Pühakirjad
  Eteri 10
  Allalaadimised
  Terve raamat (PDF)
  Joonealused märkused
  Teema

  10. peatükk

  Üks kuningas järgneb teisele – Mõned kuningad on õigemeelsed, teised pahelised – Kui valitseb õigemeelsus, siis Issand õnnistab rahvast ja laseb edul neid saata.

  1 Ja sündis, et Sees, kes oli Heeti järglane – sest Heet oli hukkunud näljahäda läbi ja samuti kogu tema kodakond peale Seesi – mispärast, Sees hakkas taas üles ehitama murtud rahvast.

  2 Ja sündis, et Sees mäletas oma esiisade hävimist ja ta ehitas üles õigemeelse kuningriigi; sest tal oli meeles, mida Issand oli teinud, tuues Jeredi ja tema venna aüle sügavuse; ja ta kõndis Issanda teid mööda; ja talle sündis poegi ja tütreid.

  3 Ja tema vanim poeg, kelle nimi oli Sees, hakkas talle vastu; ometi Sees sai surma röövli käe läbi oma ülimalt suure rikkuse pärast, mis tõi taas rahu tema isale.

  4 Ja sündis, et tema isa ehitas maa palgel üles palju linnu ja rahvas hakkas taas levima üle kogu maa palge. Ja Sees elas väga kõrge eani ja talle sündis Riplakiis. Ja ta suri ning Riplakiis valitses tema asemel.

  5 Ja sündis, et Riplakiis ei teinud seda, mis on Issanda silmis õige, sest tal oli palju naisi ja aliignaisi ja ta pani inimeste õlule seda, mida oli raske kanda; jah, ta maksustas neid raskete maksudega; ja maksudest ehitas ta palju avaraid hooneid.

  6 Ja ta püstitas enesele ülimalt kauni trooni ja ta ehitas palju vanglaid ja need, kes ei tahtnud alluda maksudele, ta heitis vanglasse; ja kes ei olnud võimelised makse maksma, need ta heitis vanglasse; ja ta lasi neil teha pidevalt tööd nende ülalpidamiseks; ja kes keeldus töötamast, selle ta lasi surmata.

  7 Mispärast, ta sai kogu oma peene töö tehtud, jah, koguni oma peene kulla lasi ta puhastada vanglas ja ta lasi vanglas teha kõiksugu oskuslikku tööd. Ja sündis, et ta vaevas rahvast oma hooramiste ja jäledustega.

  8 Ja kui ta oli valitsenud nelikümmend ja kaks aastat, hakkas rahvas talle vastu; ja maal algas taas sõda, nii et Riplakiis surmati ja tema järglased aeti maalt välja.

  9 Ja sündis, et mitmeid aastaid hiljem kogus Morianton (olles Riplakiisi järglane) pagendatutest sõjaväe ja läks ning pidas lahingu rahva vastu; ja ta sai võimu paljudes linnades; ja sõda muutus ülimalt rängaks ja kestis mitmeid aastaid; ja ta sai võimu üle kogu maa ja ta seadis end kogu maa kuningaks.

  10 Ja pärast seda, kui ta oli seadnud end kuningaks, kergendas ta rahva koormat, millega ta võitis poolehoiu rahva silmis ja nad võidsid ta oma kuningaks.

  11 Ja ta tegi rahvale õiglust; kuid mitte iseendale oma paljude hooramiste pärast, mispärast, ta oli Issanda juurest ära lõigatud.

  12 Ja sündis, et Morianton ehitas üles palju linnu ja rahvas sai tema valitsemise ajal ülimalt rikkaks nii hoonete kui ka kulla ja hõbeda ja teravilja kasvatamise ja pudulojuste ja veisekarjade ja selliste asjade poolest, mis olid neile tagasi antud.

  13 Ja Morianton elas väga kõrge eani ja siis sündis temale Kim; ja Kim valitses oma isa asemel; ja ta valitses kaheksa aastat ja tema isa suri. Ja sündis, et Kim ei valitsenud õigemeelselt, mispärast, Issand ei soosinud teda.

  14 Ja tema vend hakkas talle vastu, misläbi ta viis tema vangistusse; ja ta oli vangistuses kõik oma päevad; ja talle sündis vangistuses poegi ja tütreid ja oma vanas eas sündis temale Leevi; ja ta suri.

  15 Ja sündis, et Leevi teenis vangistuses pärast oma isa surma nelikümmend ja kaks aastat. Ja ta sõdis maa kuninga vastu, misläbi ta sai kuningriigi endale.

  16 Ja pärast seda, kui ta oli saanud kuningriigi endale, ta tegi seda, mis on Issanda silmis õige; ja rahvast saatis maal edu; ja ta elas päris kõrge vanuseni ja temale sündis poegi ja tütreid; ja talle sündis ka Korom, kelle ta võidis kuningaks enda asemele.

  17 Ja sündis, et Korom tegi seda, mis on Issanda silmis hea, kõik oma päevad; ja talle sündis palju poegi ja tütreid; ja pärast seda, kui ta oli näinud palju päevi, ta suri, just nagu kõik muu maine; ja tema asemel valitses Kiis.

  18 Ja sündis, et ka Kiis suri ja Liib valitses tema asemel.

  19 Ja sündis, et ka Liib tegi seda, mis on hea Issanda silmis. Ja Liibi päevil amürkmaod hävitati. Mispärast, nad läksid lõunapoolsele maale rahvale toidupoolist küttima, sest maa oli metsloomi täis. Ja ka Liibist endast sai suur jahimees.

  20 Ja nad ehitasid suure linna maakitsuse juurde, kohale, kus meri jagab maa kaheks.

  21 Ja nad hoidsid lõunapoolset maad kõnnumaana, et saada jahisaaki. Ja terve põhjapoolse maa pale oli täis elanikke.

  22 Ja nad olid ülimalt töökad ja nad ostsid ja müüsid ning kauplesid üksteisega, et nad võiksid kasu saada.

  23 Ja nad töötlesid kõiksugu maake ja nad tegid kulda ja hõbedat ja arauda ja messingut ja kõiksugu metalle; ja nad kaevasid seda maa seest välja; mispärast, nad loopisid üles vägevad mullahunnikud, et saada kulla ja hõbeda ja raua ja vase maaki. Ja nad tegid kõiksugu peent tööd.

  24 Ja neil oli siidi ja peenelt põimitud linast; ja nad valmistasid kõiksugu riiet, et nad võiksid katta oma paljast ihu.

  25 Ja nad tegid kõiksugu tööriistu, et maad harida, et nii künda kui ka külvata, lõigata ja kõblata ja ka vilja peksta.

  26 Ja nad tegid ka kõiksugu tööriistu, mille abil nad töötasid oma loomadega.

  27 Ja nad tegid kõiksugu sõjariistu. Ja nad tegid kõiksugu ülimat hoolikust nõudvat tööd.

  28 Ja kunagi pole ükski rahvas saanud olla rohkem õnnistatud kui nemad, ja Issanda käsi pole lasknud kedagi saata suuremal edul. Ja nad olid maal, mis oli kõikidest maadest parim, sest nõnda oli öelnud Issand.

  29 Ja sündis, et Liib elas palju aastaid ja temale sündis poegi ja tütreid; ja temale sündis ka Heartom.

  30 Ja sündis, et Heartom valitses oma isa asemel. Ja kui Heartom oli valitsenud kakskümmend ja neli aastat, vaata, võeti kuningriik temalt ära. Ja ta teenis palju aastaid vangistuses, jah, koguni kõik oma ülejäänud päevad.

  31 Ja temale sündis Heet ja Heet elas vangistuses kõik oma päevad. Ja Heetile sündis Aaron ja Aaron elas vangistuses kõik oma päevad; ja temale sündis Amnigaada ja Amnigaada elas samuti vangistuses kõik oma päevad; ja temale sündis Koriantum ja Koriantum elas vangistuses kõik oma päevad; ja temale sündis Kom.

  32 Ja sündis, et Kom sai enda poole pool kuningriiki. Ja ta valitses poole kuningriigi üle nelikümmend ja kaks aastat; ja ta läks võitlema kuningas Amgiidi vastu ja nad võitlesid mitu aastat, mille jooksul Kom sai võitu Amgiidist ja sai võimu ülejäänud kuningriigi üle.

  33 Ja Komi päevil hakkas maal olema röövleid ja nad võtsid omaks vanad plaanid ja andsid avandeid muistsete kombe kohaselt ning püüdsid taas kuningriiki hävitada.

  34 Nüüd, Kom võitles palju nende vastu; ometi ta ei saanud neist võitu.