Allmänna valfria kurser
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

Allmänna valfria kurser

[Christ in the Land Bountiful]

Instruktioner för läraren

Den här övningen för Höj nivån på kunskapen kan användas för alla institutkurser som inte är Evangeliets hörnstenar. Den består av studiefrågor som är viktiga komplement till de tilldelade läsuppgifterna och klassdeltagandet. Genom att uppmana och hjälpa eleverna att studera, tillämpa, skriva ner och berätta om principer och lärosatser kan du hjälpa eleverna stärka sina vittnesbörd och fördjupa sin omvändelse.

Enligt dina anvisningar besvarar eleverna tre av de sju frågorna på elevernas instruktionsblad. Elevernas svar bör i huvudsak komma från det som de har studerat och tillämpat under kursens gång. Tillvägagångssättet för att administrera övningen kan behöva anpassas beroende på klassen eller enskilda elever, men följande steg kan hjälpa dig och dina elever att använda den på ett givande sätt:

 1. Förbered: Innan kursen börjar går du igenom frågorna och gör upp en plan för hur du ska administrera övningarna för Höj nivån på kunskapen. Du kan till exempel förbereda olika sätt att presentera frågorna för klassen och förklara vad som förväntas av eleverna under övningen. Det kan vara datum för repetition och inlämning av elevernas svar, hur långa svaren förväntas vara och i vilket format de ska lämnas in. Det förväntas att du repeterar vart och ett av de tre ämnena eleverna ska behandla vid tre olika tillfällen under kursens gång. Du väljer själv när.

 2. Fastställ tydliga förväntningar: I början av kursen ger du varje elev ett exemplar av frågorna som finns på elevens instruktionsblad. Det ger eleverna tillräckligt med tid till att studera, tillämpa och skriva ner sina svar på frågorna under terminens gång. Hjälp dem förstå syftet med övningen. Förklara tydligt dina förväntningar gällande deras svar och ge dem datumen för repetition och inlämning.

 3. Följ upp: Under kursens gång uppmuntrar och hjälper du genomgående alla elever i deras strävan att besvara studiefrågorna. Hitta sätt att använda frågorna tillsammans med studiematerialet eller integrera dem i klassaktiviteter. Du kan låta eleverna arbeta på sina svar på lektionstid, utanför lektionstid eller både och.

 4. Genomgång och omarbetning: Inför de schemalagda repetitionerna uppmanar och påminner du eleverna att ta med sig svaren på de tilldelade frågorna till lektionen. Uppmana dem att i sina svar förklara, berätta och vittna om vad de har lärt sig av och tillämpat från kursen. Eleverna kan ha nytta av att gå igenom varandras svar parvis eller i små grupper. Du kan låta eleverna omarbeta sina svar efter behov innan de lämnar in dem.

 5. Lämna in: Eleverna genomför övningen genom att lämna in svaren på alla tre frågor enligt dina anvisningar. Din feedback på elevernas svar välkomnas men är inte obligatorisk. Registrera informationen i WISE Gradebook för de elever som har lämnat in sina svar.

Obs: Se till att alla elever med särskilda behov, funktionshinder eller hälsorelaterade begränsningar har de förutsättningar de behöver för att genomföra den här övningen på samma villkor som sina kamrater. Det kan röra sig om att tillhandahålla kursmaterialet med stor stil eller i ljudformat, låta dem skriva svaren med hjälp av andra, låta dem lämna in svaren muntligen istället för skriftligen, eller låta dem diktera sina svar för en skrivare eller en diktafon. Gå till lds.org/topics/disability för allmän information om hur man kan hjälpa personer med funktionshinder.

Instruktioner för eleven

Den här övningen för Höj nivån på kunskapen består av studiefrågor som är viktiga komplement till ditt klassdeltagande och studier av det tilldelade materialet. Genom att arbeta på svaren på de här frågorna under kursens gång när du studerar, tillämpar, skriver ner och berättar om principer och lärosatser kan du stärka ditt vittnesbörd och fördjupa din omvändelse till Jesu Kristi evangelium.

Utifrån lärosatserna, principerna och informationen du har studerat och tillämpat under kursen svarar du på TRE av de följande sju frågorna. (Din lärare kan tilldela dig specifika frågor.) Ha förslagen i avsnittet ”Svar” nedan i åtanke när du formulerar ditt svar. Var redo att berätta vad du har studerat och tillämpat genom att ta med svaren till lektionen under de schemalagda repetitionerna.

Frågor

 1. Hur har du lärt känna din Fader i himlen bättre?

 2. Vad har hjälpt dig att bättre förstå och lita på Jesus Kristus och hans försoning?

 3. Hur har ditt vittnesbörd om evangeliets återställelse stärkts?

 4. Vad har hjälpt dig att bli bättre kvalificerad för templets välsignelser?

 5. Vilka sanningar i den här kursen har välsignat ditt liv?

 6. Hur har du stärkt ditt vittnesbörd om __________? (Läraren anger principen eller läran för den här frågan.)

 7. Hur har ditt liv förbättrats tack vare att du har fördjupat din kunskap om __________? (Välj EN av följande läror.)

  • Gudomen

  • Frälsningsplanen

  • Jesu Kristi försoning

  • Återställelsen

  • Profeter och uppenbarelse

  • Prästadömet och prästadömsnycklar

  • Förrättningar och förbund

  • Äktenskap och familj

  • Buden

Svar

Du kan ta med följande i varje svar:

 • Ange en lära som har blivit mer meningsfull för dig medan du har deltagit i den här kursen.

 • Förklara läran med egna ord, skriftställen eller levande profeters ord.

 • Berätta om en upplevelse nyligen när du har känt lärans kraft i ditt liv.

 • Berätta om hur din upplevelse har fördjupat din omvändelse till Kristi evangelium.

Obs: Om du har särskilda behov, funktionshinder eller hälsorelaterade begränsningar, tala med din lärare så att han eller hon kan skapa de förutsättningar du behöver för att utföra övningen.