3 Nefi 30

Capitolul 30

Neamurilor din zilele din urmă li se porunceşte să se pocăiască, să vină la Hristos şi să fie numărate împreună cu casa lui Israel. Circa 34–35 d.H.

1 Ascultaţi, o, voi neamuri, şi auziţi cuvintele lui Isus Hristos, Fiul Dumnezeului celui Viu, cuvinte pe care El mi-a poruncit să le spun despre voi, căci iată, El mi-a aporuncit să scriu, zicând:

2 Întoarceţi-vă, voi toate aneamurile, de la căile voastre păcătoase; şi bpocăiţi-vă de faptele voastre rele, de minciunile voastre şi de înşelăciunile voastre, de curviile voastre şi de ororile voastre tăinuite, de idolatriile voastre şi de crimele voastre, de vicleşugurile voastre preoţeşti şi de invidiile voastre, de conflictele voastre şi de toate ticăloşiile voastre şi de lucrurilor voastre abominabile; şi veniţi la Mine şi fiţi botezaţi în numele Meu pentru ca să puteţi primi iertarea păcatelor voastre şi să fiţi umpluţi de Duhul Sfânt, pentru ca să puteţi fi cnumăraţi împreună cu poporul Meu, care este din casa lui Israel.