Other Resources
Apostazia

Apostazia

Când persoane individuale sau grupuri de persoane se îndepărtează de principiile Evangheliei, ele se găsesc în starea de apostazie.

Au existat perioade de apostazie generală de-a lungul întregii istorii a lumii. După vremuri de neprihănire, oamenii s-au întors adesea către răutate. Un exemplu este marea apostazie, care a avut loc după ce Salvatorul a întemeiat Biserica Sa. După moartea Salvatorului şi a apostolilor Săi, oamenii au modificat principiile Evanghelie şi au făcut schimbări neautorizate în organizarea Bisericii şi în rânduielile preoţiei. Datorită acestei răutăţi foarte întinse, Domnul a retras autoritatea preoţiei de pe pământ.

În timpul marii apostazii, oamenii erau lipsiţi de îndrumarea divină prin profeţii în viaţă. Au fost întemeiate multe Biserici, dar ele nu aveau puterea preoţiei pentru a-i conduce pe oameni către adevărata cunoaştere a lui Dumnezeu Tatăl şi a lui Isus Hristos. O parte din scripturile sfinte au fost schimbate sau pierdute şi nimeni nu avea autoritatea de a conferi darul Duhului Sfânt sau de a îndeplini alte rânduieli ale preoţiei. Această apostazie a durat până când Tatăl Ceresc şi Fiul Său Preaiubit au apărut în faţa lui Joseph Smith în anul 1820 şi au început restaurarea plinătăţii Evangheliei.

Noi trăim acum într-o perioadă în care Evanghelia lui Isus Hristos a fost restaurată. Dar, spre deosebire de trecut, Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă nu va fi copleşită de o apostazie generală. Scripturile ne învaţă că Biserica nu va mai fi distrusă niciodată (vezi D&L 138:44; vezi, de asemenea, Daniel 2:44).

Deşi nu va mai exista o altă apostazie generală prin care adevărul să fie părăsit, fiecare dintre noi trebuie să se păzească de apostazia personală. Dumneavoastră vă puteţi feri de apostazia personală respectând legămintele, supunându-vă poruncilor, urmându-i pe conducătorii Bisericii, luând din împărtăşanie şi întărindu-vă permanent mărturia prin studiul zilnic al scripturilor, rugăciune şi slujire.

Referinţe suplimentare: Isaia 24:5; Amos 8:11–12; Matei 24:4–14; Faptele apostolilor 20:28–30; 2 Timotei 3:1–5, 14–15; 4:3–4; 1 Nefi 13:24–29; Mormon 1:13–14; D&L 1:15–17; Joseph Smith – Istorie 1:17–19

Vezi, de asemenea, Administrarea Bisericii, Preoţia, Restaurarea Evangheliei