Písma
Mormon 5

Kapitola 5

Mormon opět vede nefitská vojska do bitev krve a smrti – Kniha Mormonova vyjde, aby přesvědčila veškerý Izrael, že Ježíš je Kristus – Pro svou nevíru budou Lamanité rozptýleni a Duch se s nimi ustane nesnaditi – V posledních dnech obdrží evangelium od pohanů. Kolem roku 375–384 po Kr.

1 A stalo se, že jsem vyšel mezi Nefity a odvolal jsem apřísahu, kterou jsem učinil, že jim již nebudu pomáhati; a oni mi opět předali velení svých vojsk, neboť na mne hleděli, jako kdybych je mohl vysvoboditi z jejich strastí.

2 Ale vizte, já jsem aneměl naději, neboť jsem znal soudy Páně, které na ně měly přijíti; neboť oni nečinili pokání ze svých nepravostí, ale bojovali za svůj život, aniž by vzývali onu Bytost, která je stvořila.

3 A stalo se, že Lamanité na nás přišli, když jsme uprchli do města Jordán; ale vizte, byli zahnáni zpět, takže v oné době město nedobyli.

4 A stalo se, že na nás přišli opět, a my jsme město udrželi. A byla také další města, která Nefité udrželi, kterážto opevnění je odřízla, takže se nemohli dostati do země, která ležela před námi, aby zničili obyvatele naší země.

5 Ale stalo se, že všechny země, kterými jsme prošli a jejichž obyvatelé se neshromáždili, Lamanité zničili a jejich městečka a vesnice a města byla sežehnuta ohněm; a tak tři sta a sedmdesát a devět let uplynulo.

6 A stalo se, že v třístém a osmdesátém roce na nás Lamanité opět přišli, aby bojovali, a my jsme se jim směle postavili; ale bylo to vše marné, neboť tak veliký byl jejich počet, že šlapali lid Nefiův nohama svýma.

7 A stalo se, že jsme se opět dali na útěk, a ti, jejichž útěk byl rychlejší nežli rychlost Lamanitů, unikli, a ti, jejichž útěk nepřesahoval rychlost Lamanitů, byli sraženi a zničeni.

8 A nyní vizte, já, Mormon, si nepřeji trýzniti duši lidí tím, že bych před ně stavěl tak strašlivý výjev krve a smrti, jaký ležel před očima mýma; ale já, věda, že tyto věci musejí zajisté býti oznámeny a že všechny věci, které jsou skryty, musejí býti azjeveny na střechách domů –

9 A také, že známost o těchto věcech musí apřijíti ke zbytku tohoto lidu, a také k pohanům, kteří, jak pravil Pán, brozptýlí tento lid, a tento lid bude mezi nimi považován za nic – tudíž píši cmalé zkrácení neodvažuje se podati úplnou zprávu o věcech, které jsem viděl, pro přikázání, které jsem obdržel, a také abyste nemuseli míti příliš veliký zármutek nad zlovolností tohoto lidu.

10 A nyní vizte, toto pravím jejich semeni, a také pohanům, kteří mají starost o dům Izraele a kteří si uvědomují, odkud jejich požehnání přicházejí, a vědí to.

11 Neboť vím, že takoví se budou rmoutiti nad pohromou domu Izraele; ano, budou se rmoutiti nad zkázou tohoto lidu; budou se rmoutiti, že tito lidé nečinili pokání, aby je mohla obejmouti náruč Ježíšova.

12 Nyní, atyto věci jsou psány pro bzbytek domu Jákobova; a jsou psány tímto způsobem, protože je známo od Boha, že zlovolnost jim je nepřinese; a budou cukryty Pánu, aby mohly vyjíti v jeho vlastním příhodném čase.

13 A toto je přikázání, které jsem obdržel; a vizte, vyjdou podle přikázání Páně, až to on v moudrosti své uzná za vhodné.

14 A vizte, půjdou k oněm nevěřícím z aŽidů; a s tímto záměrem půjdou – aby mohli býti bpřesvědčeni, že Ježíš je Kristus, Syn živého Boha; že Otec může uskutečniti skrze svého Nejmilovanějšího své veliké a věčné záměry a znovuzříditi Židy nebo celý dům Izraele do země jejich dědictví, kterou jim Pán, jejich Bůh, dal ke splnění csmlouvy své;

15 A také aby símě atohoto lidu mohlo plněji věřiti jeho evangeliu, které k nim bdojde od pohanů; neboť tento lid bude crozptýlen a dstane se temným, špinavým a odporným lidem, více nežli ti, kteří kdy byli mezi námi popsáni, ano, dokonce i ti, kteří byli popsáni mezi Lamanity, a to pro svou nevíru a modlářství.

16 Neboť vizte, Duch Páně se již ustal anesnaditi s jejich otci; a oni jsou na světě bez Krista a bez Boha; a jsou hnáni sem a tam jako bplevy ve větru.

17 Kdysi byli příjemným lidem a měli Krista za svého apastýře; ano, byli vedeni dokonce Bohem Otcem.

18 Ale nyní, vizte, jsou avedeni Satanem sem a tam, stejně jako jsou hnány plevy ve větru nebo jako je loď zmítána sem a tam ve vlnách bez plachty či kotvy či bez něčeho, co by ji řídilo; a stejně jako je ona, takoví jsou oni.

19 A vizte, Pán uschoval jejich požehnání, která mohli v zemi obdržeti, pro apohany, kteří budou zemi vlastniti.

20 Ale vizte, stane se, že pohané je budou hnáti a rozptylovati; a poté, co je pohané budou hnáti a rozptylovati, vizte, pak se Pán arozpomene na bsmlouvu, kterou učinil s Abrahamem a s celým domem Izraele.

21 A také se Pán rozpomene na amodlitby spravedlivých, které k němu byly za ně pronášeny.

22 A pak, ó vy pohané, jak budete moci stanouti před mocí Boží, pokud nebudete činiti pokání a neodvrátíte se od svých zlých cest?

23 Nevíte, že jste v rukou Božích? Nevíte, že on má veškerou moc a že na veliký apříkaz jeho se země bsvine jako svitek?

24 Tudíž, čiňte pokání a pokořte se před ním, aby proti vám nevyšel ve spravedlnosti – aby zbytek semene Jákobova nevyšel mezi vás jako alev a neroztrhal vás na kusy, a není nikoho, aby vysvobodil.