3 Нефи 27
назад напред

Глава 27

Исус им заповядва да нарекат църквата на Негово име. Неговата мисия и единяваща жертва съставляват Евангелието Му. На човеците е заповядано да се покаят и да бъдат кръстени, за да могат да бъдат осветени от Светия Дух. Те трябва да бъдат тъкмо такива, какъвто е Исус. Около 34–35 г. от Хр.

1 И стана така, че докато учениците на Исуса пътуваха и проповядваха нещата, които бяха видели и чули, и кръщаваха в името на Исуса, случи се, че учениците се събраха заедно и се аобединиха в усърдна молитва и бпост.

2 И Исус им се аяви отново, защото те се молеха на Отца в Неговото име; и Исус дойде и застана посред тях, и им каза: Какво искате да ви дам?

3 И те Му казаха: Господи, ние искаме да ни кажеш името, с което да наричаме тази църква; понеже има спорове между людете по този въпрос.

4 И Господ им каза: Истина, истина ви казвам, защо людете трябва да роптаят и да спорят заради това нещо?

5 Не са ли чели писанията, които казват, че вие трябва да вземете върху си аимето на Христа, което е Моето име? Защото с това име ще бъдете призовани в последния ден.

6 И който вземе върху си Моето име и аустои до края, същият ще бъден спасен в последния ден.

7 Ето защо всичко, което правите, ще го правите в Мое име; ето защо, вие ще наречете църквата на Мое име; и ще призовете Отца в Моето име, за да благослови църквата заради Мене.

8 И как да бъде аМоя бцърквата, освен ако не е наречена на Мое име? Защото, ако една църква е наречена на Моисеевото име, тогава тя е църквата на Моисей; или ако тя е наречена на името на човек, тогава тя е църква човешка; но ако тя е наречена на Моето име, тогава тя е Моята църква, ако е изградена върху Моето Евангелие.

9 Истина ви казвам, че вие сте съградени върху Моето Евангелие; ето защо трябва каквото и да наричате, да го наречете с Моето име; затова, ако призовете Отца за църквата, ако това е в Мое име, Отец ще ви чуе.

10 И ако е тъй, че църквата е изградена върху Моето Евангелие, тогава Отец ще покаже делата Си в нея.

11 Но ако тя не е изградена върху Моето Евангелие, а е изградена върху делата човешки или делата дяволски, истина ви казвам, че те ще се радват за кратко време на делата си, и скоро идва краят, и те ще са аотсечени и хвърлени в огъня, откъдето връщане няма.

12 Защото делата им ги аследват и заради техните дела те са отсечени; затова помнете нещата, които ви казах.

13 Ето, Аз ви дадох Моето аЕвангелие и това е Евангелието, което ви дадох — че Аз дойдох в света, за да върша бволята на Моя Отец, защото Моят Отец Ме изпрати.

14 И Моят Отец Ме изпрати, за да мога да бъда аиздигнат на кръста; за да мога, след като бъда издигнат на кръста, да бпривлека всички човеци към Мене и тъй както Аз бях издигнат от човеците, тъкмо тъй човеците да бъдат вдигнати от Отца, за да застанат пред Мене и да бъдат всъдени според делата им, били те добри или били те зли.

15 И поради тази причина Аз бях авдигнат; ето защо, според силата на Отца Аз ще привлека всичките човеци към Мене, за да може да бъдат съдени според делата им.

16 И ще стане така, че всеки, който се апокае и е бкръстен в Моето име, същият ще бъде изпълнен; и ако вустои до края, ето, него ще считам за невинен пред Моя Отец в него ден, когато ще застана да съдя света.

17 А онзи, който не устои до края, той ще бъде отсечен и хвърлен в огъня, откъдето не може да се върне повече, заради аправосъдието на Отца.

18 И това е словото, което Той е дал на чедата човешки. И поради тази причина Той изпълнява словата, които е дал; и Той не лъже, а изпълнява всичките Си слова.

19 И анищо нечисто не може да влезе в Неговото царство; ето защо, нищо не влиза в бпокоя Му, освен онези, които са вочистили одеждите си в Моята кръв, поради тяхната вяра и покаяние за всичките им грехове и верността им до края.

20 Сега, тази е заповедта: аПокайте се, вие, от всички земни краища, елате при Мене и бъдете бкръстени в Моето име, за да може да бъдете восветени чрез приемането на Светия Дух, за да може да застанете гнеопетнени пред Мене в последния ден.

21 Истина, истина ви казвам, това е Моето Евангелие; и вие познавате нещата, които трябва да вършите в Моята църква; защото делата, които сте Ме виждали да върша, и вие ще ги вършите също; защото това, което сте Ме виждали да върша, тъкмо същото ще вършите.

22 Затова, ако вършите тези неща, благословени сте, защото ще бъдете вдигнати в последния ден.

23 Запишете нещата, които видяхте и чухте, освен онези, които са азабранени.

24 Запишете делата на този народ, които ще бъдат тъкмо както е било писано за онова, което беше.

25 Защото ето, този народ ще бъде асъден от книгите, които са написани и тези, които ще бъдат написани, защото чрез тях бделата им ще станат знайни на човеците.

26 И ето, всичките неща са анаписани от Отца; ето защо, светът ще бъде съден според книгите, които ще бъдат написани.

27 И знайте, че авие ще бъдете съдии на този народ според правосъдието, което Аз ще ви дам и което ще бъде справедливо. Прочее, бкакви човеци трябва да бъдете вие? Истина ви казвам, тъкмо вкакъвто съм Аз.

28 И сега, Аз аотивам при Отца. И истина ви казвам, каквито и неща да поискате от Отца в Мое име, ще ви се дадат.

29 Ето защо, аискайте и ще получите; хлопайте и ще ви се отвори; защото този, който иска, получава, и на този, който хлопа, ще се отвори.

30 И сега, ето, велика и пълна е радостта Ми за вас и за това поколение; да, дори и Отец също се радва, и всички свети ангели се радват за вас и за това поколение, защото аникой от тях не е изгубен.

31 Ето, Аз бих желал да разберете; защото Аз имам пред вид тези, които са живи асега от бтова поколение; и никой от тях не е изгубен; и в тях Аз имам пълнотата на врадостта.

32 Но ето, наскърбен съм за ачетвъртото поколение от това поколение, защото те са отведени в плен от оногова, тъкмо както беше синът на погибелта; защото те ще Ме продадат за сребро и за злато, и за онова, което бмолец разяжда и крадци подкопават и крадат. И в него ден Аз ще ги посетя, тъкмо като върна делата им върху техните собствени глави.

33 И стана така, че когато Исус свърши тези слова, Той каза на учениците Си: Влезте през астеснената порта; защото стеснена е портата и тесен е пътят, който води към живот, и малцина са, които го намират; но широка е портата и пространен е пътят, който води към смърт, и мнозина са тези, които вървят по него, докато не настъпи нощта, в която никой човек не може да работи.