3 Nefi 28

Capitolul 28

Nouă dintre cei doisprezece doresc şi li se făgăduieşte o moştenire în împărăţia lui Hristos atunci când vor muri—Cei trei nefiţi doresc şi li se dă putere asupra morţii aşa ca ei să rămână pe pământ până când Isus va veni din nou—Ei sunt strămutaţi şi văd lucruri care nu sunt îngăduite să fie glăsuite şi ei acum slujesc printre oameni. Circa 34-35 d.H.

1 Şi s-a întâmplat că atunci când Isus a spus aceste cuvinte, El a spus către ucenicii Săi, unul câte unul, zicându-le: Ce doriţi voi de la Mine după ce Eu sunt dus la Tatăl?

2 Şi ei toţi au glăsuit, în afară de trei, zicând: Noi dorim ca, după ce am trăit până la vârsta omului, slujirea noastră la care Tu ne-ai chemat să se poată termina pentru ca noi să putem veni în grabă la Tine, în împărăţia Ta.

3 Iar El a spus către ei: Binecuvântaţi sunteţi voi pentru că voi doriţi acest lucru de la Mine; de aceea, după ce veţi fi în vârstă de şaptezeci şi doi de ani, voi veţi veni la Mine în împărăţia Mea; şi în Mine veţi găsi aodihna.

4 Şi după ce El a vorbit către ei, El s-a întors către cei trei şi a spus către ei: Ce vreţi voi ca Eu să fac pentru voi atunci când Eu sunt dus la Tatăl?

5 Şi ei s-au întristat în inimile lor, căci nu îndrăzneau să-I spună Lui ceea ce doreau.

6 Iar El a spus către ei: Iată, Eu acunosc gândurile voastre, iar voi aţi dorit lucrul pe care bIoan, cel iubit al Meu, care a fost cu mine în slujirea Mea, l-a dorit de la Mine, înainte ca Eu să fi fost ridicat de către iudei.

7 De aceea, mai binecuvântaţi sunteţi voi, căci nu veţi gusta aniciodată bmoartea; ci veţi trăi ca să vedeţi toate lucrările Tatălui către copiii oamenilor chiar până când toate lucrurile vor fi împlinite în acord cu voinţa Tatălui, atunci când Eu voi veni în slava Mea cu cputerile cerului.

8 Şi voi nu veţi suferi niciodată durerile morţii; ci atunci când Eu voi veni în slava Mea, voi veţi fi transformaţi într-o clipă din amortalitate la bnemurire; iar apoi, veţi fi binecuvântaţi în împărăţia Tatălui Meu.

9 Şi iarăşi, voi nu veţi avea durere atunci când veţi trăi în carne trupească şi nici supărare, decât pentru păcatele lumii; şi toate acestea le voi face Eu datorită lucrului pe care l-aţi dorit voi de la Mine, căci aţi dorit ca să puteţi aaduce sufletele oamenilor la Mine atât timp cât lumea va fi.

10 Şi pentru aceasta voi veţi avea bucurie adeplină; şi voi veţi fi aşezaţi în împărăţia Tatălui Meu; da, bucuria voastră va fi deplină, tot aşa cum Tatăl Mi-a dat Mie bucurie deplină; şi voi veţi fi tot aşa cum sunt Eu, iar Eu sunt aşa cum este Tatăl; iar Tatăl şi cu Mine suntem buna;

11 Iar Duhul aSfânt depune mărturie despre Tatăl şi despre Mine; iar Tatăl va da Duhul Sfânt copiilor oamenilor datorită Mie.

12 Şi s-a întâmplat că atunci când Isus a spus aceste cuvinte, El a atins pe fiecare dintre ei cu degetul Său, în afară de cei trei care trebuia să rămână, iar apoi a plecat.

13 Şi iată, cerurile s-au deschis şi ei au fost aluaţi în cer şi au văzut şi auzit lucruri care nu pot fi spuse.

14 Şi lor li s-a ainterzis să vorbească; şi nici nu li s-a dat lor voie să spună lucrurile pe care le-au văzut şi le-au auzit;

15 Şi ei nu puteau să spună dacă erau în trupul lor sau în afara trupului lor; căci li se părea că erau aschimbaţi la faţă, că erau transformaţi de la acest trup de carne la o stare nemuritoare şi că puteau să vadă lucrurile lui Dumnezeu.

16 Dar s-a întâmplat că iarăşi au slujit pe faţa pământului; cu toate acestea, ei nu au slujit despre lucrurile pe care le auziseră şi le văzuseră din cauza poruncii care le fusese dată lor în ceruri.

17 Şi acum, eu nu ştiu dacă ei erau muritori sau nemuritori începând cu ziua schimbării lor la faţă;

18 Dar eu atât ştiu, că în acord cu scrierile care au fost date—ei au mers pe faţa pământului şi au predicat întregului popor, unind cu Biserica pe oricât de mulţi voiau să creadă în predicile lor, botezându-i, iar toţi cei care au fost botezaţi au primit Duhul Sfânt.

19 Şi ei au fost aruncaţi în închisoare de către aceia care nu aparţineau de Biserică. Şi aînchisorile nu puteau să-i ţină, căci ele se crăpau în două.

20 Şi ei au fost aruncaţi în pământ; dar ei au lovit pământul cu cuvântul lui Dumnezeu într-atât, încât prin aputerea Lui ei au fost eliberaţi din adâncurile pământului; şi de aceea, ei nu puteau săpa gropi destul de adânci ca să-i ţină pe ei.

21 Şi de trei ori au fost aruncaţi ei într-un acuptor, dar nu au păţit nimic.

22 Şi de două ori au fost ei aruncaţi într-o agroapă cu fiare sălbatice; şi iată, ei s-au jucat cu fiarele aşa cum se joacă un copil cu un miel nou-născut şi nu au păţit nimic.

23 Şi s-a întâmplat că în felul acesta s-au dus ei printre toţi oamenii lui Nefi şi au predicat aEvanghelia lui Hristos către toţi oamenii de pe faţa ţării; şi ei au fost convertiţi către Domnul şi s-au unit cu Biserica lui Hristos; şi astfel, oamenii bacelei generaţii au fost binecuvântaţi în acord cu cuvintul lui Isus.

24 Şi acum eu, Mormon, termin de vorbit despre aceste lucruri un timp.

25 Iată, eu eram gata să scriu anumele acelora care nu trebuia niciodată să guste moartea, dar Domnul mi-a interzis să fac aceasta; de aceea, nu le scriu, căci ele sunt ascunse de lume.

26 Dar iată, eu i-am văzut, iar ei mi-au slujit mie.

27 Şi iată, ei vor fi printre neamuri, iar neamurile nu-i vor cunoaşte.

28 Ei, de asemenea, vor fi printre iudei, iar iudeii nu-i vor cunoaşte.

29 Şi se va întâmpla, atunci când Domnul va găsi potrivit în înţelepciunea Sa, ca ei să slujească tuturor triburilor aîmprăştiate ale lui Israel, precum şi tuturor naţiunilor, neamurilor, limbilor şi popoarelor; şi vor aduce către Isus multe suflete dintre ei pentru ca dorinţa lor să fie împlinită, precum şi datorită puterii de convingere a lui Dumnezeu care este în ei.

30 Şi ei sunt ca şi aîngerii lui Dumnezeu; şi dacă ei se vor ruga Tatălui în numele lui Isus, atunci ei vor putea să se arate oricărui om pe care ei îl vor socoti bun.

31 De aceea, mari şi minunate lucruri vor fi făcute de către ei înainte de ziua cea amare a venirii, când toţi oamenii vor sta cu siguranţă în faţa scaunului de judecată al lui Hristos;

32 Da, chiar şi printre neamuri va fi o amare şi minunată lucrare făcută de către ei înainte de acea zi de judecată.

33 Şi dacă aveţi scripturile care fac o relatare completă despre toate faptele minunate ale lui Hristos, atunci veţi şti, în acord cu cuvintele lui Hristos, că aceste lucruri cu siguranţă se vor întâmpla.

34 Şi vai de acela care anu va asculta de cuvintele lui Isus şi ale bacelora pe care El i-a ales şi i-a trimis printre ei; căci oricine care nu va primi cuvintele lui Isus şi cuvintele acelora pe care El i-a trimis, nu-L va primi pe El; şi de aceea, El nu-l va primi pe el în ziua din urmă;

35 Şi ar fi mai bine pentru ei dacă nu s-ar fi născut. Căci credeţi voi că faceţi să înceteze dreptatea unui Dumnezeu mâniat, care a fost acălcat în picioare de oameni pentru ca prin aceasta salvarea să poată veni?

36 Şi acum iată, aşa cum eu am spus despre aceia pe care Domnul i-a ales, da, şi anume cei trei care au fost luaţi în ceruri, despre care eu nu ştiu dacă erau curăţaţi din mortalitate în nemurire—

37 Dar iată, de când eu am scris, L-am întrebat pe Domnul, iar El mi-a făcut cunoscut mie cum că trebuie să fie o schimbare a trupurilor lor sau altfel spus, ei ar trebui să guste moartea;

38 De aceea, pentru ca ei să nu guste moartea, o aschimbare a fost făcută asupra trupurilor lor pentru ca ei să nu sufere nici durere şi nici supărare, în afară de durerea şi supărarea pentru păcatele lumii.

39 Acum, această schimbare nu era la fel de mare ca aceea care se va întâmpla în ziua din urmă; dar a fost o schimbare făcută asupra lor, în aşa fel încât Satana să nu poată să aibă nici o putere asupra lor, pentru ca el să nu poată să-i aispitească pe ei; iar ei au fost bsfinţiţi în carne pentru ca să fie csfinţi şi pentru ca puterile pământului să nu poată să-i captureze.

40 Şi în starea aceasta trebuia ei să rămână până în ziua judecăţii lui Hristos; şi în ziua aceea, ei trebuia să primească o schimbare şi mai mare şi să fie primiţi în Împărăţia Tatălui din care să nu mai iasă, ci să locuiască cu Dumnezeu în ceruri în vecii vecilor.