Jesus Kristus och det eviga evangeliet (Religion 250)
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

Jesus Kristus och det eviga evangeliet (Religion 250)

Lead, Kindly Light

Frågor

 1. Vad kan Frälsaren lära mig om att lyda min himmelske Faders vilja?

  Dina svar bör innehålla följande:

  • Undervisning eller exempel från Frälsarens eviga verksamhet som visar hur han lydde sin himmelske Fader.

  • Sambandet mellan Jesu lydnad mot sin himmelske Fader och ditt eget lärjungeskap.

  • Varför Frälsarens exempel på lydnad betyder något för dig och hur han kan hjälpa dig ta stegen du behöver ta för att bli en bättre lärjunge.

  • Hur hjälper Frälsarens exempel på lydnad dig att lyda din himmelske Faders vilja?

 2. Varför behöver jag en Frälsare?

  Dina svar bör innehålla följande:

  • De största hindren vi behöver övervinna på grund av vårt fallna tillstånd.

  • Hur Frälsarens olika roller under hans eviga verksamhet hjälper vår himmelske Faders barn övervinna dessa hinder.

  • Det vi behöver göra för att ta emot och be om Frälsarens hjälp.

  • Minst ett sätt som du har fått Frälsarens gudomliga hjälp i ditt liv på för att övervinna utmaningar eller svårigheter.

 3. Vad har jag lärt mig under den här kursen om Jesus Kristus och det eviga evangeliet som har välsignat mig?

  Du kan bygga på eller skriva om tankar i dina tidigare svar, eller skriva om något helt annat.

  • Beskriv lärosatsen du har lärt dig om i en eller två meningar.

  • Förklara lärosatsen genom att lyfta fram exempel ur skrifterna eller profeternas ord.

  • Berätta om hur Frälsarens undervisning, exempel eller försoning har välsignat dig.

  • Skriv ner ditt vittnesbörd om det du lärt dig om Jesus Kristus och det eviga evangeliet.

Viktiga lärosatser

Följande information har sammanställts utifrån viktiga lärosatser i lektionerna i den här kursen. Numret inom parentes efter citaten är numret på lektionen i lärarhandledningen Jesus Kristus och det eviga evangeliet (2015) där uttalandena finns. Jämför ditt svar med nedanstående information. Om det finns en viktig lärosats i den här genomgången som du inte tog med i ditt svar, kanske du vill revidera ditt svar innan du lämnar in det. Du behöver inte ta med den här informationen ordagrant i ditt svar, se bara till att du förstår de här lärosatserna och att ditt svar visar det. Eftersom fråga tre är en mer personlig fråga finns det inga viktiga lärosatser för den frågan.

 1. Vad kan Frälsaren lära mig om att lyda Faderns vilja?

  Undervisning eller exempel från Frälsarens verksamhet som visar hur han lydde sin himmelske Fader:

  • ”Jehova var utvald från begynnelsen. En anledning till att Jehova utvaldes var att han ville göra Faderns vilja och ge Fadern all ära” (2).

  • ”Fastän [Jesus Kristus] var syndfri döptes han för att uppfylla allt som hör till rättfärdigheten” (8; ”Den levande Kristus: Apostlarnas vittnesbörd, Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga”, Liahona, apr. 2000, s. 2).

  • ”Frälsningsplanen krävde att Jesus var fullkomligt lydig för att han skulle kunna utföra försoningen” (9).

  • ”Jag … gör [inte] något av mig själv utan talar vad Fadern har lärt mig … eftersom jag alltid gör det som behagar honom” (Joh. 8:28–29).

  Sambandet mellan Jesu lydnad mot Fadern och ditt eget lärjungeskap:

  • ”Liksom Frälsaren kan vi uppfylla rättfärdighet när vi underkastar oss det eviga evangeliets förrättningar och förbund” (8).

  • ”Att vara en Jesu Kristi lärjunge kräver lydnad och offer. … Lärjungeskapet kräver vår fortsatta villighet att överge allt och följa Jesus Kristus” (10).

  • ”Vi kan få styrka att övervinna frestelser och vara lydiga genom att följa exemplet som Jesus Kristus visade, när han strävade efter att göra Faderns vilja i stället för sin egen” (9).

 2. Varför behöver jag en Frälsare?

  De största hindren vi behöver övervinna på grund av vårt fallna tillstånd:

  • ”Vi upplever alla den andliga döden, skilsmässan från Guds närhet, och vi är alla underkastade den timliga döden, som är den fysiska kroppens död (se Alma 42:6–9; L&F 29:41–42)” (Stå fast i din tro: Liten uppslagsbok om evangeliet [2004], s. 55).

  • ”I vårt fallna tillstånd är vi underkastade motgångar och frestelser. När vi ger efter för frestelser, avlägsnar vi oss från Gud och går miste om hans härlighet (se Rom. 3:23)” (Stå fast i din tro: Liten uppslagsbok om evangeliet, s. 55).

  Hur Frälsarens olika roller under hans eviga verksamhet hjälper vår himmelske Faders barn övervinna dessa hinder:

  • ”Jehova skapade jorden för att det skulle finnas en plats där Guds barn kunde leva och utvecklas mot evigt liv” (4).

  • ”Som Guds enfödde Son i köttet kunde Jesus Kristus utföra försoningsoffret, vilket krävde att han uthärdade mer än en dödlig människa kunde, och därigenom uppfylla sin roll i Faderns plan” (7).

  • ”Tack vare Jesu Kristi försoning kan vi få tröst och styrka genom den Helige Anden att uthärda ’smärta och bedrövelser och frestelser av alla slag’ (Alma 7:11)” (16).

  • ”Tack vare Jesu Kristi försoning och uppståndelse kommer alla som föds till jorden att uppstå” och föras fram inför Gud för att dömas (19).

  • ”Medan Jesus var i andevärlden organiserade han frälsningsarbetet för de döda” (18).

  • ”Jesus Kristus är vår förespråkare hos Fadern” (24).

  • ”Frälsaren kommer att döma oss utifrån våra ord, tankar och handlingar, och våra hjärtans önskningar” (26).

  Det vi behöver göra för att acceptera och be om Frälsarens hjälp:

  • ”Vi kan övervinna Satan genom att förlita oss på Jesus Kristus, som genomförde försoningen, och genom att bära och vara trogna våra vittnesbörd” (3).

  • ”Om vi sätter Frälsaren i centrum i livet medan vi är här på jorden, får vi större välsignelser i evigheten” (2).

  • ”Om vi tar del av sakramentet med en bön i hjärtat och en botfärdig ande, kan vi få förlåtelse för synder, precis som när vi döptes” (15).

  • ”När vi tar emot Jesus Kristus och ingår och håller förbund att lyda Guds bud, föds vi som söner och döttrar åt Kristus” (24).