1 Nephi 14
  Footnotes

  Kapittel 14

  En engel forteller Nephi hvordan hedningefolkene vil bli velsignet og forbannet — Det er bare to kirker: Guds Lams Kirke og djevelens kirke — Guds hellige i alle nasjoner blir forfulgt av den store og avskyelige kirke — Apostelen Johannes vil skrive om verdens ende. Ca. 600–592 f.Kr.

  1 Og det skal skje at hvis ahedningefolkene lytter til Guds Lam på den dag han skal åpenbare seg for dem i ord og bkraft, og virkelig fjerner sine csnublestener —

  2 og ikke forherder sine hjerter mot Guds Lam, skal de regnes blant din fars ætt, ja, de skal aregnes blant Israels hus, og de skal være et bvelsignet folk i det lovede land for evig. De skal aldri mer føres i fangenskap, og Israels hus skal aldri mer bli adspredt.

  3 Og den store agrav som er blitt gravd for dem av den store og avskyelige kirke, som ble grunnlagt av djevelen og hans barn så han kunne lede menneskenes sjeler ned til helvete, ja, den store grav som er blitt gravd til menneskenes undergang, skal fylles med dem som gravde den, til deres fullstendige ødeleggelse, sier Guds Lam, men ikke sjelens ødeleggelse med mindre den kastes i det bhelvete som ikke har noen ende.

  4 For se, det er slik djevelen tar til fange, og slik er det også Gud er rettferdig mot alle som utøver ugudelighet og avskyelighet for ham.

  5 Og det skjedde at engelen talte til meg, Nephi, og sa: Du har sett at hvis hedningefolkene omvender seg, skal det bli vel med dem, og du kjenner også de pakter Herren har inngått med Israels hus, og du har også hørt at den som aikke omvender seg, må gå til grunne.

  6 Derfor, ave hedningefolkene hvis de forherder sine hjerter mot Guds Lam.

  7 For den tid kommer, sier Guds Lam, da jeg vil utføre et stort og astrålende verk blant menneskenes barn, et verk som enten på den ene eller den andre måten skal vare evindelig, enten for å overbevise dem om fred og bevig liv eller for å overgi dem til sine hårde hjerter og forblindede tanker, så de blir ført ned i fangenskap og også blir ødelagt både timelig og åndelig i overensstemmelse med cdjevelens fangenskap som jeg har omtalt.

  8 Og det skjedde at da engelen hadde talt disse ord, sa han til meg: Husker du aFaderens pakter med Israels hus? Og jeg svarte ham: Ja.

  9 Og det skjedde at han sa til meg: Se og betrakt den store og avskyelige kirke som er avskyelighetenes mor og som adjevelen har grunnlagt.

  10 Og han sa til meg: Se, det er bare ato kirker. Den ene er Guds Lams kirke, og den bandre er djevelens kirke. Den som ikke tilhører Guds Lams kirke, tilhører derfor den store kirke som er avskyelighetenes mor, og hun er hele jordens cskjøge.

  11 Og det skjedde at jeg så og fikk se hele jordens skjøge, og hun satt på mange avann, og bhun hadde herredømme over hele jorden blant alle nasjoner, slekter, tungemål og folk.

  12 Og det skjedde at jeg så Guds Lams kirke, og dens antall var a på grunn av skjøgens ugudelighet og avskyeligheter, hun som satt på de mange vann. Ikke desto mindre så jeg at Guds Lams kirke som besto av Guds hellige, også var over bhele jorden, og deres herredømme på jorden var lite på grunn av ugudeligheten til den store skjøge som jeg så.

  13 Og det skjedde at jeg så at avskyelighetenes store mor samlet sammen store skarer overalt på jorden blant alle hedningefolkenes nasjoner for å akjempe mot Guds Lam.

  14 Og det skjedde at jeg, Nephi, så at Guds Lams kraft falt på de hellige i Lammets kirke og på Herrens pakts folk som var adspredt over hele jordens overflate, og de var væpnet med rettskaffenhet og med aGuds kraft i stor herlighet.

  15 Og det skjedde at jeg så at Guds vrede ble autøst over den store og avskyelige kirke, så det ble kriger og rykter om kriger blant alle bnasjoner og slekter på jorden.

  16 Og da det begynte å bli akriger og rykter om kriger blant alle nasjoner som tilhørte avskyelighetenes mor, talte engelen til meg og sa: Se, Guds vrede er over skjøgers mor, og du ser alt dette.

  17 Og når den adag kommer at bGuds vrede blir utøst over skjøgers mor — som er hele jordens store og avskyelige kirke som djevelen har grunnlagt — på den dag skal cFaderens verk begynne, og han vil berede veien for å oppfylle de dpakter han har inngått med sitt folk som er av Israels hus.

  18 Og det skjedde at engelen talte til meg og sa: Se!

  19 Og jeg så og fikk se en mann, og han var kledd i en hvit kjortel.

  20 Og engelen sa til meg: Se, aen av Lammets tolv apostler.

  21 Se, han skal se og skrive resten av dette, ja, også mange ting som har hendt.

  22 Og han skal også skrive om verdens ende.

  23 Derfor er de ting han skal skrive, rettferdige og sanne, og se, de er skrevet i den aboken du så komme ut av jødens munn. Og på den tid de kom ut av jødens munn — eller på den tid da boken kom ut av jødens munn — var de ting som ble skrevet, klare og rene og var meget bverdifulle og lette å forstå for alle mennesker.

  24 Og se, av det som denne aLammets apostel skal skrive, er det mange ting som du har sett, og se, resten skal du se.

  25 Men det du heretter skal se, skal du ikke skrive, for Gud Herren har bestemt at Guds Lams apostel skal askrive det.

  26 Til andre som har levd, har han også vist alle ting, og de har skrevet dem, og det er aforseglet for å komme frem i sin renhet til Israels hus i Herrens egen beleilige tid i overensstemmelse med sannheten som er i Lammet.

  27 Og jeg, Nephi, hørte og bærer vitnesbyrd om at navnet på Lammets apostel var aJohannes, ifølge engelens ord.

  28 Og se, jeg, Nephi, forbys å skrive resten av det jeg så og hørte, derfor nøyer jeg meg med å skrive det jeg har skrevet, men jeg har bare skrevet en liten del av det jeg så.

  29 Og jeg bærer vitnesbyrd om at jeg så det som min afar så, og Herrens engel gjorde det kjent for meg.

  30 Og nå slutter jeg å tale om det jeg så da jeg ble ført bort i Ånden, og selv om alt jeg så ikke er skrevet, er i hvert fall det jeg har skrevet, asant. Og slik er det. Amen.