3 Nephi 9

Kapittel 9

I mørket forkynner Kristi røst at mange folk er drept og mange byer blitt ødelagt på grunn av deres ugudelighet – Han kunngjør også at han er guddommelig, forteller at Moseloven er oppfylt og innbyr menneskene til å komme til ham og bli frelst. Ca. 34 e.Kr.

1 Og det skjedde at det hørtes en arøst blant alle som fantes på jordens overflate i hele dette land, og den ropte og sa:

2 Ve, ve, ve over dette folk. aVe alle jordens innbyggere hvis de ikke omvender seg. For djevelen bler, og hans engler fryder seg på grunn av mitt folks vakre sønner og døtre som er drept. Og det er på grunn av sine synder og avskyeligheter at de er falt!

3 Se, den store byen Zarahemla og dens innbyggere har jeg brent med ild.

4 Og se, den store byen Moroni har jeg senket i havets dyp og latt dens innbyggere drukne.

5 Og se, den store byen Moronihah og dens innbyggere har jeg dekket med jord for å skjule deres misgjerninger og deres avskyeligheter for mitt åsyn, så profetenes og de helliges blod ikke mer skal komme opp for meg imot dem.

6 Og se, byen Gilgal har jeg latt synke og dens innbyggere bli begravet i jordens dyp,

7 ja, likeledes byen Onihah og dens innbyggere og byen Mocum og dens innbyggere og byen Jerusalem og dens innbyggere. Og jeg har latt avann komme opp i stedet, for å skjule deres ugudelighet og avskyeligheter for mitt åsyn, så profetenes og de helliges blod ikke mer skal komme opp for meg imot dem.

8 Og se, byen Gadiandi og byen Gadiomnah og byen Jakob og byen Gimgimno, alle disse har jeg latt synke og har dannet ahøyder og daler i deres sted. Og innbyggerne der har jeg begravet i jordens dyp for å skjule deres ugudelighet og avskyeligheter for mitt åsyn, så profetenes og de helliges blod ikke mer skulle komme opp for meg imot dem.

9 Og se, den store byen Jakobugath, hvor kong Jakobs folk bodde, har jeg latt brenne med ild på grunn av deres synder og deres ugudelighet, som var større enn all ugudelighet i hele landet på grunn av deres ahemmelige mord og hemmelige forbund. For det var de som ødela mitt folks fred og landets styreform. Derfor lot jeg dem brenne for å butrydde dem for mitt åsyn, så profetenes og de helliges blod ikke mer skulle komme opp for meg imot dem.

10 Og se, byen Laman og byen Josh og byen Gad og byen Kishkumen og innbyggerne der har jeg latt brenne med ild på grunn av deres ugudelighet ved å kaste profetene ut og stene dem som jeg sendte for å fortelle dem om deres ugudelighet og deres avskyeligheter.

11 Og fordi de kastet dem alle ut så det ikke fantes noen rettferdig blant dem, sendte jeg aild ned og drepte dem, så deres ugudelighet og avskyeligheter kunne skjules for mitt åsyn, så blodet fra profetene og de hellige, de som jeg sendte blant dem, ikke kunne rope til meg bfra jorden imot dem.

12 Og amange store ødeleggelser har jeg latt komme over dette land og over dette folk på grunn av deres ugudelighet og deres avskyeligheter.

13 Alle dere som er aspart fordi dere var mer rettferdige enn dem, vil dere ikke nå vende tilbake til meg og angre deres synder og omvende dere så jeg kan bhelbrede dere?

14 Ja, sannelig sier jeg dere, hvis dere vil akomme til meg, skal dere få bevig liv. Se, min cbarmhjertighets arm er utrakt mot dere, og hver den som vil komme, ham vil jeg ta imot, og velsignet er de som kommer til meg.

15 Se, jeg er Jesus Kristus, Guds Sønn. Jeg askapte himlene og jorden og alle ting som i dem er. Jeg var hos Faderen fra begynnelsen av. bJeg er i Faderen og Faderen i meg, og i meg har Faderen herliggjort sitt navn.

16 Jeg kom til mitt eget, men mine egne atok ikke imot meg. Og Skriftene om mitt komme er oppfylt.

17 Og alle som har tatt imot meg, har jeg alatt bli Guds sønner, og det vil jeg la skje med alle som tror på mitt navn, for se, bforløsningen kommer ved meg, og i meg er cMoseloven oppfylt.

18 Jeg er verdens alys og liv. Jeg er bAlfa og Omega, begynnelsen og enden.

19 Og dere skal aikke mer ofre til meg ved blodsutgytelse. Ja, deres ofringer og brennoffer skal avskaffes, for jeg vil ikke godta noen av deres ofringer og brennoffer.

20 Og som aoffer til meg skal dere ofre et sønderknust hjerte og en angrende ånd. Og den som kommer til meg med et sønderknust hjerte og en angrende ånd, ham vil jeg bdøpe med ild og med Den hellige ånd, liksom lamanittene, fordi de hadde tro på meg da de ble omvendt, og ble døpt med ild og med Den hellige ånd – men de visste det ikke.

21 Se, jeg har kommet til verden for å bringe verden forløsning, for å frelse verden fra synd.

22 Derfor, den som aomvender seg og kommer til meg som et lite bbarn, ham vil jeg ta imot, for slike hører Guds rike til. Se, for slike har jeg csatt mitt liv til og har tatt det igjen. Omvend dere derfor og kom til meg, alle jordens ender, og bli frelst.