2 Nefi 31
  Fusnote
  Tema

  Poglavlje 31

  Nefi govori zašto se Krist krstio — Ljudi moraju slijediti Krista, krstiti se, primiti Duha Svetoga, te ustrajati do svršetka da bi bili spašeni — Pokajanje i krštenje vrata su za tijesnu i uzanu stazu — Vječni život dolazi onima koji obdržavaju zapovijedi nakon krštenja. Oko 559–545. pr. Kr.

  1 A sad ja, Nefi, okončavam aprorokovanje svoje vama, ljubljena braćo moja. A mogu pisati samo nekoliko stvari za koje znadem da se zasigurno moraju dogoditi; i mogu pisati samo ponešto od riječi brata svojega Jakova.

  2 Stoga, ono što zapisah dostatno mi je, osim nekoliko riječi koje moram izreći o anauku Kristovu; stoga, govorit ću vam jasno, u skladu s jasnoćom prorokovanja svojega.

  3 Jer duša moja uživa u jasnoći; jer na taj način Gospod Bog djeluje među djecom ljudskom. Jer Gospod Bog daje asvjetlost razumijevanju; jer on govori ljudima u skladu s bjezikom njihovim, tako da bi shvatili.

  4 Stoga, htio bih da se spomenete kako vam govorah o onomu aproroku što mi ga Gospod pokaza, koji će krstiti bJaganjca Božjega, koji odnosi grijehe svijeta.

  5 I evo, ako Jaganjac Božji, koji je svet, ima potrebu biti akršten vodom da ispuni svu pravednost, o dakle, koliko li veću potrebu imamo mi, koji smo nesveti, biti kršteni, da, i to vodom!

  6 A sad, pitao bih vas, ljubljena braćo moja, u čemu Jaganjac Božji ispuni svu pravednost krsteći se vodom?

  7 Ne znate li da on bijaše svet? No, premda je svet, on pokazuje djeci ljudskoj da po tijelu ponizuje sebe pred Ocem, i svjedoči Ocu da će mu biti aposlušan u obdržavanju zapovijedi njegovih.

  8 Stoga, nakon što bijaše kršten vodom Duh Sveti siđe na njega u aobličju bgoluba.

  9 I opet, to pokazuje djeci ljudskoj tjesnoću staze, i uskoću avrata kroz koja trebaju ulaziti, a on postavi primjer pred njima.

  10 I on reče djeci ljudskoj: aSlijedi me. Stoga, ljubljena braćo moja, možemo li bslijediti Isusa, a da ne budemo voljni obdržavati zapovijedi Očeve?

  11 A Otac reče: Pokajte se, pokajte se, i krstite se u ime Ljubljenoga Sina mojega.

  12 I također, glas Sinov dođe mi govoreći: Onaj tko se krsti u ime moje, njemu će Otac adati Duha Svetoga, kao meni; stoga, bslijedite me, i činite ono što vidjeste da ja činim.

  13 Stoga, ljubljena braćo moja, znadem, ako budete slijedili Sina, s cjelovitom namjerom srca, ne čineći licemjerja ni obmane pred Bogom, već s pravom nakanom, kajući se za grijehe svoje, svjedočeći Ocu kako ste akrštenjem voljni preuzeti na sebe ime Kristovo — da, slijedeći Gospoda svojega i Spasitelja svojega dolje u vodu, u skladu s riječju njegovom, gle, tada ćete primiti Duha Svetoga; da, tada dolazi bkrštenje ognjem i Duhom Svetim; i tada možete govoriti cjezikom anđelā i klicati hvale Svecu Izraelovu.

  14 No gle, ljubljena braćo moja, ovako dođe glas Sinov k meni, govoreći: Nakon što se pokajete za grijehe svoje, i posvjedočite Ocu krštenjem vodom kako ste voljni obdržavati zapovijedi moje, te primite krštenje ognjem i Duhom Svetim, i možete govoriti novim jezikom, da, i to jezikom anđelā, pa ako me nakon toga azaniječete, bilo bi bbolje za vas da me niste upoznali.

  15 I začuh glas od Oca, gdje govori: Da, riječi Ljubljenoga mojega istinite su i vjerne. Onaj koji ustraje do svršetka, taj će biti spašen.

  16 I evo, ljubljena braćo moja, znadem po tome da čovjek, osim ako ne austraje do svršetka, slijedeći bprimjer Sina živoga Boga, ne može biti spašen.

  17 Stoga, činite ono što vam kazah kako vidjeh da će Gospod vaš i Otkupitelj vaš činiti; jer, iz ovog mi razloga to bijaše pokazano, da bi vi mogli upoznati vrata kroz koja trebate ući. Naime, vrata kroz koja trebate ući su pokajanje i akrštenje vodom; a tada dolazi botpust grijeha vaših ognjem i Duhom Svetim.

  18 I tad ste vi na toj atijesnoj i uzanoj bstazi što vodi u vječni život; da, uniđoste kroz vrata; učiniste u skladu sa zapovijedima Oca i Sina; i primiste Duha Svetoga, koji csvjedoči o Ocu i Sinu, te se tako ispuni obećanje koje on dade, da ćete, uđete li tim putem, primiti Duha.

  19 A sad, ljubljena braćo moja, nakon što stigoste na tu tijesnu i uzanu stazu, pitao bih je li sve aučinjeno? Gle, kažem vam: Ne; jer vi ne dođoste dotle, a da to ne bijaše po riječi Kristovoj s nepokolebljivom bvjerom u njega, coslanjajući se posvema na zasluge onoga koji je moćan da spasi.

  20 Stoga, morate se aprobijati naprijed s postojanošću u Kristu, imajući savršen sjaj bnade i cljubav prema Bogu i svim ljudima. Dakle, budete li se probijali naprijed, gosteći se riječju Kristovom, i dustrajete li do svršetka, gle, ovako govori Otac: Imat ćete vječni život.

  21 I evo gle, ljubljena braćo moja, ovo je aput; i nema bnikakvog drugog puta niti cimena danog pod nebom po kojemu čovjek može biti spašen u kraljevstvu Božjem. I evo gle, to je dnauk Kristov, te jedini i istiniti nauk eOca, i Sina, i Duha Svetoga, koji su fjedan Bog, bez kraja. Amen.