Frågor för Evangeliets hörnstenar
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

Frågor för Evangeliets hörnstenar

institute

Instruktioner för läraren

Den här utvärderingen är till för institutelever som läser en kurs inom Evangeliets hörnstenar. Utvärderingen består av ett antal frågor som är viktiga komplement till de tilldelade läsuppgifterna och klassdeltagandet. Elevernas svar behöver inte vara långa, men bör representera elevernas bästa ansträngningar. Med din hjälp uppmanas eleverna att skriva, gå igenom, revidera och lämna in svaren på de här frågorna under kursens gång. Eleverna uppmuntras att skriva sina svar på fritiden, men du kan välja att använda en del av lektionstiden till det.

Hur du lägger upp och följer upp utvärderingen måste anpassas till individuella program, men följande steg kan hjälpa dig och dina elever att använda den på ett givande sätt.

  1. Förbered: Bestäm före kursstarten ett datum för genomgång och ett slutdatum när eleverna ska lämna in sina svar på varje fråga. En del lärare kan vilja gå igenom eller ta emot alla svar samma dag mot slutet av terminen, andra kan välja att gå igenom och ta emot ett svar i taget under kursens gång. Se till att du har gått igenom allt relevant kursmaterial innan du ber eleverna svara på frågorna som rör det materialet.

  2. Fastställ tydliga förväntningar: I början av kursen ger du eleverna en kopia av utvärderingen. Förklara kortfattat men tydligt syftet med och förväntningarna under utvärderingen. Ge dem datum för genomgång av kursmaterialet och inlämning av svaren.

  3. Följ upp: Under kursens gång uppmuntrar och hjälper du genomgående alla elever i deras strävan att slutföra utvärderingen före slutdatum.

  4. Genomgång: När det är dags för genomgång säger du åt eleverna att ta med sig sina svar till lektionen. Syftet med genomgången är att hjälpa eleverna utvärdera sina svar och berätta vad de har lärt sig. Eleverna kan ha nytta av att gå igenom varandras svar parvis eller i små grupper. Du kan göra genomgången mer meningsfull genom att be eleverna förklara, berätta och vittna om det de lärt sig (se Studera och undervisa om evangeliet: En handbok för lärare och ledare inom kyrkans seminarier och religionsinstitut [2012], s. 10). Du bör använda 10–15 minuter till varje fråga under genomgången. Eleverna uppmuntras att revidera sina svar efter behov innan de lämnar in sina slutliga svar.

  5. Lämna in: Vid kursens slut lämnar eleverna in sina svar till dig. Eleverna har slutfört utvärderingen för Höj nivån på kunskapen när de har gjort en rimlig ansträngning, enligt lärarens bedömning, att skriva, revidera och lämna in sina svar på kursens alla frågor. Ange vilka som har lämnat in sina svar i WISE Gradebook.

Obs: Se till alla elever med särskilda behov, funktionshinder eller hälsorelaterade begränsningar har de förutsättningar de behöver för att genomföra den här övningen på samma villkor som sina kamrater. Det kan röra sig om att tillhandahålla kursmaterialet med stor stil eller i ljudformat, låta dem skriva svaren med hjälp av andra, låta dem lämna in svaren muntligen istället för skriftligen, eller låta dem diktera sina svar för en skrivare eller en diktafon. Gå till lds.org/topics/disability för allmän information om hur man kan hjälpa personer med funktionshinder.

Instruktioner för eleven

Den här utvärderingen består av ett antal frågor som är viktiga komplement till ditt klassdeltagande och studier av det tilldelade materialet. Om du arbetar på svaren på de här frågorna under kursens gång kan det hjälpa dig att förstå både evangeliet och hur du kan tillämpa det bättre, allt eftersom du reflekterar över och berättar om vad du har lärt dig. Gå igenom följande steg för varje fråga:

  1. Skriv med egna ord ett välformulerat svar på varje fråga. Hitta stöd för dina svar i skrifterna och profeternas ord. Se till att dina svar är lämpliga att dela med andra.

  2. Gå igenom dina svar genom att ta med dem till lektionen på det av läraren angivna datumet.

  3. Revidera dina svar efter behov utifrån genomgången.

  4. Lämna in dina slutliga svar på frågorna före det av läraren angivna datumet

Du bör skriva dina svar utanför lektionstid om inget annan angetts. Om du har särskilda behov, funktionshinder eller hälsorelaterade begränsningar, tala med din lärare så att han eller hon kan skapa de förutsättningar du behöver för att utföra utvärderingen. Din lärare vill att du ska kunna genomföra utvärderingen och är villig att hjälpa dig att lyckas.