh zná všechny věci; tudíž ten, kdo bodsuzuje, nechť se má na pozoru, aby nebyl v nebezpečí pekelného ohně.

18 A ten, kdo praví: Ukaž mi je, jinak budeš udeřen – nechť se varuje toho, aby nepřikazoval to, co Pán zakázal.

19 Neboť vizte, ten, kdo asoudí ukvapeně, bude na oplátku souzen ukvapeně; neboť podle skutků jeho bude jeho mzda; tudíž ten, kdo bije, bude bit na oplátku Pánem.

20 Pohleďte, co praví písmo – člověk nebude bíti, ani nebude souditi; neboť soud je můj, praví Pán, a odplata je má také a já budu odpláceti.

21 A ten, kdo bude chrliti hněv a rozbroje proti dílu Páně a proti lidu smlouvy Páně, který je domem Izraele, a řekne: Zničíme dílo Páně a Pán nevzpomene na smlouvu svou, kterou učinil s domem Izraele – ten je v nebezpečí, že bude poražen a uvržen do ohně;

22 Neboť věčné aúčely Páně se budou valiti dále, dokud se všechny jeho přísliby nenaplní.

23 Hledejte v proroctvích aIzaiášových. Vizte, nemohu je vypsati. Ano, vizte, pravím vám, že oni svatí, kteří odešli přede mnou a kteří vlastnili tuto zemi, budou bvolati, ano, dokonce i z prachu budou volati k Pánu; a jakože žije Pán, on se rozpomene na smlouvu, kterou s nimi učinil.

24 A on zná jejich amodlitby, že byly pro dobro jejich bratří. A on zná jejich víru, neboť v jeho jménu mohli přenášeti bhory; a v jeho jménu mohli způsobiti, že se země otřásala; a mocí slova jeho způsobili, že se cvězení zřítila k zemi; ano, dokonce ani žhoucí pec jim nemohla ublížiti, ani divá zvěř, ani jedovatí hadi, pro moc jeho slova.

25 A vizte, jejich amodlitby byly také pro dobro toho, komu Pán dovolí tyto věci vynésti.

26 A nikdo nemusí říkati, že nepřijdou, neboť zajisté přijdou, neboť Pán to pravil; neboť aze země vyjdou, rukou Páně, a nikdo tomu nemůže zabrániti; a přijde to v den, kdy se bude říkati, že bzázraky ustaly; a přijde to tak, jako kdyby někdo mluvil cz mrtvých.

27 A přijde to v den, kdy akrev svatých bude křičeti k Pánu, pro btajná spolčení a díla temnoty.

28 Ano, přijde to v den, kdy moc Boží bude popírána a acírkve budou poskvrněné a povýšené v pýše srdce svého; ano, vpravdě v den, kdy vůdcové církví a učitelé povstanou v pýše srdce svého, až k ovládání těch, kteří náležejí k jejich církvím.

29 Ano, přijde to v den, kdy se bude aproslýchati o požárech a bouřích a bpárách dýmu v cizích zemích;

30 A bude se také proslýchati o válkách, pověstech o aválkách a zemětřeseních na různých místech.

31 Ano, přijde to v den, kdy na tváři země bude veliká špína; bude vraždění a loupení a lhaní a klamání a smilstva a všeliké ohavnosti; kdy budou mnozí, kteří budou říkati: Čiňte toto nebo čiňte ono a anezáleží na tom, neboť Pán takové posledního dne bpodepře. Avšak běda takovým, neboť jsou ve cžluči hořkosti a v poutech nepravosti.

32 Ano, přijde to v den, kdy budou zbudovány církve, které budou říkati: Pojďte ke mně a za vaše peníze vám budou vaše hříchy odpuštěny.

33 Ó zlovolný a zvrácený a tvrdošíjný lide, proč sis pro sebe zbudoval církve, abys dosáhl azisku? Proč jsi bpřekroutil svaté slovo Boží, abys přivodil czatracení na svou duši? Viz, pohlédni na zjevení Boží; neboť viz, onoho dne přijde čas, kdy se všechny tyto věci musejí naplniti.

34 Vizte, Pán mi ukázal veliké a podivuhodné věci o tom, co musí brzy přijíti v onen den, kdy tyto věci mezi vás přijdou.

35 Vizte, mluvím k vám, jako byste byli přítomní, a přece nejste. Avšak vizte, Ježíš Kristus mi vás ukázal, a já znám vaše konání.

36 A vím, že akráčíte v pýše srdce svého; a není nikoho, kromě několika málo těch, kteří se bnepovyšují v pýše srdce svého, až k nošení cvelmi vybraného šatu a k závidění a k rozbrojům a k zášti a k pronásledování a k všelikým nepravostem; a vaše církve, ano, dokonce všechny, se pošpinily pýchou vašeho srdce.

37 Neboť vizte, vy milujete apeníze a jmění své a vybraný šat svůj a okrasy církví svých více, nežli milujete chudé a potřebné, nemocné a sužované.

38 Ó vy pošpinění, vy pokrytci, vy učitelé, kteří se prodáváte za to, co zreziví, proč jste pošpinili svatou církev Boží? Proč se astydíte vzíti na sebe jméno Kristovo? Proč si nemyslíte, že větší je hodnota nekonečného štěstí nežli oné bbídy, která nikdy nepomine – pro cchválu světa?

39 Proč se okrašlujete tím, co nemá žádného života, a přece strpíte, aby hladoví a potřební a nazí a nemocní a sužovaní procházeli kolem vás, a vy si jich nevšímáte?

40 Ano, proč budujete své atajné ohavnosti, abyste dosáhli zisku, a způsobujete, aby vdovy truchlily před Pánem, a také aby sirotci truchlili před Pánem, a také aby krev jejich otců a jejich manželů křičela ze země k Pánu o odplatu na vaše hlavy?

41 Vizte, meč odplaty visí nad vámi; a brzy přijde čas, kdy on vám aodplatí za krev svatých, neboť nestrpí již déle jejich křik.