Återställelsens grunder (Religion 225)
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

Återställelsens grunder (Religion 225)

Restoration of the Melchezedek Priesthood

Frågor

 1. Hur kan jag skilja mellan sant och falskt?

  Dina svar bör innehålla följande:

  • Den roll som skrifterna, nutida profeters ord och den Helige Anden har är att etablera sanningen.

  • Hur studier, tro och bönen kan lära dig om sanningen.

  • Hur du kan hitta, utvärdera och använda tillförlitliga källor om kyrkans historia och dess uppenbarade lära.

  • Hur du kan tillämpa principerna du har lärt dig för att skilja mellan sant och falskt när du eller någon du känner ställs inför ett beslut att fatta, en utmaning eller ett problem.

 2. Varför är det viktigt att jag förstår att ”Joseph Smith … har med undantag endast av Jesus gjort mer för människornas frälsning i den här världen än någon annan människa som någonsin levt i den”? (L&F 135:3).

  Dina svar bör innehålla följande:

  • Rollen som den första synen spelade i evangeliets återställelse och inledningen till tidernas fullhets utdelning.

  • Hur en sanning som Joseph Smith återställde har välsignat dig.

  • Hur prästadömets nycklar eller frälsande förrättningar som återställdes genom Joseph Smith har välsignat dig.

  • Hur Joseph Smiths roll under återställelsen har fört dig närmare din himmelske Fader och Jesus Kristus.

 3. Hur har en av följande viktiga händelser eller lärdomar under återställelsen välsignat dig:

  a) Mormons boks framkomst, b) viktiga kapitel och lärdomar i Läran och förbunden, c) kyrkans uppenbarade organisation, d) återställelsen av prästadömet, e) templet och tempeltjänst. Dina svar bör innehålla följande:

  • Vad du har lärt dig om den här händelsen eller lärdomen under den här kursen.

  • Hur den här händelsen eller lärdomen visar att himlarna är öppna.

  • Hur den här händelsen eller lärdomen har välsignat dig eller varför du tycker att den är viktig för dig personligen.

  • Ditt vittnesbörd om vad du har lärt dig om det återställda evangeliet.

Viktiga lärosatser

Följande information har sammanställts utifrån viktiga lärosatser i lektionerna i den här kursen. Numret inom parentes efter citaten är numret på lektionen i lärarhandledningen Återställelsens grunder (2015) där uttalandena finns. Jämför ditt svar med nedanstående information. Om det finns en viktig lärosats i den här genomgången som du inte tog med i ditt svar, kanske du vill revidera ditt svar innan du lämnar in det. Du behöver inte ta med den här informationen ordagrant i ditt svar, se bara till att du förstår de här lärosatserna och att ditt svar visar det. Eftersom fråga tre är en mer personlig fråga finns det inga viktiga lärosatser för den frågan.

 1. Hur kan jag skilja mellan sant och falskt?

  Den roll som skrifterna, nutida profeters ord och den Helige Anden har är att etablera sanningen:

  • Som komplement till Bibeln ”[fördes] Mormons bok och Läran och förbunden … fram till frälsning för världen” (22).

  • ”Den Helige Anden kan hjälpa oss veta om det vi läser är sant” (10).

  • ”Om vi ger akt på profetens ord, skyddas vi mot motståndaren” (9).

  • ”När Herrens tjänare talar genom den Helige Andens kraft, förmedlar deras ord Herrens vilja” (12).

  Hur studier, tro och bönen kan lära dig om sanningen:

  • ”Vi är berättigade till Herrens hjälp när vi visar tro medan vi studerar” (10).

  • ”Vi kan få svar på våra största frågor när vi följer buden, studerar lämpliga informationskällor – särskilt de levande profeternas ord – söker vägledning genom bön och utövar tålamod och tro” (10).

  • ”När vi ställs inför frågor eller tvivel om evangeliet bör vi hålla fast vid det som vi redan vet är sant och lita på att vi antingen får svar genom ytterligare studier eller att Gud uppenbarar svaret i framtiden” (4).

  Hur man kan hitta, utvärdera och använda tillförlitliga källor:

  • ”Vi kanske kan påminna den som har uppriktiga frågor om att information på internet inte har något ’sanningsfilter’. En del information, hur övertygande den än är, är helt enkelt inte sann” (10; Neil L. Andersen, ”Joseph Smith”, Liahona, nov. 2014, s. 29).

  • ”För att inte luras av falsk eller vilseledande information bör de som söker efter sanningen söka i trovärdiga informationskällor om kyrkan och dess historia” (2).

  • ”När vi jämför nutida seder och åsikter med det vi vet om Guds planer och de förutsättningar som ges i Guds ord och levande profeters lärdomar, … vet [vi] att vi då befinner oss på säker mark i evigheten” (10; Dallin H. Oaks, ”Som han tänker i sitt hjärta” [En kväll med en generalauktoritet, 8 feb. 2013], lds.org/broadcasts).

 2. Varför är det viktigt att jag förstår att ”Joseph Smith … har med undantag endast av Jesus gjort mer för människornas frälsning i den här världen än någon annan människa som någonsin levt i den”? (L&F 135:3).

  Rollen som den första synen spelade i evangeliets återställelse och inledningen till tidernas fullhets utdelning:

  • ”Eviga sanningar återställdes till jorden när vår himmelske Fader och Jesus Kristus uppenbarade sig för Joseph Smith” (2).

  • ”När vi får ett vittnesbörd om att Joseph Smith såg Gud Fadern och hans Son Jesus Kristus, kan vi också veta att evangeliets återställelse är sann” (2).

  • ”Joseph Smith kallades av Gud till att återställa evangeliet i vår tidsutdelning” (1).

  Hur en sanning som Joseph Smith återställde har välsignat dig:

  • ”Jesus Kristus är en levande, förhärligad person. Jesus Kristus är Faderns Enfödde. Jesus Kristus skapade den här och andra världar” (13).

  • ”Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är den enda sanna och levande kyrkan på jorden” (6).

  • ”Som vår himmelske Faders barn har vi potential att bli lika honom” (17).

  • ”Genom profeten Joseph Smith uppenbarade Herren ytterligare skrifter som bekräftar, förtydligar och ökar vår kunskap om sanningen” (12).

  Prästadömets nycklar eller frälsande förrättningar som återställdes genom Joseph Smith och hur de har välsignat dig:

  • Joseph Smith tog emot ”nycklarna till missionsarbete, eviga familjer och tempeltjänst” (14).

  • ”Innan en person kan döpas måste han eller hon vara ödmjuk, ångerfull, villig att ta på sig Jesu Kristi namn och vara fast besluten att tjäna honom intill änden” (6).

  • ”För att nå den högsta av de tre graderna i det celestiala riket, måste vi ingå i det nya och eviga äktenskapsförbundet” (19).