Gia Cốp 6
  Footnotes
  Theme

  Chương 6

  Chúa sẽ phục hồi Y Sơ Ra Ên vào những ngày sau cùng—Rồi thế gian sẽ bị lửa thiêu hủy—Loài người phải đi theo Đấng Ky Tô để tránh khỏi hồ lửa với diêm sinh. Khoảng 544–421 trước T.C.

  1 Và giờ đây, này, hỡi các anh em, tôi đã nói với các anh em rằng, tôi sẽ tiên tri, thì này đây là lời tiên tri của tôi rằng những gì mà tiên tri aGiê Nốt đã nói, liên quan tới gia tộc Y Sơ Ra Ên, khi ông sánh họ như cây ô liu lành, đều chắc chắn phải xảy ra.

  2 Và ngày mà Ngài sẽ đưa tay ra lần thứ hai để aphục hồi dân Ngài, đó là ngày, phải, là lần cuối cùng, mà bnhững tôi tớ của Chúa sẽ ra đi nhờ cquyền năng của Ngài để dnuôi dưỡng và tỉa xén evườn cây của Ngài; và sau đó gsự cuối cùng sẽ đến.

  3 Và phước thay cho những ai đã cần mẫn làm việc trong vườn cây của Ngài; và đáng rủa sả thay cho những kẻ bị đuổi vào nơi dành riêng của mình! Và rồi thế gian sẽ bị lửa athiêu hủy.

  4 Và Thượng Đế của chúng ta đã thương xót chúng ta biết bao, vì Ngài đã nhớ tới gia tộc aY Sơ Ra Ên, cả rễ lẫn nhánh. Ngài đưa btay ra cho họ suốt ngày; vậy mà họ lại là một dân tộc ccứng cổ và hay chống báng; nhưng tất cả những ai không chai đá trong lòng đều sẽ được cứu vào vương quốc của Thượng Đế.

  5 Vậy nên, hỡi đồng bào yêu dấu của tôi, tôi van xin các người bằng những lời phải lẽ là các người hãy hối cải và đến với một tấm lòng cương quyết, và hãy agắn bó với Thượng Đế cũng như Ngài đã gắn bó với các người. Và một khi bcánh tay thương xót của Ngài còn đưa ra đón chờ các người trong ánh sáng ban ngày, thì xin các người đừng có chai đá trong lòng.

  6 Phải, nếu hôm nay các người nghe tiếng nói của Ngài, thì chớ có chai đá trong lòng; vì tại sao các người lại muốn achết?

  7 Vì này, sau khi các người được nuôi dưỡng bằng lời tốt đẹp của Thượng Đế suốt ngày, lẽ nào các người lại còn muốn sinh ra trái xấu để các người phải bị ađốn đi và ném vào lửa?

  8 Này, lẽ nào các người lại bác bỏ những lời này? Lẽ nào các người lại bác bỏ những lời của các vị tiên tri? Và lẽ nào các người lại bác bỏ tất cả những lời nói về Đấng Ky Tô sau khi đã có biết bao nhiêu người nói về Ngài? Lẽ nào các người lại chối bỏ những lời tốt đẹp của Đấng Ky Tô, và quyền năng của Thượng Đế, cùng aân tứ Đức Thánh Linh? Và lẽ nào các người lại dập tắt Thánh Linh và nhạo báng kế hoạch cứu chuộc vĩ đại đã được chuẩn bị trước cho mình?

  9 Các người há không biết rằng, nếu các người làm như vậy, thì quyền năng cứu chuộc và phục sinh, hằng có nơi Đấng Ky Tô, sẽ đem các người đến trước arào phán xét của Thượng Đế với sự hổ thẹn và btội lỗi ghê gớm hay sao?

  10 Và theo quyền năng của acông lý, vì công lý không thể bị chối bỏ được, các người phải đi vào bhồ lửa với diêm sinh, mà các ngọn lửa của nó không bao giờ tắt được, và khói của nó cứ bốc lên mãi mãi và đời đời; hồ lửa với diêm sinh ấy là ccực hình dbất tận.

  11 Ôi, vậy thì, hỡi đồng bào yêu dấu của tôi, các người hãy hối cải và đi vào acổng hẹp, và hãy tiếp tục đi trên con đường hẹp, cho đến khi nào các người đạt được cuộc sống vĩnh cửu.

  12 Ôi, hãy akhôn ngoan! Bây giờ tôi còn biết nói gì thêm nữa đây?

  13 Sau hết, tôi xin vĩnh biệt các người cho đến ngày tôi gặp lại các người trước rào phán xét dễ chịu của Thượng Đế, là nơi đánh những kẻ độc ác bằng sự sợ hãi akinh hồn. A Men.