Algemene conferentie
De wereld overwinnen en rust vinden
Algemene oktoberconferentie 2022


De wereld overwinnen en rust vinden

Sluit de stress, onzekerheid en angst van deze wereld buiten door de wereld met behulp van uw verbonden met God te overwinnen.

Geliefde broeders en zusters, ik ben dankbaar dat ik u op deze heerlijke sabbatmorgen kan begroeten. U bent altijd in mijn gedachten. Ik vind het verbluffend hoe snel u noodlijdende mensen te hulp schiet. Ik sta versteld van het geloof en het getuigenis waar u telkens weer blijk van geeft. Ik ween over uw smarten, teleurstellingen en zorgen. Ik houd van u. Ik verzeker u dat onze hemelse Vader en zijn geliefde Zoon, Jezus Christus, van u houden. Ze zijn Zich zeer bewust van uw omstandigheden, uw goedheid, uw behoeften en uw smeekbeden. Ik bid voortdurend dat u hun liefde voor u zult voelen.

Het is zo belangrijk dat u zich bewust bent van hun liefde, in een tijd waarin we dagelijks met ontnuchterend nieuws worden geconfronteerd. Misschien zijn er wel dagen waarop u het liefst in bed zou willen blijven, diep onder de warme dekens, om pas weer wakker te worden als alle tumult voorbij is.

Maar, lieve broeders en zusters, er liggen veel geweldige dingen in het verschiet. In de komende tijd zullen we de grootste manifestaties van Jezus’ macht meemaken die de wereld ooit gezien heeft. Tussen nu en de tijd dat Hij ‘met macht en grote heerlijkheid’1 terugkeert, zal Hij ontelbare voorrechten, zegeningen en wonderen op de getrouwen uitstorten.

Niettemin bevinden we ons nu duidelijk in een van de meest gecompliceerde tijden van de wereldgeschiedenis. Veel mensen voelen zich door deze complexe problemen ontredderd en afgemat. Een recent voorval brengt wellicht klaarheid in een manier waarop u en ik rust kunnen vinden.

Op het onlangs gehouden open huis van de Washington D.C.-tempel was een lid van het organiserend comité getuige van een veelzeggend moment toen hij verschillende prominente journalisten in de tempel rondleidde. Op de een of andere manier was een jong gezin in deze rondleiding voor de pers verzeild geraakt. Een journalist bleef maar vragen stellen over de ‘reis’ van iemand die door de tempel gaat. Hij wilde weten of de tempelreis symbolisch was voor de problemen die iemand op zijn levensreis tegenkomt.

Een van de zoontjes van het gezin ving het gesprek op. Toen de groep een begiftigingszaal binnenliep, wees hij naar het altaar, waaraan mensen knielen om verbonden met God te sluiten, en zei: ‘O, dat is mooi. Dit is een plek waar mensen kunnen rusten op hun tempelreis.’

Ik betwijfel of het jongetje doorhad hoe diepzinnig zijn opmerking was. Het ontging hem waarschijnlijk volkomen dat er een directe band bestaat tussen een verbond met God in de tempel sluiten en deze prachtige belofte van de Heiland:

‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.

‘Neem Mijn juk op u en leer van Mij […]; en u zult rust vinden voor uw ziel;

‘want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.’2

Lieve broeders en zusters, ik betreur het dat mensen de kerk verlaten omdat ze vinden dat de kerk te veel van hen vergt. Het is nog niet tot hen doorgedrongen dat hun leven er in feite makkelijker op wordt als ze verbonden met God sluiten en die nakomen! Ieder die verbonden in de doopvont en in de tempel sluit en die nakomt, krijgt daarmee meer toegang tot de macht van Jezus Christus. Alstublieft, overdenk deze prachtige waarheid!

De beloning die u krijgt als u uw verbonden met God nakomt, is hemelse macht – de versterkende macht waardoor we beter bestand zijn tegen beproevingen, verleidingen en tegenslagen. Die macht vergemakkelijkt onze weg. Wie de hogere wetten van Jezus Christus naleven, hebben toegang tot zijn hogere macht. Mensen die hun verbonden nakomen, hebben daarom recht op een bijzonder soort rust, die hun ten deel valt door hun verbondsrelatie met God.

Voordat de Heiland Zich aan de pijnen van Gethsémané en Golgotha onderwierp, leerde Hij zijn apostelen: ‘In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.’3 Nadien smeekte Jezus ieder van ons hetzelfde te doen: ‘Ik wil dat u de wereld overwint.’4

Lieve broeders en zusters, dit is mijn boodschap aan u: Jezus Christus heeft deze gevallen wereld overwonnen en Hij heeft voor ieder van ons de verzoening tot stand gebracht. Daarom kunt ook u deze diepzondige, egocentrische en vaak uitputtende wereld overwinnen.

De Heiland heeft ieder van ons, in en door zijn verzoening, van elke zwakte, vergissing en zonde verlost. Hij heeft al uw pijnen, zorgen en lasten ondergaan.5 Daarom kunt u, mits u zich oprecht bekeert en zijn hulp inroept, boven deze onveilige wereld uitstijgen.

U kunt de spiritueel en emotioneel vermoeiende plagen van de wereld overwinnen, met inbegrip van arrogantie, hoogmoed, boosheid, onzedelijkheid, haat, hebzucht, jaloezie en angst. Ondanks de afleidingen en storende invloeden die ons omringen, kan ware rust, namelijk verlichting en vrede, uw deel zijn, ook al dreigen de problemen u boven het hoofd te groeien.

Deze belangrijke waarheid werpt drie fundamentele vragen op:

Ten eerste, wat betekent het om de wereld te overwinnen?

Ten tweede, hoe doen we dat?

En ten derde, hoe komt dat ons ten goede?

Wat betekent het om de wereld te overwinnen? Het betekent dat we de verleiding weerstaan om wereldse zaken boven die van de Heer te stellen. Het betekent dat we meer op de leer van Christus vertrouwen dan op de filosofieën van mensen. Het betekent dat we behagen in de waarheid scheppen, bedrog afwijzen, en ‘ootmoedige volgelingen van Christus’ worden.6 Het betekent dat we ons onthouden van alles wat de Geest wegjaagt. Het betekent dat we zelfs onze meest gekoesterde zonden willen ‘afleggen’.7

Let wel, de wereld overwinnen houdt zeker niet in dat u in dit leven volmaakt wordt. Ook wil het niet zeggen dat uw problemen als sneeuw voor de zon verdwijnen, want dat gebeurt niet. En het betekent ook niet dat u nooit meer fouten zult maken. Maar de wereld overwinnen betekent wel dat uw weerstand tegen zonde toeneemt. Uw hart zal zachter worden doordat uw geloof in Jezus Christus toeneemt.8 De wereld overwinnen betekent dat u God en zijn geliefde Zoon meer liefhebt dan u iemand of iets anders liefhebt.

Hoe overwinnen we dan de wereld? Koning Benjamin heeft dat uitgelegd. Hij zei dat de natuurlijke mens een vijand van God is en dat voor eeuwig zal blijven, ‘tenzij hij zich overgeeft aan de ingevingen van de Heilige Geest en de natuurlijke mens aflegt en een heilige wordt door de verzoening van Christus, de Heer’.9 Elke keer dat u zich instelt op de influisteringen van de Geest en die opvolgt, elke keer dat u iets goeds doet – dingen die ‘de natuurlijke mens’ niet zou doen – overwint u de wereld.

De wereld overwinnen is niet iets wat we in een dag of twee doen. Daar hebben we een heel leven voor nodig door telkens weer de leer van Christus in ons hart te sluiten. We ontwikkelen geloof in Jezus Christus door ons dagelijks te bekeren en de verbonden na te komen die ons met macht begiftigen. Daardoor blijven we op het verbondspad en worden we gezegend met spirituele kracht, persoonlijke openbaring, meer geloof, en de bediening van engelen. Doordat we de leer van Christus naleven, ontstaat er een krachtig, deugdzaam patroon, dat een spirituele impuls in ons losmaakt.10

Laten we ernaar streven de hogere wetten van Jezus Christus na te leven. Dan zullen ons hart en ons diepste wezen veranderingen ondergaan. De Heiland tilt ons boven de invloed van deze gevallen wereld uit. Dat doet Hij door ons met meer naastenliefde, ootmoed, ruimhartigheid, goedheid, zelfdiscipline, vrede en rust te zegenen.

Misschien denkt u nu dat dit meer weg heeft van zware geestelijke arbeid dan van rust. Maar dit is de grote waarheid: hoewel de wereld blijft aandringen dat status, bezittingen, populariteit en lichamelijk genot geluk brengen, doen ze dat niet! Dat kunnen ze niet! Ze brengen niets meer dan een uitgehold surrogaat voor de ‘gezegende en gelukkige toestand’ van hen die ‘de geboden van God onderhouden’.11

Het is veel vermoeiender om geluk te zoeken in oorden waar u het nooit zult aantreffen! U kunt beter het juk van Jezus Christus op u nemen en het geestelijke werk doen waarmee u de wereld overwint. Dan zal Hij, en Hij alleen, zijn macht aanwenden om u boven de invloed van deze wereld uit te tillen.

En hoe komt dat ons ten goede? Het antwoord is duidelijk: als we een verbondsrelatie met God zijn aangegaan, bindt dat ons aan Hem op een manier die ons leven in alle opzichten makkelijker maakt. Maar begrijp me niet verkeerd: ik zeg niet dat verbonden het leven makkelijk maken. Integendeel, houd rekening met tegenwerking. De tegenstander wil namelijk niet dat u de macht van Jezus Christus ontdekt. Maar als u het juk van de Heiland opneemt, krijgt u toegang tot zijn kracht en verlossende macht.

Afbeelding
President Ezra Taft Benson

Ik onderschrijf een wijze lering van president Ezra Taft Benson: ‘Mensen die hun leven aan God overdragen, zullen ontdekken dat Hij meer inhoud aan hun leven kan geven dan zijzelf. Hij zal hun vreugde verdiepen, hun inzicht vergroten, hun verstand verlichten, […] hun binnenste verkwikken, hun zegeningen vermenigvuldigen, hun kansen vergroten, hun ziel troosten, vrienden bezorgen en rust schenken.’12

Deze weergaloze voorrechten komen hen toe die de steun van de hemel zoeken om deze wereld te overwinnen. Daarom geef ik alle leden van de kerk dezelfde raad die ik afgelopen mei aan de jongvolwassenen heb gegeven. Ik drong er toen bij hen op aan om verantwoordelijkheid voor hun eigen getuigenis van Jezus Christus en zijn evangelie te nemen – en ik smeek u nu dat eveneens te doen. Werk eraan. Verzorg het zodat het zal groeien. Voed het met waarheid. Ontheilig het niet met de filosofieën van ongelovige mannen en vrouwen. Let op de wonderen die u zult zien gebeuren als u de groei van uw getuigenis continu de hoogste prioriteit geeft.13

Mijn smeekbede is dat u rust zult vinden en de stress, onzekerheid en angst van deze wereld zult buitensluiten, doordat u de wereld overwint met behulp van uw verbonden met God. Zeg Hem in uw gebeden en met uw daden dat u serieus bezig bent om de wereld te overwinnen. Vraag Hem of Hij uw verstand wil verlichten en de hulp wil sturen die u nodig hebt. Schrijf elke dag de gedachten op die u krijgt als u bidt, en voer die dan nauwkeurig uit. Breng meer tijd in de tempel door. Overdenk hoe u in de tempel leert dat u boven deze gevallen wereld kunt uitstijgen.14

Ik heb eerder gezegd dat de vergadering van Israël het belangrijkste werk is dat er nu op aarde gebeurt. Een zeer belangrijk aspect van deze vergadering is een volk voor te bereiden dat bekwaam, klaar en waardig is om de Heer bij zijn komst te verwelkomen; een volk dat er al voor gekozen heeft om Jezus Christus boven deze gevallen wereld te verkiezen; een volk dat zich verheugt in de keuze om de hogere, heiligere wetten van Jezus Christus na te leven.

Ik roep u op, lieve broeders en zusters, dat rechtvaardige volk te worden. Koester en eer uw verbonden boven alle andere verplichtingen. Als u God in uw leven laat zegevieren, beloof ik u meer vrede, vertrouwen, vreugde en, ja, rust.

Met het gezag van het heilige apostolische ambt dat ik bekleed, zegen ik u opdat u de wereld zult overwinnen. Ik zegen u opdat uw geloof in Jezus Christus zal toenemen en dat u zult leren hoe u zijn macht kunt aanwenden. Ik zegen u opdat u waarheid van dwaling kunt onderscheiden. Ik zegen u opdat u meer aandacht zult besteden aan de dingen van God dan aan de dingen van deze wereld. Ik zegen u opdat u de noden om u heen zult zien en uw dierbaren zult sterken. Jezus Christus heeft deze wereld overwonnen. Dat kunt u ook. Daarvan getuig ik in de heilige naam van Jezus Christus. Amen.

Afdrukken