Písma
Mormon 1
Stažené položky
Celá kniha (PDF)
Poznámky pod čarou

Hide Footnotes

Motiv

Kniha Mormonova

Kapitola 1

Ammaron poučuje Mormona o posvátných záznamech – Mezi Nefity a Lamanity začíná válka – Tři Nefité jsou odňati – Převládá zlovolnost, nevíra, kouzelnictví a čarování. Kolem roku 321–326 po Kr.

1 A nyní já, aMormon, činím bzáznam o věcech, které jsem viděl i slyšel, a nazývám jej Knihou Mormonovou.

2 A v době, kdy aAmmaron ukryl záznamy Pánu, přišel ke mně (já, jsa asi deset let stár, počínal jsem býti poněkud bučen podle vědomostí svého lidu) a Ammaron mi pravil: Cítím, že jsi rozvážné dítě a že jsi hbitý v pozorování;

3 Tudíž, až ti budou asi dvacet a čtyři léta, chtěl bych, aby ses rozpomněl na všechny věci, které jsi vypozoroval o tomto lidu; a až budeš v onom věku, jdi do země Antum k pahorku, který se bude nazývati aŠim; a tam jsem uložil Pánu všechny posvátné rytiny ohledně tohoto lidu.

4 A viz, vezmeš adesky Nefiovy k sobě a ostatní ponecháš na tom místě, kde jsou; a na desky Nefiovy vyryješ všechny věci, které jsi vypozoroval o tomto lidu.

5 A já, Mormon, jsa potomkem aNefiovým (a můj otec se jmenoval Mormon), rozpomněl jsem se na věci, jež mi Ammaron přikázal.

6 A stalo se, že když jsem byl jedenáct let stár, vzal mě otec do země jižní, až do země Zarahemla.

7 Celá tvář oné země byla pokryta stavbami a lidé byli téměř tak početní, jako písek mořský.

8 A stalo se, že v tomto roce počala býti válka mezi Nefity, kteří sestávali z Nefitů a Jákobitů a Jozefitů a Zoramitů; a tato válka byla mezi Nefity a Lamanity a Lemuelity a Izmaelity.

9 Nyní, Lamanité a Lemuelité a Izmaelité byli nazýváni Lamanity a ony dvě strany byli Nefité a Lamanité.

10 A stalo se, že válka počala býti mezi nimi na hranicích Zarahemly, u vod Sidonu.

11 A stalo se, že Nefité shromáždili veliký počet mužů, až přesahoval počet třiceti tisíc. A stalo se, že v témže roce měli několik bitev, ve kterých Nefité Lamanity porazili a mnohé z nich pobili.

12 A stalo se, že Lamanité od svého záměru upustili, a v zemi byl nastolen mír; a mír trval po dobu asi čtyř let, takže nebylo žádného krveprolití.

13 Avšak zlovolnost převládala po tváři celé země, natolik, že Pán odňal své amilované učedníky, a dílo zázraků a uzdravování ustalo pro nepravost lidu.

14 A nebylo žádných adarů od Pána a bDuch Svatý nepřicházel na žádného, pro jejich zlovolnost a cnevíru.

15 A já, jsa ve věku patnácti let a jsa poněkud rozvážné mysli, tudíž, byl jsem navštíven Pánem a okusil jsem a poznal dobrotivost Ježíšovu.

16 A snažil jsem se kázati tomuto lidu, ale ústa má byla zavřena a bylo mi zakázáno, abych mu kázal; neboť vizte, oni se záměrně abouřili proti svému Bohu; a milovaní učedníci byli bodňati ze země, pro jejich nepravost.

17 Ale já jsem mezi nimi zůstal, ale pro tvrdost srdce jejich mi bylo zakázáno, abych jim kázal; a pro tvrdost srdce jejich byla země kvůli nim aprokleta.

18 A oni Gadiantonovi lupiči, kteří byli mezi Lamanity, zamořili zemi, natolik, že její obyvatelé si počali ukrývati své apoklady v zemi; a ty se staly kluzkými, protože Pán zemi proklel, aby je nemohli udržeti, ani je opět nabýti.

19 A stalo se, že mezi nimi bylo kouzelnictví a čarování a kouzla; a moc toho zlého působila po celé tváři země, až k naplnění všech slov Abinadiho, a také Samuela, Lamanity.